Page 1 - 60

Basic HTML Version

www.doanhnhansaigon.vn
Doanh Nhaâ
n Saø
i Goø
n
Cuoá
i thaù
ng soá
60 - Thaù
ng 3 - 2012
CÔ QUAN NGOÂN LUAÄN CUÛA HIEÄP HOÄI DOANH NGHIEÄP TP HOÀ
CHÍ MINH
60
-Thaù
ng3-2012
NGHANSCHRISTIANJACOBSEN-
TOÅ
NGGIAÙ
MÑOÁ
CBANKINVEST:
TOÂ
ILAÏ
CQUAN
VEÀNHAÂ
NSÖÏ
ÔÛ VIEÄ
TNAM
MR.HANSCHRISTIANJACOBSEN–
MANAGINGDIRECTOROFBANKINVEST:
I’MPOSITIVEABOUT
VIETNAMESEPEOPLE