Page 14 - 60

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
60
14
CAÂU CHUYEÄN HOÂM NAY
GAËP NÖÕ CHUÛ NHAÂN TOØA LAÂU ÑAØI
ÑEÏP NHAÁT HUNGARY:
Ñieå
mkhaù
cbieä
t
ÑEÁ
NTÖØVIEÄ
TNAM
BUØI THÒ SONG HAØ
Giaûi thöôûng “Khaùch saïn cuûa naêm 2011” (do Heä thoáng Giôùi thieäu caùc ñieåm nghæ
khaùch saïn bình choïn) thuoäc veà khaùch saïn - laâu daøi Fried ôû Hungary. Tröôùc ñoù, Fried
ñaõ laø “Khaùch saïn ñeïp nhaát Hungary naêm 2010”. Chuû nhaân cuûa Fried - chò Phan Bích
Thieän hieän laø
Chuû tòch Quyõ
Vì quan heä
Hungary - Vieät Nam. Nöõ
doanh nhaân coù
veû
ngoaøi raïng rôõ
vaø
ñaèm thaém naøy coøn laø
moät nhaø thô, vôùi ba taäp thô ñaõ
xuaát baûn...
Thaønh coâng vôùi
“khaùch saïn con roàng”
* Giaønh ñöôïc hai giaûi thöôûng xuaát saéc
trong lónh vöïc khaùch saïn, haún Fried coù
ñieàu gì ñoù raát ñaëc bieät, thöa chò?
- Toâi xin keå
moät caâu chuyeän thuù vò
ñeå thay caâu traû lôøi: Moät gia ñình quay laïi
khaùch saïn Fried laàn hai ñaõ vieát trong soå
löu nieäm cuûa chuùng toâi raèng, con cuûa hoï
luoân hoûi boá
meï “Khi naøo mình seõ
quay laïi
khaùch saïn con roàng?”. Caäu beù coøn nhoû,
khoâng nhôù teân khaùch saïn, maø chæ nhôù
chieác caàu thang ñaëc bieät chaïm troå hình
con roàng cuûa Fried. Laâu ñaøi Fried toïa
laïc taïi thaønh phoá Simontornya. Fried do
Fried Imre, ngöôøi Do Thaùi, chuû
nhaân nhaø
maùy giaøy da lôùn nhaát nöôùc Hungary ñaàu
theá
kyû
XX xaây döïng.
Chuùng toâi ñaõ “hoài sinh” toøa laâu ñaøi
trong ba naêm. Ñieåm ñaëc bieät cuûa Fried laø
noäi thaát mang phong caùch phöông Ñoâng
- Vieät Nam trong moät khoâng gian kieán
truùc chaâu AÂu ñaäm ñaëc. Toâi ñaõ veà Ñoàng
Kî (Baéc Ninh) ñaët saûn xuaát ñoà goã chaïm
troå ñeå chuyeån sang. Veà aåm thöïc, Fried
coøn coù
moùn “nem Vieät Nam” raát ñöôïc öa
chuoäng...
* Mang ñoà goã töø Vieät Nam sang
Hungary haún khoâng deã?
- Ñuùng vaäy! Toâi phaûi tính toaùn raát kyõ
löôõng nhieàu vaán ñeà. Ngoaøi chuyeän kích
thöôùc, kieåu maãu, maøu saéc cho phuø hôïp
vôùi khoâng gian, coøn phaûi tính ñeán chuyeän
chaát löôïng ñoà goã coù theå bò aûnh höôûng khi
khí haäu thay ñoåi. Cho ñeán nay, noäi thaát
cuûa Fried ñeàu laø nhöõng saûn phaåm chaïm
troå töø goã guï, goã traéc do caùc ngheä nhaân
Vieät Nam thöïc hieän.
Nhöng neáu chæ tính hieäu quaû kinh
doanh thì toâi ñaõ khoâng phaûi vaát vaû ñeán
theá. Nhöng vì toâi raát muoán giôùi thieäu ñoà
goã, ñoà thuû coâng myõ ngheä Vieät Nam cho
ngöôøi Hung vaø chaâu AÂu, neân quyeát taâm
laøm cho ñöôïc. Ñeán khi noäi thaát Vieät Nam
hoaøn taát, toâi caûm thaáy raát haïnh phuùc vaø
töï
haøo! Vaø
quaû thaät ñieàu ñoù
ñaõ trôû thaønh
ñieåmkhaùcbieät gaây aán töôïngchodukhaùch
khi ñeán Fried. Fried hieän coù coâng suaát söû
duïngphoøng khoaûng60%/naêm, thuoäc loaïi
cao ôû chaâu AÂu (möùc trung bình laø 50%).
Hieän nay Fried coù khoaûng 50 nhaân vieân.
Toâi vaø choàng toâi - Thuroczy Laszlo, quaûn
lyù doanh nghieäp Danubetrade chuyeân
kinh doanh veà baát ñoäng saûn, cuøng quaûn
lyù
vaø
ñieàu haønh khaùch saïn.
*Chò coù theå chiaseû theâmveà khudu lòch
toång theå maø Fried ñöôïc ñaët trong ñoù?
- Khu du lòch coù toång dieän tích 19ha,
baét ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng töø naêm 2005.
Trong khu du lòch naøy coù
ba toøa: Laâu ñaøi
Fried, khu “Ngöôøi ñi saên” (vì gaàn ñoù laø
khu röøng saên baét lôùn nhaát Hungary) vaø
khu nghæ döôõng - spa “Hoa Hueä” ñöôïc
xaây döïng vôùi söï taøi trôï 40% cuûa EU, ñöa
vaøo hoaït ñoäng naêm 2011. Ngoaøi ra, trong
khu du lòch coøn coù
nhieàu ruoäng nho, haàm
röôïu caû
200 naêm tuoåi. Chính söï
ña daïng,
phong phuù cuûa khu du lòch ñaõ laøm haáp
daãn du khaùch.
Noái nhòp caàu ñaàu tö Vieät - Hung
* Ñaõ töøng coù laøn soùng xuaát khaåu lao
ñoäng töø
Vieät Nam sang Ñoâng AÂu nhöõng
naêm1980. Nhöng hieän nay, döôøng nhö ôû
Hungary ngöôøi Vieät ñöôïc bieát ñeán nhieàu
do troàng caàn sa hay buoân ngöôøi?
- Vaâng, raát tieác laø
moät boä phaän nhoû
trong coäng ñoàng ñaõ gaây tieáng xaáu cho
uy tín ngöôøi Vieät ôû ñaây. Nhöng ñoù chæ
laø
moät phaàn raát nhoû thoâi. Vì phaàn ñoâng
coäng ñoàng hoøa nhaäp toát vôùi xaõ hoäi, vaø