Page 3 - 60

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
60
3
Thötoø
asoaï
n - Editor’sLetter
www.doanhnhansaigon.vn
GIAÙ
: 24.500ÑOÀ
NG
Quaûng caùo vaø phaùt haønh/Advertising &Distribution
Coâng ty TNHH Keát Noái Doanh Nhaân
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
ÑT: (08) 39308870/39306162 - Fax: (08) 39308845
Email: quangcao@doanhnhansaigon.vn
phathanh@doanhnhansaigon.vn
Vaên phoøng ñaïi dieän taïi ÑBSCL
178/26C ñöôøng 3/2,
Q.Ninh Kieàu, TP.Caàn Thô
ÑT: (0710) 3782792
Email: vpcantho@doanhnhansaigon.vn
Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung
90/14 Traàn Phuù, TP.Ñaø Naüng
ÑT/Fax: (0511) 3745193
Email: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
Toång bieân taäp/Editor-in-Chief
NGUYEÃN THANHMINH
Phoù toång bieân taäp/Deputy Editor-in-Chief
NGUYEÃN THÒ KIMDUNG
Phuï traù
chnoä
idung/Takingchargeofcontents
KIMHOA
Bieân taäp/Editor
PHÖÔNG HAØ
PAUL KING
MARIA ANNE
Myõ thuaät/Art
DZOAÕN BINH-MINH THÖ
Vôùi söï coäng taùc/Contributors
TS.
LEÂ ÑAÊNG DOANH
Nhaø vaên
TRUNG TRUNG ÑÆNH
ThS.
BUØI THÒ SONG HAØ
Chuyeân vieân kinh teá
PHAÏMCHI LAN
BS.
NGUYEÃN BAÏCH LONG
ThS.
ÑOÃ THANH NAÊM
KTS.
TRAÀN THAÙI NGUYEÂN
ThS.
NGUYEÃN THANH TAÂN
Chuyeân vieân kinh teá
VUÕ QUOÁC TUAÁN
Chuyeân gia aåm thöïc
DZOAÕN CAÅMVAÂN
GS.TS
VOÕ TOØNG XUAÂN
Toøa soaïn vaø trò söï/Office
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
ÑT: (08) 39308870 - 39308871
Fax: (08) 39308874
Email: toasoan@doanhnhansaigon.vn
Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 129/GP BTTTT ngaøy
17/1/2012
Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty in Leâ Quang Loäc
Phaùt haønh ngaøy 25 haèng thaùng taïi
Phoøng Phaùt haønh Baùo Doanh Nhaân Saøi Goøn
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
Distinguished
readers,
“I like many things in Vietnam, of
which probably Vietnamese people at
the most... Vietnamese entrepreneurs
are very willing to learn, listen and thus
the cooperation with us has been going
on very well”, said Mr. Hans Christian
Jacobsen - Managing Director of Bank-
Invest. That’s not his courtesy word but
inspired by his own living experiences
in Vietnam since 2006. Readers can find
more interesting ideas he shared in this
issue of
Saigon Entrepreneurs Monthly
.
Also in this issue,
Saigon Entrepre-
neurs Monthly
would like to introduce
readers another person who is an over-
seas Vietnamese lady. She, from an en-
trepreneur’s viewpoint, advised readers
on the potential of and business oppor-
tunities for Vietnamese entrepreneurs.
She is the owner of the most beautiful
castle in Hungary.
In the
Entrepreneurs’ Excursion
column, readers will discover the inter-
esting destinations in the articles: “Medi-
tative Pho Hien”, “Watching birds in Dat
Mui”, “Addictable Texas BBQ!”, “Jordan
- themysterious land”.
Moreover, several interesting and
useful articles in various columns will
satisfy readers inmanyways...
Your letters, articles, and valuable
comments shouldbeaddressedto:
dnsgcuoithang@doanhnhansaigon.vn
Saigon Entrepreneur Monthly
Baï
n ñoï
c thaâ
n meá
n,
“Toâi thích nhieàu thöù ôû Vieät Nam,
nhöng thích nhaát coù leõ laø con ngöôøi...
Caùc doanh nhaân Vieät Nam luoân saün
saøng laéng nghe, hoïc hoûi, vaø söï hôïp taùc
giöõa chuùng toâi raát toát”, oângHans Chris-
tian Jacobsen - Toång giaùmñoác BankIn-
vest noùi nhö theá. Ñoù chaéc khoâng phaûi
laø moät lôøi noùi mang tính xaõ giao, vì oâng
ñaõ quenvôùi Vieät Namtöø naêm2006ñeán
nay. Baïn seõ tìm ñöôïc nhieàu ñieàu thuù vò
trong nhöõng chia seû cuûa oâng vôùi
DNSG
Cuoái thaùng.
Moät nhaân vaät nöõa chuùng toâi giôùi
thieäu ñeán baïn ñoïc trong soá naøy nhö
laø
moät caùch cung caáp goùc nhìn cuûa
moät doanh nhaân Vieät kieàu veà caùc tieàm
naêng, côhoäi cuûacaùcdoanhnghieäpVieät
Nam. Baø
chính laø chuû
nhaân cuûa khaùch
saïn - laâu ñaøi ñeïp nhaát Hungary.
Muïc
Doanh nhaân löõ haønh
môøi baïn
khaùm phaù
nhöõng ñieåm ñeán ñoäc ñaùo,
vôùi caùc baøi vieát:
Traàm maëc Phoá
Hieán,
Xem chim ôû
Ñaát Muõi, BBQ Texas - AÊn
laø nghieàn!, Jordan: Maûnh ñaát huyeàn
thoaïi cuûa ngöôøi AÛ
Raäp
.
Vaø
nhieàu chuyeân muïc, baøi vieát thuù
vò khaùc.
Thö, baøi goùp yù, coäng taùc xin göûi veà
dnsgcuoithang@doanhnhansaigon.vn
DNSGCuoái thaùng