Page 80 - 60

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
60
PHONG CAÙCH SOÁNG
AÅM THÖÏC
Quaûng caùo
gay sau khi trieån khai tour du
lòch tieát kieäm IKO Travel ñaëc
bieät ñeán Singapore vôùi dòch vuï
cao caáp Premium Travel thu
huùt ñoâng ñaûo du khaùch, Coâng
ty Dòch vuï löõ
haønh Saigontour-
ist tieáp tuïc môû theâm chuøm tour Free &
FREE&EASYÑEÁ
NSINGAPORE:
Töïdomuasaé
mvaøgiaûitrí
N
Töï
giôùi thieäu
Easy: Töï
do mua saém vaø
giaûi trí thoaûi maùi
taïi Singapore (4 ngaøy, KH töø TP.HCM vaøo
ngaøy 2, 4, 8, 9, 15, 18, 22/4) vôùi nhieàu möùc
giaù linh hoaït: 7.950.000ñ (khaùch saïn 3 sao),
8.790.000ñ (khaùch saïn 3 sao), 10.690.000ñ
(khaùch saïn 4 sao), 12.370.000ñ (khaùch saïn
5 sao), 13.630.000ñ (khaùch saïn 5 sao)...
Chuøm tour naøy coù öu ñieåm laø thoaûi
maùi, tieän lôïi ñeå du khaùch chuû ñoäng
khaùm phaù Singapore theo yù thích, lòch
khôûi haønh ña daïng, ñoàng thôøi coøn ñöôïc
höôûng giaù tieát kieäm aùp duïng töø 18/3 -
22/4 cuûa Saigontourist. Giaù tour ñaõ bao
goàm veù maùy bay khöù hoài, phí an ninh saân
bay vaø phuï thu xaêng daàu haøng khoâng,
thueá saân bay cuûa Singapore Airlines, 3
ñeâm nghæ taïi khaùch saïn 3 - 5 sao, xe ñoùn
- tieãn saân bay.
Ñaëc bieät, töø 17/2 - 1/5, chæ caàn vaøo
trang web chuyeân ñeà www.dulichti-
etkiem.com hay www.facebook.com/
saigontourist.sts
cuûa
Saigontourist,
khaùch haøng coøn coù cô hoäi tham gia
chöông trình khuyeán maõi online ñaëc bieät
“Cuøng Saigontourist, nhaán LIKE nhaän
quaø - Caû
nhaø
noâ
nöùc, haùo höùc tham gia!”
maø khoâng toán baát kyø chi phí naøo.
Lieân heä:
Coâng ty Dòch vuï Löõ haønh Saigontourist
Ñòa chæ: 45 Leâ Thaùnh Toân, Q.1, TP.HCM
Ñieän thoaïi: (08) 38 279 279 -
Hotline ñaët tour: 0908 463 138 hoaëc
0918 464 198
Website: www.dulichtietkiem.com