Page 1 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

www.doanhnhansaigon.vn
Doanh Nhaâ
n Saø
i Goø
n
Cuoá
i thaù
ng soá
61 - Thaù
ng 4 - 2012
CÔ QUAN NGOÂN LUAÄN CUÛA HIEÄP HOÄI DOANH NGHIEÄP TP HOÀ
CHÍ MINH
61
-Thaù
ng4-2012
NGTIMMULLETT-GIAÙ
MÑOÁ
CIMIV:
TOÁ
IÖUHOÙ
AHOAÏ
TÑOÄ
NG
QUAÛ
NLYÙ TAÏ
IVIEÄ
TNAM
MR.TIMMULLETT-DIRECTOROFIMIV:
OPTIMIZING
MANAGEMENTINVIETNAM
DULÒCHVÌHOØ
ABÌNH
TOURSFORTHEPEACE