Page 14 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
61
14
TIEÂU ÑIEÅM CAÂU CHUYEÄN HOÂM NAY
THU THUÛY
Taïi moät hoäi thaûo chuyeân ñeà
veà
phaùt trieån du lòch beàn
vöõng, trong khi nhieàu ñaïi dieän caùc coâng ty löõ haønh keâu
khoù trong vieäc thieát keá tour sao cho ñoäc ñaùo, haáp daãn,
thu huùt ñöôïc du khaùch, thì yù kieán cuûa Giaùm ñoác Baûo
taøng Chöùng tích chieán tranh TP.HCMHuyønh Ngoïc Vaân
ñaõ
khieán cöû toïa baát ngôø...
Ñieåm saùng rieâng coù
Theo baø
Ngoïc Vaân, neáu ngaønh du lòch phaùt trieån theo
höôùng ñaùp öùng ngaøy caøng cao nhu caàu giaûi trí, vui chôi,
nghæ döôõng, aåm thöïc... cho du khaùch thì Vieät Nam coøn laâu
môùi theo kòp caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc nhö Thaùi Lan,
Malaysia, Singapore, vì hoï coù haï taàng toát hôn, kinhnghieäm
quaûn lyù, tieáp thò cuõng “daøy” hôn. Nhöng coù moät ñieåmrieâng
coù
cuûa Vieät Nammaø
caùc nöôùc khaùc khoâng theå
baét chöôùc,
ñoù laø loaïi hình du lòch vì hoøa bình - moät loaïi hình ñang raát
ñöôïc öa chuoäng taïi caùc nöôùc phaùt trieån.
Theo thoáng keâ cuûa Baûo taøng Chöùng tích chieán tranh
TP.HCM (Baûo taøng CTCT), löôïng khaùch ñeán Vieät Nam vôùi
muïc ñích du lòch vì hoøa bình taêng khaù nhanh, baát chaáp
khuûng hoaûng kinh teá toaøn caàu.
Baø
Vaân cho bieát, neáu nhö ôû
ñaâu ñoù, ngöôøi ta vaãn than
phieàn raèng, du khaùchñeán vôùi Vieät Namphaàn lôùn laø “moät ñi
khoâng trôû laïi” thì ñoái vôùi Baûo taøng CTCT hoaøn toaøn ngöôïc
laïi, du khaùch, ñaëc bieät laø khaùch nöôùc ngoaøi, cöù trôû ñi trôû laïi
hoaøi,moãi laànñeán laïi daãn theâmngöôøi thaân, baïnbeø ñeå cuøng
chia seû, traûi nghieäm nhöõng caûm xuùc khoâng theå tìm thaáy ôû
baát kyø nôi naøo khaùc.
Du khaùch ñeán vôùi Baûo taøng CTCT khoâng chæ ñeå
hieåu
theâmveà söï taøn khoác cuûa cuoäc chieán keùodaøi ñeánmaáy chuïc
naêmvaø haäu quaû cuûa noù maø nhaân daân Vieät Namñang phaûi
höùng chòu, maø quan troïng hôn laø hoï muoán töï mình tìm ra
caâu traû lôøi veà coäi nguoàn söùcmaïnh Vieät Nam, caâu traû lôøi cho
nguyeân nhaân söï thaát baïi cuûa moät sieâu cöôøng tröôùc moät
daân toäc, moät ñaát nöôùc thoaït nhìn raát laïc haäu vaø nhoû beù. Hoï
cuõng raátmuoán tìmhieåu, baèng caùchnaøomaø daân toäc naøy coù
theå
vöôït qua ñöôïc quaù khöù
ñau thöông ñeå
vöôn leân xaây
döïng ñaát nöôùc nhö ngaøy nay.
DULÒCHVÌ
HOØ
ABÌNH
Höôùng daãn vieân cuûa Baøo taøng thuyeát
minh veà “chuoàng coïp” ôû
Coân Ñaûo cho hai
vò khaùch ngöôøi Myõ: Kristine Neal - baùc só vaø
Katy Kinsella - luaät sö. Ñöùng ôû
bìa traùi laø
baø
Hoàng Nhöït, cöïu tuø
Coân Ñaûo, Phoù
chuû tòch
Hoäi naïn nhaân chaát ñoäc da cam TP. HCM.
AÛnh: Quyù
Hoøa