Page 21 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
61
.
PHOØ
NGKHAÙ
CH - PHOØ
NGCHUÛ
LIVINGROOM- THEHOSTROOM
.
KHI VIEÄ
TKIEÀ
U
THAMGIATHÒ TRÖÔØ
NGPHIM
.
CHUYEÅ
NÑOÅ
I
ÑEÅ TOÀ
NTAÏ
I
.
TRUYEÄ
NNGAÉ
N:MÖAPHOÁ
KHOÂNG GIAN SOÁNG
VAÊN HOÙA NGHEÄ THUAÄT
SAÙCH HAY
TRUYEÄN VAØ KYÙ
THEÁ GIÔÙ
I