Page 3 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
61
3
Thötoø
asoaï
n - Editor’sLetter
www.doanhnhansaigon.vn
GIAÙ
: 24.500ÑOÀ
NG
Quaûng caùo vaø phaùt haønh/Advertising &Distribution
Coâng ty TNHH Keát Noái Doanh Nhaân
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
ÑT: (08) 39308870/39306162 - Fax: (08) 39308845
Email: quangcao@doanhnhansaigon.vn
phathanh@doanhnhansaigon.vn
Vaên phoøng ñaïi dieän taïi ÑBSCL
178/26C ñöôøng 3/2,
Q.Ninh Kieàu, TP.Caàn Thô
ÑT: (0710) 3782792
Email: vpcantho@doanhnhansaigon.vn
Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung
90/14 Traàn Phuù, TP.Ñaø Naüng
ÑT/Fax: (0511) 3745193
Email: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
Toång bieân taäp/Editor-in-Chief
NGUYEÃN THANHMINH
Phoù toång bieân taäp/Deputy Editor-in-Chief
NGUYEÃN THÒ KIMDUNG
Phuï traù
chnoä
idung/Takingchargeofcontents
KIMHOA
Bieân taäp/Editor
PHÖÔNG HAØ
PAUL KING
MARIA ANNE
Myõ thuaät/Art
DZOAÕN BINH-MINH THÖ
Vôùi söï coäng taùc/Contributors
TS.
LEÂ ÑAÊNG DOANH
Nhaø vaên
TRUNG TRUNG ÑÆNH
ThS.
BUØI THÒ SONG HAØ
Chuyeân vieân kinh teá
PHAÏMCHI LAN
BS.
NGUYEÃN BAÏCH LONG
ThS.
ÑOÃ THANH NAÊM
KTS.
TRAÀN THAÙI NGUYEÂN
ThS.
NGUYEÃN THANH TAÂN
Chuyeân vieân kinh teá
VUÕ QUOÁC TUAÁN
Chuyeân gia aåm thöïc
DZOAÕN CAÅMVAÂN
GS.TS
VOÕ TOØNG XUAÂN
Toøa soaïn vaø trò söï/Office
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
ÑT: (08) 39308870 - 39308871
Fax: (08) 39308874
Email: toasoan@doanhnhansaigon.vn
Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 129/GP BTTTT ngaøy
17/1/2012
Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty in Leâ Quang Loäc
Phaùt haønh ngaøy 25 haèng thaùng taïi
Phoøng Phaùt haønh Baùo Doanh Nhaân Saøi Goøn
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
Distinguished readers,
War Remnants Museum of HCM City
(WRM) – a name sounds not so fascinat-
ingbut excitingenough todiscover. Over
35 years of operation, WRM of HCM City
has welcomedmore than 15million visi-
tors fromboththecountryandallaround
the world. Disregarding of the global
economic crisis as well as many other
tourist attractions in Vietnam, there are
over 500,000 visitors visiting WRM an-
nually. Especially, many foreign visitors
come and come again afterwards, even
with their friends and relatives in every
repeating visit. What has attracted them
to a place exhibiting only remnants of
the past war? Readers will find out the
answer inthearticle“Tours for thepeace”
in
Today’s Story
column in this issue of
Saigon Entrepreneur Monthly
.
Moreover, many other helpful and
interesting stories will satisfy readers,
such as “Protect the Vietnamese brand:
regain consciousness and take action”,
“Onshore Ha Long Bay”, “Phuoc Tich:
Ancient houses, ancient gardens”,
“Barcelona: City in the myth”, “Cherry
blossom festival in Osaka: Coming and
seeing again”, “Optimize the manage-
ment practices inVietnam”, and so on.
The editor highly appreciates all of
hearty comments from its readers for
improving the future bilingual issues of
Saigon Entrepreneur Monthly
deserv-
ing a friendly and reliable magazine for
entrepreneurs.
Your letters, articles, and valuable
comments shouldbeaddressedto:
dnsgcuoithang@doanhnhansaigon.vn
Saigon Entrepreneur Monthly
Baï
n ñoï
c thaâ
n meá
n,
Baûo taøng Chöùng tích chieán tranh -
moät caùi teân khoâng chöùa ñöïng söï
haáp
daãn, nhöng laïi kích thích nhu caàu tìm
hieåu. Trong 35 naêm hoaït ñoäng, Baûo
taøng Chöùng tích chieán tranh TP.HCM
ñaõ ñoùn treân 15 trieäu löôït khaùch noäi ñòa
vaø nöôùc ngoaøi. Baát chaáp khuûng hoaûng
kinh teá toaøn caàu, vaø maëc cho nhieàu ñòa
chæ du lòch ôû
Vieät Nam vaãn coøn nhöõng
ñieàu baát caäp laøm naûn loøng du khaùch,
vaãn coù hôn 500.000 löôït khaùch ñeán
Baûo taøng Chöùng tích chieán tranh moãi
naêm. Ñaëc bieät, khaùch nöôùc ngoaøi cöù
trôû ñi trôû laïi vôùi Baûo taøng, moãi laàn
ñeán laïi daãn theâm ngöôøi thaân, baïn beø.
Ñieàu gì ñaõ thu huùt du khaùch ñeán nôi
tröng baøy chæ toaøn baèng chöùng cuûa
moät cuoäc chieán tranh? Baïn seõ thaáy caâu
traû lôøi qua baøi vieát
Du lòch vì hoøa bình
trong muïc
Caâu chuyeän hoâm nay
cuûa
DNSG Cuoái thaùng
soá naøy.
Nhieàu thoâng tin boå ích vaø thuù vò
khaùc coù trong caùc baøi vieát:
Baûo veä
thöông hieäu Vieät: Thöùc tænh vaø
haønh
ñoäng; “Vònh Haï Long treân caïn”,
Phöôùc Tích: Nhaø coå, vöôøn coå; Barce-
lona – thaønh phoá trong thaàn thoaïi;
Hoäi hoa anh ñaøo Osaka: Ñeán vaø
heïn
gaëp laïi; Toái öu hoùa quaûn lyù taïi Vieät
Nam
...
Nhöõng goùp yù chaân tình cuûa quyù
baïn ñoïc seõ giuùp
DNSG Cuoái thaùng
phieân baûn song ngöõ Vieät - Anh ngaøy
caøng xöùng ñaùng laø ngöôøi baïn ñoàng
haønh tin caäy cuûa giôùi doanh nhaân.
Thö, baøi goùp yù, coäng taùc xin göûi veà
dnsgcuoithang@doanhnhansaigon.vn
DNSGCuoái thaùng