Page 41 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
61
41
KHAÙM PHAÙ VIEÄT NAM
THEÁ GIÔÙI QUANH TA
õ
a
ø
nh
DOANHNHAÂ
N
L
“Vònh Haï
Long treân caïn”
“On shore Ha Long bay”
Phöôùc Tích: Nhaø
coå, vöôøn coå...
Phuoc Tich: Ancient houses, ancient gardens...
Barcelona - thaønh phoá trong thaàn thoaïi
Barcelona - city in the myth
Hoäi hoa anh ñaøo Osaka:
Ñeán vaø
heïn gaëp laïi
Cherry Blossom Festival in Osaka