Page 64 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
61
64
VAÊN HOÙA KINH DOANH
V
NGÖÔØI NÖÔÙC NG ØI ÔÛ
VIEÄT NAM
OÂNG TIMMULLETT - GIAÙMÑOÁC IMIV:
TOÁ
IÖUHOÙ
A
BUØI THÒ SONG HAØ thöïc hieän
Yeâu saùch vaø
aâm nhaïc, gheùt nhaát teä
quan lieâu
Jane Austen (1775 - 1817) laø taùc giaû cuûa nhöõng taùc
phaåm noåi tieáng nhö
Sense and Sensibility
(Lyù trí vaø Tình
caûm),
Pride and Prejudice
(Kieâu haõnh vaø
ñònh kieán),
Emma,
Northanger Abbey
(Tu vieän Northanger)... Caùc taùc phaåm
cuûa baø thöôøng laáy boái caûnh thôøi kyø
Nhíeâp chính (Reâgnecy
Era 1795-1830). Ñoäc giaû yeâu thích baø
bôûi vaên phong ñoäc
ñaùo vaø
ngheä thuaät daãn chuyeän cuoán huùt vôùi nhöõng tình
huoáng oaùi aêm. Austen ñöôïc coi laø
moät trong soá nhöõng
nhaø
vaên coù
aûnh höôûng nhaát nöôùc Anh. Vò giaùm ñoác IMIV laø
ñoàng höông cuûa nöõ
vaên só noåi tieáng naøy. OÂng chia seû:
- Toâi laø
moät ngöôøi haâmmoä Jane Austen. Toâi töøng soáng
khoâng xa moät trong nhöõng ngoâi nhaø cuõ cuûa baø. Bath laø
moät thaønh phoá ñaùng yeâu vôùi kieán truùc traùng leä cuûa theá
kyû
XVIII vaø caû taøn tích cuûa kieán truùc La Maõ coå
ñaïi. Nôi ñaây
thöôøng dieãn ra caùc leã hoäi aâm nhaïc, ngheä thuaät vaø vaên
chöông. Thaønh phoá
naøy coøn sôû
höõu moät trong nhöõng ñoäi
boùng baàu duïc hay nhaát nöôùc. Bath coù theå xem nhö moät
Hoäi An ôû Anh Quoác - thaønh phoá coå ñöôïc UNESCO coâng
nhaän laø
Di saûn Vaên hoùa Theá giôùi, nhoû nhöng raát ñeïp vaø
ñoâng ñaëc du khaùch.
*Laø ngöôøi yeâuquyù JaneAusten,haúnoângraát thíchñoïcsaùch?
- Vaâng, toâi ñoïc moãi ngaøy. Saùch giuùp toâi thoaùt khoûi hieän
taïi, vaø
mang laïi caûm nhaän saâu saéc veà taâm lyù xaõ hoäi, veà
caùch soáng cuûa con ngöôøi qua moãi thôøi ñaïi khaùc nhau. Toâi
ñoïc nhieàu theå loaïi nhö tieåu thuyeát, tieåu söû, khoa hoïc vieãn
töôûng, vaø dó nhieân laø saùch veà quaûn lyù. Toâi ñang nghieàn
ngaãm cuoán
The Pillars of the Earth
(Coät choáng trôøi) cuûa Ken
Follett. Toâi ñoïc vaøi cuoán saùchmoãi thaùng. Toâi mua raát nhieàu
saùch tieáng Anh ôû
nhaø saùch Fahasa Nguyeãn Hueä, TP.HCM.
Toâi cuõng thích xem phim vaø caùc chöông trình tivi, vaø
raát yeâu aâm nhaïc, ñaëc bieät laø doøng nhaïc Latin (salsa) vaø
nhaïc coå ñieån. Toâi vöøa mang töø Anh sang caây vó caàm ñaõ
nhieàu naêm nay khoâng ñuïng ñeán, giôø coù leõ toâi seõ chôi laïi.
Toâi cuõng töøng chôi troáng cho ban nhaïc Bad Neighbour
(Ngöôøi haøng xoùm phieàn toaùi) trong khaùch saïn Caravelle
Saøi Goøn vaøi naêm tröôùc.
* Coù veû nhö oâng hoøa nhaäp vôùi cuoäc soáng ôû ñaây khaù deã
daøng?
- Chuùng toâi ñaõ soáng ôû Vieät Namhôn chín naêm. Vôï toâi coù
moät nöûa laø ngöôøi Vieät Nam, vì cha coâ aáy laø ngöôøi Vieät. Ngoâi
nhaø boá vôï toâi töøng soáng vaøo nhöõng naêm 1940, ñeán giôø
ngöôøi chò caû cuûa oâng vaãn ôû
ñaáy. Chuùng toâi thöôøng thaêm
vaø thöôûng thöùc taøi naáu nöôùng cuûa baø. Theo toâi, söï khaùc
bieät lôùn nhaát veà vaên hoùa giöõa phöông Ñoâng vaø phöông
Taây laø taàm quan troïng cuûa gia ñình vaø söï kính troïng ñoái
vôùi theá heä cha oâng. ÔÛ
Anh, moái quan heä gia ñình khoâng
chaët cheõ laém, vaø coù leõ khoâng quan troïng baèng söï
nghieäp
vaø tham voïng caù
nhaân. ÔÛ
Vieät Nam thì gia ñình ñoùng vai
troø then choát trong nhieàu quyeát ñònh. Toâi ngöôõng moä vaø
toân troïng ñieàu ñoù.
Ñoà
aên Vieät Nam raát tuyeät: nheï
nhaøng, toát cho söùc khoûe
vaø
ñaày höông vò. Toâi ñaëc bieät thích moùn thòt heo tröùng vòt
nöôùc döøa vaø cuõng raát thích boâng thieân lyù, moät loaïi rau
khoâng coù
ôû
Anh. Môùi ñaây toâi vöøa ñöôïc thöôûng thöùc moùn
chem cheùp nöôùng môõ
haønh ngon tuyeät, ngay laäp töùc noù
ñi vaøo danh saùch caùc moùn aên yeâu thích cuûa toâi.
Chuùng toâi ñaõ
du lòch nhieàu nôi töø
Baéc chí Nam, nhöng
coøn nhieàu choã
muoán ñeán, nhö Vöôøn Quoác gia Caùt Tieân,
Coân Ñaûo vaø
khu vöïc quanh Haø
Noäi.
* Vaäy oâng thaáy thíchnhaát vaø gheùt nhaát ñieàugì khi soáng
ôû Vieät Nam?
- Coù nhieàu thöù ñeå yeâu thích ôû ñaây: söï thaân thieän cuûa
con ngöôøi vaø khí haäu aám aùp, söï
naêng ñoäng vaø
naùo nhieät
cuûa moâi tröôøng soáng, söï thay ñoåi nhanh choùng cuûa xaõ hoäi,
khaû naêng ñoùn nhaän neàn vaên hoùa khaùc vaø hoïc hoûi töø ñoù
cuûa coäng ñoàng.
Ñieàu laøm toâi thaát voïng nhaát laø thoùi quan lieâu. Moïi thöù
ñang daàn ñöôïc caûi thieän, nhöng taïi raát nhieàu vuøng, naïn
quan lieâu vaãn coøn laøm trì treä söï
phaùt trieån kinh doanh vaø
laøm moïi thöù trôû neân khoù khaên vaø ñaét ñoû hôn möùc caàn
thieát.
“Saùng kieán quaûn lyù quoác teá
daønh cho Vieät Nam” (The Inter-
national Management
Initia-
tive for Vietnam - IMIV) laø
moät
doanh nghieäp xaõ
hoäi beân trong
Quyõ VinaCapital vaø ñöôïc taøi
trôï
bôûi coäng ñoàng kinh doanh.
Giaùmñoác IMIV - oâng TimMullett
ñaõ soáng vaø laøm vieäc ôû TP.HCM
gaàn 10 naêm, raát ngöôõng moä
loái soáng coi troïng gia ñình cuûa
ngöôøi Vieät...
HOAÏ
TÑOÄ
NGQUAÛ
NLYÙTAÏI VIEÄ
TNAM