Page 88 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
61
88
NGOÂ
ICHUØ
A
nôisöïsoá
ngsinhsoâi
Chuøa Dieäu Phaùp naèm caùch
ngaõ
ba Trò An khoaûng 3
caây soá, thuoäc ñòa phaän aáp
Taân Cang, xaõ
Phöôùc Taân,
huyeän Long Thaønh, Ñoàng
Nai. Chöa coù
nhieàu Phaät
töû
bieát ñeán ngoâi chuøa
naøy, nhöng nhöõng ai ñaõ
ñeán thì ñeàu khoâng theå
queân nhöõng ñieàu kyø
dieäu
cuûa söï soáng ôû
nôi ñaây...
SONG HAØ
Chi phí haèøng thaùng ôû ñaây tính baèng haøng
traêm trieäu ñoàng - moät con soá khoâng nhoû! Vì
theá, sö coâ Hueä Ñöùc ñaõ cho khai phaù haøngmaãu
ñaát treân raãy ñeå troàng khoai mì, ngoâ, rau... ñeå
“töï cung töï caáp”. Trong 13 naêm, baø ñaõ cho
troàng 98 haøng xaø cöø, 80 caây ñieàu (ñang thu
hoaïch). Khoâng chæ lo aên, lo maëc cho caùc em,
sö Hueä Ñöùc coøn phaûi ñaûm traùch taát caû nhöõng
vieäc lieân quan ñeán ñôøi soáng cuûa moät nhaân
khaåu, nhö laøm khai sinh, hoä khaåu; lo thuoác
thang khi caùc em ñau beänh; lo quaàn aùo môùi
khi Teát ñeán; chaêm lo thaày coâ
daïy doã
caùc em...
Ñaëc bieät, chi phí cho caùc em ñi hoïc ñaïi hoïc,
trung caáp - vôùi möùc vaøi trieäu ñoàng moät naêm
cho moãi em - thöôøng xuyeân laø vieäc laøm sö...
ñau ñaàu. Roài coøn chuyeän döïng vôï
gaû choàng
cho nhöõng em ñeán tuoåi tröôûng thaønh nöõa.
Coù luùc “tuùng quaãn” quaù, sö phaûi ñi vay ngaân
haøng quen ñeå roài traû daàn...
Chæ tình thöông yeâu khoâng thì chöa ñuû, sö
Hueä Ñöùc luoân nhaánmaïnh hai yeáu toá “Ñaïo ñöùc
toát” vaø “Giaùo duïc toát” trong vieäc nuoâi daïy caùc
em. ÔÛ chuøa, caùc em ñöôïc giaùo duïc yù thöùc kyû
luaät vaø töï giaùc töø aáu thô, ñöôïc phaân chia coâng
vieäc roõ raøng. Ñaëc bieät, sö coøn aùp duïng nguyeân
taéc thöôûng phaït phaân minh, coù cheá ñoä hoïp
haèøng tuaàn ñeå
ñaùnh giaù
hieäu quaû
vaø
caäp nhaät
coâng vieäc. Toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa nhaø chuøa
coù theå ví nhömoät doanh nghieäp.
Sö Hueä Ñöùc chia seû, coù nhieàu luùc cuõng
ñöùng tröôùc “caùm doã” veà soá tieàn nhaän ñöôïc
neáu cho caùc em lôùn ra ngoaøi laøm theâm. Ví duï
dòpTeát, chæ caànchocaùcemñi phuï hoà, 40emthì
cuõngñöôïcboán trieäuñoàng/ngaøy. Tuynhieân, sö
laïi sôï caùc em ra ngoaøi seõ tieáp xuùc vôùi teä
naïn,
neân ñaõ
choïn caùch giöõ
caùc em laïi, lao ñoäng vaø
laømvieäc döïa treân cô sôû vaät chaát khieâmtoán cuûa
nhaø chuøa, “rau chaùo” nuoâi nhau.
Neáu coù theâm söï hoã trôï cuûa nhöõng taám
loønghaûo taâmthì vieäc giaùoduïc vaø nuoâi döôõng
nhöõng con ngöôøi keùm may maén taïi chuøa
Dieäu Phaùp seõ thuaän lôïi hôn nhieàu, töø
ñoù cô
hoäi hieán daâng cho xaõ hoäi nhöõng con ngöôøi
höõu ích seõ caøng taêng theâm.
NHAÄT KYÙMÔÛ
PHONG CAÙCH SOÁNG
T r e â n
raãy cuûa chuøa
Dieäu Phaùp coù
moät
caên nhaø mang teân
Ngoâi nhaø maàmsoáng.Ñaây
laø nôi ñoùn nhaän caùc coâ gaùi
laàm lôõ hoaëc vì hoaøn caûnh eùo
le maø
coù
baàu ngoaøi yù
muoán.
Nhöõng coâ gaùi töôûng ñaõ “tuyeät
ñöôøng soáng” coù nôi nöông
choán töïa vaø sinh con, roài
sau ñoù
coù vieäc laøm. Töø
naêm
2000 ñeán nay, Ngoâi nhaø
maàm soáng cuûa chuøa Dieäu
Phaùp ñaõ cöu mang 22
tröôøng hôïp nhö vaäy,
coù ngöôøi ôû taän
Haûi Phoøng.
Trong gaàn 30 naêm, hôn 300 baïn treû ñaõ
tröôûng thaønh töø ngoâi chuøa Dieäu Phaùp naøy.
Trong ñoù, 58 ngöôøi ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc vaø
ñi laøm, moät ngöôøi ñang hoïc tieán só ôû
Nhaät,
moät ngöôøi vöøa toát nghieäp thaïc só ngoaïi ngöõ,
46 ngöôøi ñang theo hoïc ñaïi hoïc, cao ñaúng.
Sö coâ Hueä Ñöùc truï trì chuøa Dieäu Phaùp,
soáng trong chuøa töø luùc 10 tuoåi, nay ñaõ ngoaøi
luïc tuaàn nhöng vaãn coønminhmaãn vaø nhanh
nheïn laém. Cuøng boán sö khaùc, sö coâ Hueä Ñöùc
taän taâm vôùi vieäc nuoâi daïy treû
em moà
coâi. Sö
keå, ña phaàn caùc em laø “moà
coâi traéng”, nghóa
laø khoâng bieát coäi nguoàn, khoâng bieát cha meï
laø ai. Teân caùc em thöôøng ñöôïc ñaët theo hoaøn
caûnh maø
nhaø
chuøa nhaän caùc em vaøo. Chaúng
haïn, em ñöôïc cha meï
boû
döôùi goác caây xoaøi
thì coù teân laø “Xoaøi”, emñöôïc chuøa nhaët trong
röøng cao su coù teân thöôøng goïi laø “Cao Su”.