Page 1 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

www.doanhnhansaigon.vn
Doanh Nhaâ
n Saø
i Goø
n
Cuoá
i thaù
ng soá
62 - Thaù
ng 5 - 2012
CÔ QUAN NGOÂN LUAÄN CUÛA HIEÄP HOÄI DOANH NGHIEÄP TP HOÀ
CHÍ MINH
62
-Thaù
ng5-2012
Conñöôø
ng rabieå
n
cuû
athöï
cphaå
mVieä
t
Nhöôïng quyeàn thöôngmaïi:
Thewayto
thesea for
Vietnamese
food
Franchise: