Page 14 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
62
14
TIEÂU ÑIEÅM CAÂU CHUYEÄN HOÂM NAY
PHÖÔNG THANH (thöïc hieän)
Xaõ
hoäi hieän ñaïi mang laïi cho con ngöôøi nhöõng giaù trò vaät chaát ngaøy caøng
cao. Tuy nhieân, con ngöôøi hieän ñaïi cuõng ñoái maët vôùi nhöõng caêng thaúng
lieân quan ñeán vieäc laøm, quan heä
gia ñình vaø
xaõ
hoäi. Traïng thaùi taâm lyù
naøy laïi taùc ñoäng ñeán coâng vieäc, ñôøi soáng tinh thaàn, aûnh höôûng ñeán chaát
löôïng soáng. Vaäy, coù
caùch naøo ñeå
giaûm thieåu caùc taùc ñoäng aáy? Caâu traû lôøi
töø
caùc nhaø taâm lyù laø “Coù”! Môøi baïn ñoïc cuøng
DNSG Cuoái thaùng
troø
chuyeän
vôùi moät trong nhöõng ngöôøi ñaõ
khaù thaønh coâng trong hoaït ñoäng chaêm
soùc tinh thaàn - thaïc syõ taâm lyù
Nguyeãn Thò Taâm - Giaùm ñoác Trung taâm Ñaøo
taïo vaø
ÖÙng duïng khoa hoïc taâm lyù
Hoàn Vieät.
BAØ NGUYEÃN THÒ TAÂM - GIAÙMÑOÁC TRUNG TAÂM
ÖÙNGDUÏNG KHOA HOÏC TAÂM LYÙ HOÀN VIEÄT:
TINHTHÊÌNTAÅ
ORA
NÙNGLÛÚÅ
NG SÖË
NG