Page 23 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
62
THEÁ GIÔÙ
I
KHOÂNG GIAN SOÁNG
VAÊN HOÙA NGHEÄ THUAÄT
SAÙCH HAY
TRUYEÄN VAØ KYÙ
MOÄ
T “KHOAÛ
NGLOÕ
M”
GIÖÕ
ASAØ
I GOØ
N
DIEÃ
NVIEÂ
NTHÔØ
I THÒ TRÖÔØ
NG
GIAÛ
I TRÍ KHÔÛ
I SAÉ
C
SÖÏ TÖÛ TEÁ - BÍ QUYEÁ
T THAØ
NHCOÂ
NG
TRUYEÄ
NNGAÉ
N: VOØ
NGXOAÙ
Y