Page 3 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
62
3
Thötoø
asoaï
n - Editor’sLetter
www.doanhnhansaigon.vn
GIAÙ
: 24.500ÑOÀ
NG
Quaûng caùo vaø phaùt haønh/Advertising &Distribution
Coâng ty TNHH Keát Noái Doanh Nhaân
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
ÑT: (08) 39308870/39306162 - Fax: (08) 39308845
Email: quangcao@doanhnhansaigon.vn
phathanh@doanhnhansaigon.vn
Vaên phoøng ñaïi dieän taïi ÑBSCL
178/26C ñöôøng 3/2,
Q.Ninh Kieàu, TP.Caàn Thô
ÑT: (0710) 3782792
Email: vpcantho@doanhnhansaigon.vn
Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung
90/14 Traàn Phuù, TP.Ñaø Naüng
ÑT/Fax: (0511) 3745193
Email: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
Toång bieân taäp/Editor-in-Chief
NGUYEÃN THANHMINH
Phoù toång bieân taäp/Deputy Editor-in-Chief
NGUYEÃN THÒ KIMDUNG
Phuï traù
chnoä
idung/Takingchargeofcontents
KIMHOA
Bieân taäp/Editor
PHÖÔNG HAØ
PAUL KING
MARIA ANNE
Myõ thuaät/Art
DZOAÕN BINH-NGOÏC QUYØNH
Vôùi söï coäng taùc/Contributors
TS.
LEÂ ÑAÊNG DOANH
Nhaø vaên
TRUNG TRUNG ÑÆNH
ThS.
BUØI THÒ SONG HAØ
Chuyeân vieân kinh teá
PHAÏMCHI LAN
BS.
NGUYEÃN BAÏCH LONG
ThS.
ÑOÃ THANH NAÊM
KTS.
TRAÀN THAÙI NGUYEÂN
ThS.
NGUYEÃN THANH TAÂN
Chuyeân vieân kinh teá
VUÕ QUOÁC TUAÁN
Chuyeân gia aåm thöïc
DZOAÕN CAÅMVAÂN
GS.TS
VOÕ TOØNG XUAÂN
Toøa soaïn vaø trò söï/Office
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
ÑT: (08) 39308870 - 39308871
Fax: (08) 39308874
Email: toasoan@doanhnhansaigon.vn
Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 129/GP BTTTT ngaøy
17/1/2012
Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty in Leâ Quang Loäc
Phaùt haønh ngaøy 25 haèng thaùng taïi
Phoøng Phaùt haønh Baùo Doanh Nhaân Saøi Goøn
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
Distinguished readers,
Vietnamese food has four basic
features: Clearly characterized cuisine
culture, balancing nutrition and nourish-
ment, uncomplicated cooking practice
if compared to other food; and existing a
large domestic market for backup. These
four factors are good enough to contrib-
ute to formingaparticularbusinessmodel
attractive and expandable in the way of
franchise. That’s also the foundation for
Vietnamese enterprises to expand busi-
ness to the world as well as the necessary
condition. What’s the sufficient condition
tosuceed?Readerscanfindtheanswers in
thearticle“Franchise: Theway to“thesea”
for Vietnamese food” in
Focus
column of
this issue.
In
Entrepreneurs Excursion,
Saigon
Entrepreneur Monthly
recommends
readers various interesting destinations:
Nui Doi, where originated the story about
the fairys breast milk; Zulu, the focal point
of various unique sceneries of the wild
nature, history, and especially the culture
of Africa nearby Sahara; Tehran, the
country of the timemachine, and so on.
Also in this issue, readers will have a
chance to take part in the conversation
with a psychologist to understand more
about the mental health - an invisible
property reflecting its visible value in the
human daily life. There are many more
helpful and interesting topics can be
found in this issue.
The editor highly appreciates all of
hearty comments from its readers for
improving the future bilingual issues of
Saigon Entrepreneur Monthly
deserving
afriendlyandreliablemagazine forentre-
preneurs.
Your letters, articles, and valuable
comments should be addressed to:
dnsgcuoithang@doanhnhansaigon.vn.
SaigonEntrepreneurMonthly
Baï
n ñoï
c thaâ
n meá
n,
Thöïc phaåm Vieät Nam coù
boán yeáu
toá cô baûn nhaát: Coù söï khaùc bieät roõ
reät trong vaên hoùa aåm thöïc, laø
moät
moùn aên caân baèng dinh döôõng vaø
boå
döôõng, caùch cheá bieán khoâng phöùc
taïp, coù thò tröôøng noäi ñòa to lôùn laøm
haäu phöông. Boán yeáu toá
naøy hoäi ñuû
cho moät moâ hình kinh doanh khaùc
bieät, haáp daãn vaø
deã
nhaân roäng theo
phöông thöùc nhöôïng quyeàn thöông
maïi. Ñoù chính laø neàn taûng cho caùc
doanh nghieäp Vieät Nam vöôn ra theá
giôùi. Ñoù cuõng laø ñieàu kieän caàn. Coøn
ñieàu kieän ñuû ñeå thaønh coâng laø gì?
Baïn ñoïc coù theå tìm ñöôïc caâu traû lôøi
qua baøi vieát
Nhöôïng quyeàn thöông
maïi: Con ñöôøng “ra bieån” cuûa thöïc
phaåm Vieät
trong muïc
Tieâu ñieåm
thaùng 5.
ÔÛ chuyeân muïc
Löõ haønh,
DNSG
Cuoái thaùng
giôùi thieäu nhieàu ñieåm
ñeán thuù vò: Nôi baét nguoàn caâu chuyeän
veà baàu söõa cuûa naøng tieân - Nuùi Ñoâi;
ñieåm hoäi tuï
nhöõng neùt ñoäc ñaùo cuûa
thieân nhieân hoang daõ, lòch söû, vaên
hoùa chaâu Phi caän vuøng Sahara - Zulu;
ñaát nöôùc cuûa coã maùy thôøi gian -
Tehran...
Cuõng trong soá naøy, baïn ñoïc coù dòp
troø chuyeän vôùi moät chuyeân gia taâm
lyù ñeå hieåu roõ hôn veà tinh thaàn - thöù
taøi saûn voâ
hình nhöng giaù trò cuûa noù
thì ñöôïc theå
hieän moät caùch höõu hình
trong ñôøi soáng cuûa con ngöôøi; vaø
nhieàu noäi dung boå ích, thuù vò khaùc.
Nhöõng goùp yù chaân tình cuûa quyù
baïn ñoïc seõ giuùp
DNSG Cuoái thaùng
phieân baûn song ngöõ
Vieät - Anh ngaøy
caøng xöùng ñaùng laø
ngöôøi baïn ñoàng
haønh tin caäy cuûa giôùi doanh nhaân.
Thö, baøi goùp yù, coäng taùc xin göûi veà:
dnsgcuoithang@doanhnhansaigon.
vn.
DNSG Cuoái thaùng