Page 43 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
62
43
KHAÙM PHAÙ VIEÄT NAM
THEÁ GIÔÙI QUANH TA
DOANHNHAÂ
N
õ
a
ø
nh L
Caêng troøn veû
ñeïp Nuùi Ñoâi
Beauty of fully strain Nui Doi
Hueá, ñaâu chæ laø soâng Höông, nuùi Ngöï...
Hue, not simply the Huong River, Ngu
Mountain...
Ñaát nöôùc cuûa coã
maùy thôøi gian
The country of the time machine
Haønh trình ôû “thieân ñöôøng” Zulu
Itinerary in Zulu “paradise”