Page 70 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
62
70
VAÊN HOÙA KINH DOANH
NGÖÔØI NÖÔÙC NG ØI ÔÛ
VIEÄT NAM
BUØI THÒ SONG HAØ thöïc hieän
Coäng caû
7 naêm ôû
Vieät Nam, baùc só Wade -
Giaùm ñoác Phoøng Khaùm Chuyeân khoa Trò
lieäu Thaàn kinh coät soáng Hoa Kyø (ACC) ñaõ
coù
hôn 20 naêm soáng ôû
chaâu AÙ. OÂng sinh ôû
vuøng queâ Idaho, taây baéc nöôùc Myõ. Wade
ñeå laïi aán töôïng cho ngöôøi ñoái dieän bôûi söï
töï
nhieân vaø
chaân thaønh cuûa mình.
ñuùng con ñöôøng töø ñoù oâng leân tôùi ñænh!
Töø
ñoù trôû
ñi, khoâng moät noãi sôï
haõi naøo coù
theå ñaùnh guïc oâng ñöôïc nöõa.
Kinh doanh cuõng gioáng nhö leo nuùi
Chia seû veà sôû thích cuûa mình, baùc só Wade
noùi:
- Toâi leo nuùi töø
nhoû, coù leõ vì Idaho - nôi toâi
sinh ra coù raát nhieàu nuùi. Töø khi trôû thaønh nhaø leo
nuùi chuyeân nghieäp, toâi cuøng vôùi baïn beø leo nuùi
khaép theá giôùi: Myõ, Canada, NewZealand, Nepal,
moät soá nöôùc ôû chaâuPhi... Ngoïnnuùi caonhaátmaø
toâi töøng leo cao tôùi hôn 7.200 meùt.
Leo nuùi laø
moät vieäc ñaày hieåm nguy. Ña soá
baïn leo nuùi chuyeân nghieäp cuøng toâi ñeàu ñaõ giaõ
töø theá
giôùi. Toâi töï
hoûi, vaäy maø sao nhieàu ngöôøi
vaãn tieáp tuïc leo nuùi? Caûm giaùc khi leo nuùi raát
khoù taû, raát “inspiring” - taïo caûm höùng. Ñoù laø
khi
baïn trôû
veà
vôùi cuoäc soáng nguyeân thuûy cuûa con
ngöôøi ôû ñænh nuùi. Moïi lo laéng veà cuoäc soáng, sinh
toàn ñeàu ngöøng laïi. ÔÛ ñænh nuùi, baïn hoøa mình
vôùi thieân nhieân voâ taän. Moïi söï quan taâm cuûa
baïn doàn vaøo nhieät ñoä, möa, naéng. Baïn chæ caàn
nöôùc ñeå uoáng, thöùc aên ñeå soáng, quaàn aùo aámaùp
che thaân. Theá laø ñuû! Luùc ñoù baïn thaáymình vöôït
qua chính baûn thaân mình. Vaø caûm thaáy nhöõng
Tay leo nuùi cöï
phaùch
Vuøng queâ Idaho cuûa Wade khaù ñaëc bieät, chæ
coù
400 ngöôøi sinh soáng. OÂng lôùn leân khoâng coù
söï
hieän dieän cuûa ti vi. Ngöôøi daân ôû
ñaây saên baén
vaø
baét caù
ñeå soáng. Idaho coù raát nhieàu nuùi neân
Wade bieát leo nuùi töø
hoài 9 - 10 tuoåi. Ñeán naêm
14 tuoåi, oâng ñaõ laø
moät “serious climber” (ngöôøi
leo nuùi thöïc söï), nghóa laø tham gia hieäp hoäi leo
nuùi, ñöôïc ñaøo taïo veà leonuùi vaø coù raát nhieàu kinh
nghieäm leo nuùi.
Wade keå, oâng ñaõ leo hôn 200 ngoïn nuùi ôû
raát nhieàu nôi treân theá
giôùi. Leo nuùi cao, nghóa
laø phaûi ñoái dieän vôùi chínhmình trong söï coâ ñôn
baát taän cuûa thieân nhieân hoang daõ. AÁn töôïng
maïnh nhaát cuûa oâng veà leo nuùi laø caûm giaùc phaûi
saün saøng ñoái dieän vôùi caùi cheát, baát cöù luùc naøo.
Coù
moät laàn, naêm 15 tuoåi, oâng töôûng mình ñaõ
phaûi “ra ñi”, khi leo leân tôùi ñænh moät ngoïn nuùi
ôû
queâ
nhaø, bôûi con ñöôøng oâng döï kieán xuoáng
nuùi laïi khoâng khaû thi. OÂng töøng töôûng töôïng
ñeán chuyeän xaáu nhaát - mình seõ rôùt xuoáng vaùch
nuùi maø ñeán 10 naêm sau bameï cuõng khoâng bieát
mình ñang ôû
ñaâu. Sôï
haõi taän cuøng! Cuoái cuøng
oâng quyeát ñònh: phaûi böôùc tôùi. Vaø “when there
is awill, there is away”, oângñaõ tìmra “loái ñi ngay
döôùi chaân mình”. OÂng ñaõ trôû
veà
chaân nuùi theo
Giuùp baïn leo nuùi khaéc phuïc söï coá