Page 1 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

www.doanhnhansaigon.vn
Doanh Nhaâ
n Saø
i Goø
n
Cuoá
i thaù
ng soá
63 - Thaù
ng 6 - 2012
CÔ QUAN NGOÂN LUAÄN CUÛA HIEÄP HOÄI DOANH NGHIEÄP TP HOÀ
CHÍ MINH
63
-Thaù
ng6-2012
oâng nguyeãn vaên haûi,
giaùmñoác döï aùn bmc:
Ngûúâ
i giûä
höì
n
têy nguyïn
taï
okhaù
cbieä
t
töø vieä
c
choài
the keeperofwestern
highland spirit
mr. nguyen van hai -
project director of bmc:
givingback
Tomake a difference by