Page 12 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

12
TIEÂU ÑIEÅM CAÂU CHUYEÄN HOÂM NAY
Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
63
NGNGUYEÃ
NVAÊ
NHAÛ
I -
GIAÙ
MÑOÁ
CDÖÏAÙ
NBMC:
NGÛÚÂ
I GIÛÄ
HÖÌ
N
TÊY NGUYÏN