Page 3 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
63
3
Thötoø
asoaï
n - Editor’sLetter
www.doanhnhansaigon.vn
GIAÙ
: 24.500ÑOÀ
NG
Quaûng caùo vaø phaùt haønh/Advertising &Distribution
Coâng ty TNHH Keát Noái Doanh Nhaân
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
ÑT: (08) 39308870/39306162 - Fax: (08) 39308845
Email: quangcao@doanhnhansaigon.vn
phathanh@doanhnhansaigon.vn
Vaên phoøng ñaïi dieän taïi ÑBSCL
178/26C ñöôøng 3/2,
Q.Ninh Kieàu, TP.Caàn Thô
ÑT: (0710) 3782792
Email: vpcantho@doanhnhansaigon.vn
Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung
90/14 Traàn Phuù, TP.Ñaø Naüng
ÑT/Fax: (0511) 3745193
Email: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
Toång bieân taäp/Editor-in-Chief
NGUYEÃN THANHMINH
Phoù toång bieân taäp/Deputy Editor-in-Chief
NGUYEÃN THÒ KIMDUNG
Phuï traù
chnoä
idung/Takingchargeofcontents
KIMHOA
Bieân taäp/Editor
PHÖÔNG HAØ
PAUL KING
MARIA ANNE
Myõ thuaät/Art
DZOAÕN BINH-NGOÏC QUYØNH
Vôùi söï coäng taùc/Contributors
TS.
LEÂ ÑAÊNG DOANH
Nhaø vaên
TRUNG TRUNG ÑÆNH
ThS.
BUØI THÒ SONG HAØ
Chuyeân vieân kinh teá
PHAÏMCHI LAN
BS.
NGUYEÃN BAÏCH LONG
ThS.
ÑOÃ THANH NAÊM
KTS.
TRAÀN THAÙI NGUYEÂN
ThS.
NGUYEÃN THANH TAÂN
Chuyeân vieân kinh teá
VUÕ QUOÁC TUAÁN
Chuyeân gia aåm thöïc
DZOAÕN CAÅMVAÂN
GS.TS
VOÕ TOØNG XUAÂN
Toøa soaïn vaø trò söï/Office
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
ÑT: (08) 39308870 - 39308871
Fax: (08) 39308874
Email: toasoan@doanhnhansaigon.vn
Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 129/GP BTTTT ngaøy
17/1/2012
Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty in Leâ Quang Loäc
Phaùt haønh ngaøy 25 haèng thaùng taïi
Phoøng Phaùt haønh Baùo Doanh Nhaân Saøi Goøn
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
Distinguished readers,
Living habits and the culture with
some rough features remaining in the
consciousness of ethnicpeople inWestern
Highlands are the attractions for visi-
tors preferring discovery. As a person
who loves the beauty very much, in every
business trip to Western Highlands, Mr.
NguyenVanHai - ProjectDirector of Build-
ingMaterials and Construction Company
(BMC) - is so interested when he can see
and touch the western highlanders real
household stuffs and working tools. His
passionate interest has inspired him to
preserve that unique culture. He’s afraid
of time would make it fall into oblivion.
Mr. Hai shared with readers his passion
in
Todays Story Column,
which includes
in-depth meaning of human civilization:
preserving a part of Vietnamese culture.
The article provides readers with the con-
versationwithMr. Hai about this topic.
Alsointhisissue,anotherconversation
also makes readers moved about a lady
who has a kind heart with the simple phi-
losophy of life: Keep trying even if unsuc-
cessful results may come, you will satisfy
with all of your best efforts. Readers can
find this story in the column of
Foreigners
in Vietnam.
Besides, many other helpful, interest-
ing and attractive articles in this issue will
satisfy readers, such as the columns of
Management in the Flat World, Entre-
preneurs Excursion, Living Space, and
so on.
The editor highly appreciates all of
hearty comments from its readers for
improving the future bilingual issues of
Saigon Entrepreneur Monthly deserving
a friendly and reliable magazine for en-
trepreneurs.
SaigonEntrepreneurMonthly
Baï
n ñoï
c thaâ
n meá
n,
Taäp quaùn sinh hoaït vaø
neàn vaên
hoùa coøn löu giöõ
nhöõng neùt sô khai
trong yù thöùc cuûa con ngöôøi ôû vuøng
Taây Nguyeân ñeán nay vaãn laø “maûnh
ñaát maøu môõ” cho nhöõng ngöôøi öa
khaùm phaù. Laø
moät ngöôøi “raát yeâu
caùi ñeïp”, khi coù dòp leân Taây Nguyeân,
ñöôïc maét thaáy tay sôø
nhöõng duïng
cuï sinh hoaït vaø lao ñoäng cuûa baø
con caùc daân toäc thieåu soá ôû ñaây, oâng
Nguyeãn Vaên Haûi - Giaùm ñoác döï
aùn
Coâng ty Vaät lieäu xaây döïng vaø Xaây
laép thöôngmaïi (BMC) ñaõ töø choã yeâu
thíchñeán saymeâ, roài yù thöùc phaûi giöõ
laïi neùt vaên hoùa ñoäc ñaùo naøy. OÂng
sôï “thôøi gian laøm noù bò mai moät ñi”.
OÂng Haûi ñaõ chia seû vôùi DNSG nieàm
ñam meâ
naøy cuûa mình, ñoù laø
nieàm
ñam meâ
mang yù nghóa nhaân vaên
saâu saéc - löu giöõ
moät goùc vaên hoùa
Vieät. Muïc
Caâu chuyeän hoâm nay
ghi
laïi noäi dung cuoäc troø chuyeän aáy.
Cuøng trong soá naøy, moät cuoäc troø
chuyeän khaùc cuõng seõ
ñem ñeán cho
baïn ñoïc söï rung caûm khoù
queân veà
moät phuï
nöõ coù taám loøng bao dung
vôùi trieát lyù soáng thaät giaûn dò: cöù
noã
löïc, neáu khoâng thaønh coâng thì cuõng
coù
ñöôïc caûm giaùc haøi loøng vì mình
ñaõ
noã löïc. Ñoù laø
baøi vieát trong muïc
Ngöôøi nöôùc ngoaøi ôû
Vieät Nam
.
Nhieàu baøi vieát boå ích, thuù vò, haáp
daãn khaùc coù trong caùc chuyeân muïc
Quaûn trò trong theá giôùi phaúng,
Doanh nhaân löõ
haønh, Khoâng gian
soáng...
Nhöõng goùp yù
chaân tình cuûa quyù
baïn ñoïc seõ giuùp DNSG Cuoái thaùng
phieân baûn song ngöõ Vieät - Anh ngaøy
caøng xöùngñaùng laø ngöôøi baïnñoàng
haønh tin caäy cuûa giôùi doanh nhaân.
DNSGCuoái thaùng