Page 41 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
63
41
Moäc Chaâu, moät saùng tinh söông...
Moc Chau in an early morning...
Daáu xöa Cöï
Ñaø
Vestige of ancient Cu Da
Tunisia quyeán ruõ
Fascinating Tunisia
Oman - vöông quoác cuûa söï töông phaûn
Oman - the kingdom of contrast
Ñaûo Boracay: Xöù sôû laøm say loøng ngöôøi
Boracay: the passionate place for visitors
KHAÙM PHAÙ VIEÄT NAM
THEÁ GIÔÙI QUANH TA
DOANHNHAÂ
N
ha
ø
nh L