Page 70 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

70
Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
63
Margot nhaåm tính, baø cuøng caùc tình
nguyeän vieân ñaõ taïo ra khoaûng hôn 20.000
chieác baùnh cookies ñeå
coù
ñöôïc soá tieàn ñoù.
Coù ba loaïi baùnh khaùc nhau, moãi baùnh naëng
vaøi gram, ñöôïc boû vaøo goùi plastic trong
suoát, baùn ñoàng giaù
25.000 ñoàng/goùi. Baùnh
to thì moãi goùi moät baùnh; baùnh vöøa thì hai,
vaø baùnh nhoû thì ba baùnh moät goùi. Coù khi
Margot öôùc löôïng nhu caàu vaø ñem baùnh
boû cho ba shop ôû An Phuù (quaän 2), hoaëc
baùn ôû caùc hoäi chôï haøng xoân ñòa phöông
(bazaar), baùn trong caùc tröôøng hoïc. Cuõng
coù khi ngöôøi mua töï goïi ñeán ñaët haøng.
Margot keå, baø coù ñônhaønghaèng thaùng,
moãi thaùng 25 goùi baùnh cookies, vaø baø
thöôøng töï ñi giaohaøng. Coøn thoâng thöôøng,
baø baùn khoaûng 200 - 400 caùi trong caùc
bazzar. Ñôn haøng “khuûng” lôùn nhaát Grace’s
Cookies coù
ñöôïc laø töø
Tröôøng AIS (Tröôøng
quoác teá Hoa Kyø), vôùi 2.400 caùi moät laàn. Vieäc
baùn baùnh cookies khoâng deã
daøng vì ñaây laø
baùnh töôi, aên ngon nhaát trong tuaàn ñaàu
tieân sau khi ra loø. Neân baø khoâng bao giôø
giao cho khaùch nhöõng chieác baùnh ñaõ laøm
ñöôïc 3 ngaøy maø vaãn “naèmnhaø”.
Nhöõng noã löïc thaàm laëng vaø
kieân trì cuûa
nhöõng traùi timaámtình thöôngñaõ ñöôïc tích
luõy, ñöôïcnhaân leânbôûi nhöõngngöôøi phuï nöõ
nöôùc ngoaøi töø taâm nhö Margot. Hoï ñoùng
goùp thôøi gian, vaät duïng, coâng söùc, maùy
moùc, ñieän nöôùc, chæ laáy laïi chi phí nguyeân
vaät lieäumaø thoâi. Nhôø vaäy, 80%doanh thu töø
nhöõng chieác baùnh nhoû beù aáy ñöôïc chuyeån
tôùi Quyõ Nhòp Tim Vieät Nam cuûa VinaCapital
Foundation. Nhôø theá, 42 embeù bò beänh tim
ñaõ ñöôïc cöùu soáng.
Nhöõng chieác baùnh “aân suûng”
* Taïi sao laïi laø
baùnh cookies, vaø taïi sao
laïi laø Gracescookies, thöa baø?
- Ñoù laø
moät caâu chuyeän daøi, baét ñaàu töø
vieäc quyeân goùp cho moät em beù
Vieät Nam
bò beänh tim trong coäng ñoàng “xoùm gieàng”
cuûa chuùng toâi caùch ñaây hôn ba naêm. Laàn
ñaàu tieân khi chuùng toâi quyeân goùp thì moïi
ngöôøi raát haøo höùng ñoùng goùp, khi bieát
chaéc caäu beù beänh tim naëng seõ ra ñi neáu
khoâng ñuû tieàn cöùu chöõa. Vaø chuùng toâi
NGÖÔØI NÖÔÙC NGOAØI ÔÛ
VIEÄT NAM
BUØI THÒ SONG HAØ thöïc hieän
Taïi daï tieäc töø thieän “Scar of life 3” do ngheä só Ngoâ Thanh
Vaân vaø Quyõ Nhòp Tim Vieät Nam toå chöùc hoài cuoái thaùng 5,
gian haøng Grace’s Cookies gaây söï chuù yù vì slogan “Cookies
that save children”
(Baùnh cookie cöùu maïng treû em). Margot
Richart - ngöôøi phuï nöõ taïo ra loaïi cookies naøy ñaõ cuøng caùc
tình nguyeän vieân ñoùng goùp 42.000 USD ñeå cöùu 42 treû
em bò
beänh tim, trong ba naêm gaàn ñaây.
Taï
okhaù
cbieä
t
töøvieä
c
cho ài