Page 77 - BIA-1.indd

Basic HTML Version

s goá
n
PHONGCAÙ
CH
“Ña” maø vaãn “voâ”
Giaûi phaùp chomaét bò thaâmquaàng
Thöôûng thöùc Heø vôùi
“Up in the Summer”
Söû duïng chaát ñaïmhôïp lyù
Veà Beán Tre, aên cômnaáu nöôùc döøa
AÙm aûnh leàu choõng
Ngöôøi chò bao dung
SOÁNG KHOÛE
SOÁNG VUI
THÔØI TRANG
LÖÏA CHOÏN THOÂNGMINH
M THÖÏC
NHAÄT KYÙ MÔÛ