Page 1 - BIA-1-A.indd

Basic HTML Version

www.doanhnhansaigon.vn
Doanh Nhaâ
n Saø
i Goø
n
Cuoá
i thaù
ng soá
64 - Thaù
ng 7 - 2012
CÔ QUAN NGOÂN LUAÄN CUÛA HIEÄP HOÄI DOANH NGHIEÄP TP HOÀ
CHÍ MINH
64
-Thaù
ng7-2012
GROUPON:
LÔÏ
I VAØ HAÏ
I
GROUPON:
BENEFITSAND
HARM
GIGANTIC
SONDOONG
SÔNÑOOØ
NG
KYØ VÓ