Page 3 - BIA-1-A.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
64
3
Thötoø
asoaï
n - Editor’sLetter
www.doanhnhansaigon.vn
GIAÙ
: 24.500ÑOÀ
NG
Quaûng caùo vaø phaùt haønh/Advertising &Distribution
Coâng ty TNHH Keát Noái Doanh Nhaân
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
ÑT: (08) 39308870/39306162 - Fax: (08) 39308845
Email: quangcao@doanhnhansaigon.vn
phathanh@doanhnhansaigon.vn
Vaên phoøng ñaïi dieän taïi ÑBSCL
178/26C ñöôøng 3/2,
Q.Ninh Kieàu, TP.Caàn Thô
ÑT: (0710) 3782792
Email: vpcantho@doanhnhansaigon.vn
Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung
90/14 Traàn Phuù, TP.Ñaø Naüng
ÑT/Fax: (0511) 3745193
Email: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
Toång bieân taäp/Editor-in-Chief
NGUYEÃN THANHMINH
Phoù toång bieân taäp/Deputy Editor-in-Chief
NGUYEÃN THÒ KIMDUNG
Phuï traù
chnoä
idung/Takingchargeofcontents
KIMHOA
Bieân taäp/Editor
PHÖÔNG HAØ
PAUL KING
MARIA ANNE
Myõ thuaät/Art
DZOAÕN BINH - MINH THÖ
Vôùi söï coäng taùc/Contributors
TS.
LEÂ ÑAÊNG DOANH
Nhaø vaên
TRUNG TRUNG ÑÆNH
ThS.
BUØI THÒ SONG HAØ
Chuyeân vieân kinh teá
PHAÏMCHI LAN
BS.
NGUYEÃN BAÏCH LONG
ThS.
ÑOÃ THANH NAÊM
KTS.
TRAÀN THAÙI NGUYEÂN
ThS.
NGUYEÃN THANH TAÂN
Chuyeân vieân kinh teá
VUÕ QUOÁC TUAÁN
Chuyeân gia aåm thöïc
DZOAÕN CAÅMVAÂN
GS.TS
VOÕ TOØNG XUAÂN
Toøa soaïn vaø trò söï/Office
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
ÑT: (08) 39308870 - 39308871
Fax: (08) 39308874
Email: toasoan@doanhnhansaigon.vn
Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 129/GP BTTTT ngaøy
17/1/2012
Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty in Leâ Quang Loäc
Phaùt haønh ngaøy 25 haèng thaùng taïi
Phoøng Phaùt haønh Baùo Doanh Nhaân Saøi Goøn
Soá 7 Traàn Quoác Thaûo, Q.3, TP.HCM
Distinguished readers,
Baï
n ñoï
c thaâ
n meá
n,
Son Doong Cave in Son TrachWard,
Bo Trach District, Quang Binh Province,
was discovered in 1991, is regarded as
the world’s largest natural cave and
was dated about 2-5 millions ago, ac-
cording to the scientists. At present,
only some English explorers and few
Vietnamese jounalists had the chance
to comtemplate these “time witness”.
However, you can enjoy the pictures of
this natural masterpiece by a member
who joined the expedition to explore
this cave.
Also in
Sai Gon Entrepreneur
Monthly
this issue, readers could discov-
er many other interesting destinations:
the French village on Ba Na Hills; wild
Guadeloupe; Dominica - green island.
In
Focus
column of this issue, we
would like to introduce different views
about coupon - shopping by group, a
type of business which generates the
Groupon’s amazing success.
Besides, many other helpful, inter-
estingandattractivearticles inthis issue
will satisfy readers, such as the columns
of
Management in the Flat World,
Living Space,Today’s Story, Foreign-
ers in Vietnam
and so on.
The editor highly appreciates all of
hearty comments from its readers for
improving the future bilingual issues of
Saigon Entrepreneur Monthly
deserv-
ing a friendly and reliablemagazine for
entrepreneurs.
Saigon Entrepreneur Monthly
Hang Sôn Ñooøng - thuoäc xaõ Sôn
Traïch, huyeän Boá Traïch, tænh Quaûng
Bình, ñöôïc khaùm phaù vaøo naêm 1991
- laø
hang ñoäng töï
nhieân lôùn nhaát theá
giôùi. Theo caùc nhaø khoa hoïc, hang
ñoäng naøy ñöôïc hình thaønh töø
2 ñeán 5
trieäu naêm tröôùc. Ñeán nay, môùi chæ coù
ñoaøn thaùmhieåmAnh vaø moät soá ít nhaø
baùo Vieät Nam coù
cô hoäi “maét thaáy tay
sôø” nhöõng “nhaân chöùng thôøi gian” ôû
ñaây. Tuy vaäy, baïn cuõng coù theå chieâm
ngöôõng söï kyø vó cuûa moät kieät taùc thieân
nhieân qua loaït aûnh cuûa moät ngöôøi
may maén coù
maët trong ñoaøn thaùm
hieåmhang ñoäng naøy.
Cuøng trong soá
DNSG Cuoái thaùng
64, baïn ñoïc coù cô hoäi khaùmphaù nhieàu
ñieåm du lòch thuù vò khaùc: Ngoâi laøng
PhaùptreânñænhBaøNaø;ñaûoGuadeloupe
hoang daõ; quoác ñaûo xanhDominica.
Tieâu ñieåm thaùng 7
, xin giôùi thieäu
goùc nhìn khaùc veà
moät hình thöùc kinh
doanh töøng ñem laïi thaønh coâng ñaùng
kinh ngaïc cho Groupon - mua haøng
theo nhoùm.
Nhieàu baøi vieát boå ích, thuù vò, haáp
daãn khaùc coù trong caùc chuyeân muïc
Quaûn trò trong theá giôùi phaúng, Khoâng
gian soáng, Caâu chuyeän hoâm nay,
Ngöôøi nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam
...
Nhöõng goùp yù chaân tình cuûa quyù
baïn ñoïc seõ giuùp
DNSG Cuoái thaùng
phieân baûn song ngöõ Vieät - Anh ngaøy
caøng xöùng ñaùng laø ngöôøi baïn ñoàng
haønh tin caäy cuûa giôùi doanh nhaân.
DNSGCuoái thaùng