Page 41 - BIA-1-A.indd

Basic HTML Version

Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
64
41
KHAÙM PHAÙ VIEÄT NAM
THEÁ GIÔÙI QUANH TA
DOANHNHAÂ
N
õ
a
ø
nh L
Sôn Ñooøng kyø
Gigantic Son Doong
Ngoâi laøng Phaùp treân ñænh Baø
Naø
The French village on Ba Na hills
Dominica - Quoác ñaûo xanh
Dominica - The green island nation
Hoang daõ
Guadeloupe
Wild Guadeloupe
2