Page 68 - BIA-1-A.indd

Basic HTML Version

VAÊN HOÙA KINH DOANH
NGÖÔØI NÖÔÙC NG ØI ÔÛ
VIEÄT NAM
BUØI THÒ SONG HAØ thöïc hieän
Thomas de Lange gaây aán töôïng maïnh vôùi
ngöôøi ñoái dieän baèng chieàu cao... 2,01 meùt. Ñeán
töø
Haø
Lan, ñaát nöôùc coù
maät ñoä
daân soá
cao nhaát
nhì theá giôùi, oâng chuû cuûa citynetevents.com
khoâng noùi veà nhöõng chieác coái xay gioù, hoa tulip
hay ñoäi boùng “côn loác maøu da cam”, maø töï
haøo
giôùi thieäu veà
daân toäc mình nhö laø
moät daân toäc
gioûi kinh doanh.
Theá kyû XVII, trong thôøi ñaïi vaøngsoncuûamình, Haø Lan töøng
laø nöôùcgiaøunhaát theá giôùi, giaothöônghaønghoùakhaépnôi, vôùi
caû ngöôøi Phi, ngöôøi AÁn, ngöôøi Nhaät... Ngöôøi Haø Lancoøngioûi veà
khaùmphaù, gioûi veà dòch vuï. Ñaát nöôùc nhoû beù vôùi 18 trieäu daân
naøy töøngnoåi tieángveà ñoäi nguõ haûi quaân thieänchieán. Ngöôøi
Haø Lan cuõng raát gioûi laømnoâng nghieäp vôùi heä thoáng ñaäp
choáng söï xaâm laán cuûa bieån. Hieän nay Haø Lan ñang giuùp
Vieät Namtrong lónh vöïc döï baùo vaø phoøng choáng nöôùc
bieån daâng do bieán ñoåi khí haäu.
Yeâu aâm nhaïc, töøng laøm vieäc trong lónh vöïc
coângngheä thoâng tin, töøngdaønhmoät naêmdu lòch
khaép theá
giôùi, nhöng döôøng nhö saün coù
naêng
khieáu kinh doanh, Thomas de Lange “ñöông
nhieân” phaûi laø
moät doanh nhaân. Baét ñaàu kinh
doanh taïi Vieät Namtöø cuoái naêm2007, Thomas
de Lange ñang hoaït ñoäng trong lónh vöïc dòch
vuï, vôùi citynetevents.com vaø moät coâng ty
cung caáp dòch vuï nhaân söï.
Bò Vieät Nam cuoán huùt
* Xin chaøo Thomas, oâng thaáy soáng ôû Vieät
Nam coù
vui khoâng oâng? Sao oâng laïi muoán kinh
doanh ôû Vieät Nam?
- Toâi soáng ôû ñaây töø thaùng 12/2007. Toâi hoøa nhaäp
khaù deã daøng. ÔÛ Vieät Nam, coäng ñoàng ngöôøi Haø Lan
hoaït ñoäng khaù
naêng ñoäng vôùi söï
giuùp ñôõ cuûa Laõnh söï
quaùnHaø Lan taïi TP.HCM. Tröôùcñaây, khi du lòchôû VieätNam, sau
khi döï
moät soá
event cuûa moät soá
hieäp hoäi doanh nghieäp, toâi
ñaõ coù yù töôûng kinh doanh taïi ñaây, vaø ñaõ xaây döïngmoät maïng
löôùi ñoái taùc chomuïcñíchnaøy. Ñaëcbieät, söï taêng tröôûngkinh teá
maïnhmeõ cuûa Vieät Nam2006-2007 ñaõ haáp daãn toâi.
OÂNG CHUÛ
CUÛA CITYNETEVENTS.COM:
Ñöøngdöïevent
chæñeåbaù
nhaø
ng!
68
Doanh Nhaân Saøi Goøn Cuoái thaùng - Soá
64
Vì chuùng
ta chæ coù moät cuoäcñôøi
maø thoâi, neân toâi thíchsöï
traûi nghieämphongphuù vaø
moät ñaàuoùc côûimôû. Nhöng toâi
luoân taâmnieämñieàuquan troïng
nhaát trongcuoäc soángcuûa
mình laø nhöõngngöôøi yeâu
thöông, haïnhphuùc vaø
söùc khoûe.