Page 1 - DNSG Tuần Số 436+437 (26.4 - 9.5.2017)
P. 1

SOÁ 436+437 (26.4 - 9.5. 2017)

Tûúång àaâi
cuãa loâng yïu nûúác

 26

OÂNG NGUYENÃ HOAØNG ANH                 OÂNG PHAN THANH LONG

TONÅ G GIAÙM ÑOCÁ CONÂ G TY TNHH             TOÅNG GIAÙM ÑOCÁ KHAÙCH SAÏN REX
ÑAUÀ TÖ THUYÛ SAÛN NAM MIEÀN TRUNG
                   Liïn kïët àïí nêng giaá trõ
Duyïn núå
vúái con töm giöëng                                      40 -41

 18 -19                 Bêtë àönå gsanã
                   nghódûúnä gvênî
Chûa dïî thoaát bêîy
thu nhêåp trung bònh        “cao gia”á
                                               10 -11
 5

COÂNG NGHIEÄP        Hiïåu ûáng     Phên khuác   14
HOÃ TRÔÏ VIEÄT NAM     “Sell in May”    naâo an toaân?

Àïí coá nhûäng   8 vaâ têm lyá àaám àöng 13
àiïím saáng
   1   2   3   4   5   6