Page 1 - DNSG Tuần Số 439 (17-23.5.2017)
P. 1

SOÁ 439 (17 - 23.5.2017)

         OÂNG NGOÂ MINH ÑÖÙC

         CHUÛ TÒCH CONÂ G TY CP LÖÕ HAØNH HG:

         Phaãi hiïíu xu hûúáng
         du lõch cuãa thïë giúái

         18 -19

         Àïí kinh tïë tû nhên
         trúã thaânh àöång lûåc
         cuãa nïìn kinh tïë

         5

AÛnh: Quyù Hoøa                                Dõch vuå du lõch
                                         trûcå tuyïnë

                                      “lïn ngöi”
                                                                 10 -11

         KINH DOANH CAØ PHEÂ              Àêët nïìn  HOÃ TRÔÏ     22
                               “söët aão”á KHÔÛI NGHIEÄP
         Bûúác chuyïín
         tûâ thö sang tinh           8 14        Têëm huy
                                      chûúng hai mùåt
   1   2   3   4   5   6