Page 1 - DNSG Tuần Số 443 (14-20.6.2017)
P. 1

SOÁ 443 (14 -20.6. 2017)

AÛnh: Taán Thaûo KINH DOANH AÅM THÖÏC                  Thöng qua
                                     Luêåt Höî trúå
         NHÒN NGON,                     doanh nghiïåp
         KHOÁ NUÖTË                       nhoã vaâ vûâa

          10 -11                                               6

         Ngaânh baán leã     “Khoaãng lùång”          ONÂ G LÖÔNG QUANG THI
         àoán caách maång     thõ trûúâng
         cöng nghïå 4.0                    NHAØ SANÙ G LAPÄ , GIAÙM ÑOÁC ÑIEÀU HANØ H
                  8 ngoaåi höëi 12                  COÂNG TY ABA COOLTRANS

                                Ngûúâi “giûä êëm” cho
                               chuöîi cung ûáng laånh

                                                         18 -19

                              Caånh tranh
                              nhên lûåc

                              xuyïn biïn giúái 20
   1   2   3   4   5   6