Page 1 - DNSG Tuan So 466 (22-28.11.2017)
P. 1

SOÁ 466 (22- 28.11.2017)
       OÂNG ALEXANDRE DARDY
       CEO LAZADA VIEÄT NAM
       Thûúng maåi


       àiïån tûã 2018

       seä coá bûúác nhaãy

       ngoaån muåc        27-E

       OÂNG NGUYEÃN TRUNG CHÍNH
       CHUÛ TÒCH TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHEÄ CMC:
       Tñch luäy nùng lûåc

       cöng nghïå àïí bûát phaá        18 - 198 - 19
        1

       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO                                                   Thúâi àiïím
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
       ÀUA THEO
                                                              CÔ CHEÁ ÑAËC THUØ CHO TP.HCM
       DU KHAÁCH TUYÏËN ÀAÃO
       DU KHAÁCH TUYÏËN ÀAÃO
       DU KHAÁCH TUYÏËN ÀAÃO
       DU KHAÁCH TUYÏËN ÀAÃO                                            chñn muöìi
       DU KHAÁCH TUYÏËN ÀAÃO
       DU KHAÁCH TUYÏËN ÀAÃO
       DU KHAÁCH TUYÏËN ÀAÃO
       DU KHAÁCH TUYÏËN ÀAÃO
       DU KHAÁCH TUYÏËN ÀAÃO
       DU KHAÁCH TUYÏËN ÀAÃO
       DU KHAÁCH TUYÏËN ÀAÃO
        10 - 11
                                                                            7 7
         BAÙN VOÁN NHAØ NÖÔÙC            GIA HAÏN CHO VAY                  LAØNH MAÏNH HOÙA
                                                         THÒ TRÖÔØNG BAÁT
                               NGOAÏI TEÄ
         SCIC                    “Muäi tïn truáng                   ÑOÄNG SAÛN
         tòm caách                  nhiïìu àñch”                    Nhu cêìu
         tiïëp cêån múái 8                       12                cêëp thiïët 14
   1   2   3   4   5   6