Page 10 - DNSG Tuan So 466 (22-28.11.2017)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ


                ÀUA THEO DU KHAÁCH
                ÀUA THEO DU KHAÁCH
                ÀUA THEO DU KHAÁCH
                ÀUA THEO DU KHAÁCH
                ÀUA THEO DU KHAÁCH
                ÀUA THEO DU KHAÁCH


                TUYÏËN ÀAÃO
                TUYÏËN ÀAÃO
                TUYÏËN ÀAÃO
                TUYÏËN ÀAÃO
                TUYÏËN ÀAÃO
                TUYÏËN ÀAÃO                  NGUYEÂN BAÛO

                PHUÙ QUOÁC, COÂN ÑAÛO, PHUÙ
                QUYÙ, NAM DU ÑANG LAØ NHÖÕNG
                HOØN ÑAÛO THU HUÙT KHAÙCH DU
                LÒCH ÑEÁN THAM QUAN, NGHÆ

                DÖÔÕNG. NAÉM BAÉT XU HÖÔÙNG
                NAØY, MOÄT SOÁ DOANH NGHIEÄP
                ÑAÕ NHANH CHAÂN ÑAÀU TÖ ÑOÄI
                TAØU, ÑAÙP ÖÙNG NHU CAÀU ÑI LAÏI

                CUÛA HAØNH KHAÙCH.       Thïm tuyïën, tùng taâu


          ghò quyeát cuûa HÑQT Coâng ty CP Taøu  chieám ñöôïc vò theá aùp ñaûo thò tröôøng taøu  Thöông maïi cho bieát, ñaây laø 2 trong soá 5  Khaùch du lòch Coân Ñaûo ñaït möùc
          cao toác Superdong - Kieân Giang  taïi tænh Kieân Giang vôùi 13 taøu cao toác vaø  taøu cao toác hai thaân maø Phu Quoc Express  taêng tröôûng keùp (CAGR) 23% trong giai
        N(MCK: SKG), ñôn vò ñang chieám   moät taøu chaäm tuyeán Haø Tieân - Phuù Quoác  ñaõ ñaët haøng vôùi coâng ty 189 nhaèm hieän  ñoaïn 2011 - 2016. Coân Ñaûo ñöôïc Lonely
        khoaûng 90% maûng vaän chuyeån haønh  vaän haønh vaøo cuoái thaùng 8/2017, hoaït  thöïc hoùa cam keát laø nhaø cung caáp dòch  Planet xeáp thöù 4 trong soá 10 ñòa ñieåm du
        khaùch baèng taøu cao toác taïi Kieân Giang cho  ñoäng treân 4 tuyeán Raïch Giaù - Nam Du,  vuï cao toác ñöôøng bieån vôùi chaát löôïng 5  lòch haøng ñaàu cuûa chaâu AÙ vaøo naêm 2016,
        pheùp ñoùng theâm hai taøu cao toác ñeå khai  Raïch Giaù - Phuù Quoác, Raïch Giaù - Hoøn Sôn,  sao taïi Vieät Nam, ñoàng thôøi ñaùp öùng nhu  sau Nhaät Baûn, Trung Quoác vaø Haøn Quoác.
        thaùc tuyeán Phan Thieát - Phuù Quyù vôùi giaù trò  Haø Tieân - Phuù Quoác.  caàu ñi laïi cuûa ngöôøi daân vaø du khaùch nöôùc  Ngaønh du lòch Vieät Nam ñaët muïc tieâu
        4 trieäu USD töø nguoàn voán töï coù (thoâng qua  Cuøng vôùi SKG, nhieàu haõng vaän taûi  ngoaøi töø ñaát lieàn ra caùc bieån ñaûo cuûa Vieät  thu huùt hôn 300.000 du khaùch ñeán Coân
        hôïp ñoàng vôùi Coâng ty Kaibuok Shipyard  cuõng ñang trieån khai ñoäi taøu nhaèm khai  Nam vaø ngöôïc laïi. Ñaûo vaøo naêm 2030. Ñoù laø lyù do khieán caùc
        Sdn.bhd, Malaysia). Caû hai taøu naøy coù söùc  thaùc caùc tuyeán töø ñaát lieàn ra caùc ñaûo ôû  Beân caïnh tuyeán Raïch Giaù - Phuù Quoác,  doanh nghieäp ñaàu tö ñoùng theâm taøu
        chöùa 306 haønh khaùch vaø döï kieán ñöa vaøo  Kieân Giang, ñoùn ñaàu doøng khaùch du lòch  Phu Quoc Express seõ tieáp tuïc ñöa taøu chaïy  nhaèm khai thaùc tuyeán naøy.
        vaän haønh trong naêm 2018, 2019. Trong  ñoå veà ñaây. Theo ñoù, hoài thaùng 9, taøu cao  tuyeán Haø Tieân - Phuù Quoác, Raïch Giaù - Nam  Cuõng lieân quan ñeán maûng vaän taûi
        nöûa ñaàu naêm nay, SKG ñaõ ñöa theâm taøu  toác hai thaân tieâu chuaån 5 sao Phuù Quoác  Du, Vuõng Taøu - Coân Ñaûo, Phan Thieát - Phuù  haønh khaùch baèng ñöôøng bieån, chuû
        cao toác Superdong Coân Ñaûo 1, vôùi giaù trò  Express 6 vaø Phuù Quoác Express 8 (söùc  Quyù. Theo chia seû cuûa boä phaän kinh doanh  yeáu laø khai thaùc tuyeán töø ñaát lieàn ra
        ñaàu tö gaàn 50 tyû ñoàng vaøo khai thaùc nhaèm  chöùa 300 haønh khaùch) phuïc vuï haønh  cuûa Coâng ty, cuoái thaùng 11 naøy, Phu Quoc  caùc ñaûo, quyù III vöøa roài, moät doanh
        taêng tính caïnh tranh trong maûng vaän taûi  khaùch ñi tuyeán Raïch Giaù - Phuù Quoác, do  Express seõ khai thaùc tuyeán Haø Tieân - Raïch  nghieäp ñaõ ñeà xuaát vôùi Sôû Giao thoâng -
        haønh khaùch ñöôøng bieån.     Coâng ty CP Taøu cao toác Phuù Quoác (Phu  Giaù, trong khi tuyeán Raïch Giaù - Phuù Quoác  Vaän taûi TP.HCM ñöôïc ñaàu tö, khai thaùc
         Nhö vaäy, vôùi vieäc boå sung Superdong  Quoc Express) ñaët nhaø maùy ñoùng taøu  seõ ñi vaøo hoaït ñoäng trong thaùng 12 vaø  tuyeán ñöôøng thuûy töø beán Baïch Ñaèng
        Coân Ñaûo 1, sau gaàn 10 naêm hoaït ñoäng  Z189 (thuoäc Boä Quoác phoøng) ñoùng ñaõ  tieáp tuïc ñoùng taøu Coân Ñaûo Express 36  ñi Coân Ñaûo baèng taøu cao toác. Neáu
        vôùi taøu cao toác Superdong I treân tuyeán  ñöôïc haï thuûy. Ñaïi dieän Coâng ty khi ñoù -  coù söùc chöùa 500 khaùch ñeå phuïc vuï haønh  ñöôïc thoâng qua, tuyeán naøy seõ hoaït
        Raïch Giaù - Phuù Quoác, ñeán nay SKG ñaõ  baø Nguõ Thò Dieäu Bình, Phoù toång giaùm ñoác  khaùch tuyeán Vuõng Taøu - Coân Ñaûo.  ñoäng vaøo naêm 2018.

        Chia laåi thõ phêìn hûúáng tuyïën

                                               hìn vaøo vieäc ñaàu tö cuûa caùc haõng  thoáng keâ cuûa Sôû Du lòch tænh Kieân Giang,
                                               vaän taûi haønh khaùch ñöôøng bieån coù  9 thaùng naêm 2017, coù hôn 2,26 trieäu löôït
                                            Ntheå thaáy, haàu heát ñeàu nhaém ñeán  du khaùch ñeán huyeän ñaûo Phuù Quoác, taêng
                                            vieäc khai thaùc caùc höôùng tuyeán töø ñaát lieàn  8,8% so vôùi cuøng kyø naêm 2016, trong ñoù
                                            ra caùc ñaûo coù tieàm naêng veà du lòch, ñieån  khaùch nöôùc ngoaøi ñaït hôn 242.000 löôït,
                                            hình laø Phuù Quoác, Coân Ñaûo, Phuù Quyù, Nam  taêng 25,1% so vôùi cuøng kyø naêm 2016. Tænh
                                            Du. Ñaùng chuù yù, keå töø sau naêm 2010, Phuù  Kieân Giang ñaët muïc tieâu ñoùn 7 trieäu löôït
                                            Quoác “trôû mình” thu huùt ñaàu tö (Phuù Quoác  khaùch du lòch ñeán Phuù Quoác vaøo naêm
                                            hieän ñaõ thu huùt treân 222.000 tyû ñoàng voán  2030. Ñoù laø nhöõng con soá maø caùc haõng
                                            ñaàu tö cuûa doanh nghieäp trong vaø ngoaøi  vaän taûi bieån kyø voïng taùc ñoäng tích cöïc
                                            nöôùc) vaø coù söï ñoät phaù veà haï taàng, du lòch,  ñeán keát quaû kinh doanh cuûa hoï.
                                            maûng vaän taûi haønh khaùch baèng ñöôøng  Trong doanh thu cuûa Coâng ty Super-
                                            bieån khoâng boû lôõ cô hoäi “ñua theo”.  dong - Kieân Giang (SKG), tyû troïng ñoùng
                                             Coâng ty Nghieân cöùu thò tröôøng Jones  goùp cuûa caùc tuyeán töø ñaát lieàn ra Phuù Quoác
                                            Lang Lasalle (JLL) Vieät Nam nhìn nhaän,  chieám öu theá. Theo ñoù, naêm 2016, tuyeán
                                            Phuù Quoác laø nôi duy nhaát ôû Vieät Nam  Haø Tieân - Phuù Quoác vaø Raïch Giaù - Phuù Quoác
                                            ñöôïc mieãn thò thöïc 30 ngaøy cho taát caû caùc  chieám laàn löôït 33,11% vaø 51,9% (Raïch Giaù
                                            quoác gia (aùp duïng töø ñaàu naêm 2014). Vieäc  - Nam Du chieám 14,19% vaø maûng xe trung
                                            mieãn thò thöïc goùp phaàn laøm taêng löôïng  chuyeån chieám 0,74%). Tyû troïng ñoùng goùp
                                            du khaùch caùc nöôùc ñeán hoøn daûo xinh ñeïp  cuûa hai tuyeán naøy vaøo cô caáu lôïi nhuaän
        AÛnh: Quyù Hoøa
                                            naøy, taïo ra nhu caàu vaän chuyeån lôùn. Theo  goäp cuûa SKG laø 34,58% vaø 53,58%.
        Soá 466 BOÄ MÔÙI (716)   22 - 28/11/2017
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15