Page 5 - DNSG Tuan So 466 (22-28.11.2017)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH 5

               ÑEÅ GDP TAÊNG TRÖÔÛNG NHÖ KEÁ HOAÏCH
               Hai viïåc cêìn laâm ngay                                       www.TBSgroup.vn


                 HAÛI VAÂN
                  yø hoïp thöù tö Quoác hoäi Khoùa XIV ñaët chæ  Trong noâng nghieäp, duø ñaõ coù moät soá saûn
                  tieâu taêng tröôûng kinh teá 6,5 - 6,7% cho  phaåm saûn xuaát theo coâng ngheä môùi, coâng
               Knaêm 2018 vaø thoâng qua Nghò quyeát Veà  ngheä cao nhöng chöa nhieàu. Xuaát khaåu noâng
               keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi naêm 2018.  saûn treân 30 tyû USD, nhöng khoaûng 1/3 trong soá
               Chæ tieâu naøy môùi chæ laø öôùc tính, nhöng coù theå  naøy laø thaønh quaû cuûa ngaønh coâng nghieäp cheá
               thaáy ñaây laø moät “böôùc tieán” khi nhieàu ñaïi bieåu  bieán (neáu khoâng seõ tính truøng thaønh tích). Lónh
               Quoác hoäi ñaõ nhaän thöùc chæ tieâu keá hoaïch chæ  vöïc coâng nghieäp vaø dòch vuï cuõng cho thaáy söï
               mang tính ñònh höôùng, trong boái caûnh kinh teá  phaùt trieån cuûa khu vöïc DN tö nhaân coøn khoâng
               ñaát nöôùc naêm sau hoaëc trong trung haïn coøn  ít khoù khaên. Möôøi thaùng cuûa naêm, caû nöôùc coù
               nhieàu khoù khaên.           105.125 DN thaønh laäp, taêng 14,6% so vôùi cuøng
                Muïc tieâu taêng tröôûng khaù cao, quanh möùc  kyø naêm 2016, nhöng soá DN taïm ngöøng hoaït
               6,5 - 6,7%/naêm ñaõ ñöôïc xaùc ñònh trong Chieán  ñoäng laø 52.782, duø ñaõ coù nhieàu caûi thieän veà moâi
               löôïc Phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 2011 - 2020 cuûa  tröôøng ñaàu tö, kinh doanh theo Nghò quyeát 19
               Ñaïi hoäi XI cuûa Ñaûng vaø caùc nghò quyeát cuûa  vaø 35 cuûa Chính phuû.
               Quoác hoäi. Caùc chæ tieâu cao cuûa muïc tieâu taêng  Soá DN ngoaøi Nhaø nöôùc phaûi döøng hoaït ñoäng
               tröôûng GDP naøy coù cô sôû cuûa noù. Caùc nhaân  vaãn raát lôùn vaø chöa chaën ñöôïc ñaø taêng. Trong
               toá taêng tröôûng theo chieàu roäng (chöa taïo ra  boái caûnh aáy, vieäc thöïc hieän muïc tieâu ñeán 2020
               nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao, coâng ngheä  coù 1 trieäu DN coù theå ñaït ñöôïc, nhöng chaéc chaén
               coøn laïc haäu, hieäu quaû söû duïng ñoàng voán thaáp,  phaàn lôùn laø DN coù quy moâ döôùi 20 lao ñoäng.
               thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi döïa treân giaù nhaân  Neáu soá DN taêng leân 2 trieäu vaøo naêm 2030 thì soá
               coâng reû) ñaõ ñöôïc nhaän dieän neân phaûi chuyeån  lao ñoäng trong moãi DN chæ coøn 10 - 15 ngöôøi,
               qua taêng tröôûng theo chieàu saâu (döïa vaøo khoa  nhö vaäy seõ haïn cheá raát nhieàu ñeán vieäc ñaàu tö
               hoïc coâng ngheä, nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng  vaø lieân keát. Trong khi ñoù, theo ñieàu tra coâng
               cao vaø quaûn lyù hieän ñaïi). Vieät Nam ñang chuyeån  boá naêm 2016, chæ coù 30 DN ngoaøi Nhaø nöôùc söû
               daàn sang neàn kinh teá thò tröôøng hieän ñaïi, hoäi  duïng treân 5.000 lao ñoäng/DN, trong khi khu vöïc
               nhaäp quoác teá ngaøy caøng thuaàn thuïc vaø phaùt  FDI laïi coù ñeán 90 DN duøng treân 5.000 lao ñoäng.
               trieån beàn vöõng. Khi tích luõy noäi boä neàn kinh teá  Cuõng coù chöa tôùi 2.000 DN tö nhaân coù voán treân
               ñaït khoaûng 30% GDP thì cuøng vôùi nguoàn löïc  500 tyû ñoàng/DN (töông ñöông 25 trieäu USD/
               beân ngoaøi, tyû leä ñaàu tö phaùt trieån coù theå ñaït  DN) cho thaáy khaû naêng lieân keát vaø vöôn ra thò
               35 - 40% GDP. Khi ñoù, neáu duy trì tyû leä hieäu suaát  tröôøng theá giôùi coøn raát haïn cheá.
               voán ICOR (tyû leä voán treân saûn löôïng taêng theâm)  Quoác hoäi vaø Chính phuû ñaõ coù ñaày ñuû caùc
               khoâng quaù 5 - 6% thì coù theå ñaït taêng tröôûng  chuû tröông, chính saùch ñeå ñaït chæ tieâu taêng
               GDP khoaûng treân döôùi 7%/naêm.    tröôûng GDP 6,5 - 6,7% naêm 2018, nhöng theo
                Coù theå thaáy voán ñaàu tö trong naêm 2017  chuùng toâi, phaûi caàn laøm ngay hai vieäc. Moät laø
               taêng maïnh ôû khu vöïc tö nhaân trong vaø ngoaøi  thöïc hieän toát nhöõng chuû tröông vaø giaûi phaùp ñaõ
               nöôùc, trong khi ñaàu tö coâng giaûi ngaân chaäm,  vaïch ra, noùi ñi ñoâi vôùi laøm, xöû lyù nhanh caùc hieän
               aûnh höôûng ñeán vieäc naâng caáp cô sôû haï taàng  töôïng nhuõng nhieãu doanh nghieäp treân cô sôû
               vaø phaùt trieån xaõ hoäi. Naêm 2017 coù moät soá  coâng khai, minh baïch ngay töø ñaàu. Trong suoát
               tieán boä veà chuyeån dòch cô caáu kinh teá ngaønh,  quaù trình thöïc hieän keá hoaïch, caàn taêng cöôøng
               nhöng chöa nhieàu, vì phaàn quan troïng phuï  vai troø giaùm saùt khoâng chæ cuûa caùc doaøn theå,
               thuoäc vaøo saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp  maø cuûa caû DN, caùc toå chöùc xaõ hoäi vaø ngöôøi daân.
               (DN) FDI, nhö Samsung, Formosa... DN FDI  Töø ñoù taïo moâi tröôøng thoâng thoaùng hôn nöõa
               chieám tôùi 72% giaù trò xuaát khaåu trong 10  cho saûn xuaát, kinh doanh. Hai laø phaûi xöû lyù nôï
               thaùng cuûa naêm 2017, nhöng phaàn giaù trò gia  xaáu song song vôùi xöû lyù caùc nhaø maùy keùm hieäu
               taêng laïi khoâng töông xöùng. Vieäc caûi caùch  quaû, thua loã ñaõ toàn taïi nhieàu naêm, keá hoaïch xaây
               doanh nghieäp nhaø nöôùc tieán haønh chaäm,  döïng caùc coâng trình lôùn phaûi tính toaùn chính
               hieäu quaû saûn xuaát, kinh doanh cuûa doanh  xaùc hieäu quaû maø noù mang laïi vaø phaûi toå chöùc
               nghieäp nhaø nöôùc coøn thaáp.     ñaáu thaàu coâng khai, minh baïch.                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
                                   Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
                     Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
                     AÛnh: QUYÙ HOØA
        Toång bieân taäp:    Trình baøy: DZOAÕN BINH   Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung: 90/14 Traàn Phuù - TP. Ñaø Naüng - ÑT/FAX: (236)3745193
        Thö kyù toøa soaïn:    KHAÙNH TRUNG - NGOÏC QUYØNH   E-mail: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN VAÊN NGÖÕ    TIEÁN ÑAÏT        Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                                   Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 466 BOÄ MÔÙI (716)   22 - 28/11/2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10