Page 6 - DNSG Tuan So 466 (22-28.11.2017)
P. 6

6  Thôøi söï                                                          Theo Doøng Thôøi söï
        CÔ CHEÁ ÑAëC THUØ                                            u Xuaát khaåu rau quaû ñaët muïc tieâu 10 tyû
        Àöång lûåc cho TP.HCM phaát triïín                                  USD/naêm. Naêm 2016, laàn ñaàu tieân giaù trò xuaát

                                                           khaåu maët haøng rau quaû ñaït 2,45 tyû USD, vöôït
                                                           qua con soá 2,4 tyû USD xuaát khaåu daàu thoâ vaø 2,16
                                                           tyû USD xuaát khaåu gaïo. Trong 9 thaùng naêm 2017,
           yø hoïp thöù tö, Quoác hoäi                                   kim ngaïch xuaát khaåu rau quaû ñaït 2,64 tyû USD.
           Khoùa XIV tieáp tuïc laøm                                    Döï baùo giaù trò xuaát khaåu quaû, rau, hoa naêm 2018
        Kvieäc vôùi nhöõng nhoùm                                       seõ vöôït giaù trò xuaát khaåu gaïo thôøi ñieåm cao nhaát
        vaán ñeà quan troïng, trong ñoù                                    (3,67 tyû USD naêm 2012) vaø tröôùc naêm 2025 seõ
        coù thaûo luaän veà Döï thaûo Nghò                                  vöôït moác 10 tyû USD/naêm.
        quyeát Veà cô cheá, chính saùch                                     u Caàn 3 trieäu tyû ñoàng ñeå phaùt trieån cô sôû
        phaùt trieån TP.HCM.                                         haï taàng ñeán naêm 2030. Theo baûng xeáp haïng
         Taïi nghò tröôøng, ñaïi bieåu                                    cuûa Dieãn ñaøn Kinh teá Theá giôùi (WEF), cô sôû haï
        Quoác hoäi Döông Trung Quoác                                     taàng cuûa Vieät Nam xeáp haïng 79/137 quoác gia
        cho raèng, ñaõ ñeán luùc caàn aùp                                   ñöôïc so saùnh. Ñeå caûi thieän chaát löôïng haï taàng,
        duïng ngay cô cheá ñaëc thuø                                     moät trong nhöõng ñieåm ngheõn haïn cheá söï phaùt
        cho TP.HCM vì nôi naøy töø moät                                    trieån chung cuûa neàn kinh teá, töø nay ñeán naêm
        thaønh phoá saàm uaát ñang trôû                                    2030, Vieät Nam caàn khoaûng 3 trieäu tyû ñoàng cho
        neân "traàm uaát" bôûi cô cheá raøng                                 xaây döïng keát caáu haï taàng (chöa tính ñeán haï
        buoäc. Theo oâng Döông Trung                                     taàng ñöôøng saét cao toác).
        Quoác, vieäc aùp duïng cô cheá ñaëc                                   u Nôï xaáu baát ñoäng saûn chieám 4,23%.
        thuø cho TP.HCM cuõng seõ ñem                                     Tính ñeán cuoái naêm 2016, dö nôï cho vay trong
        laïi söï "giaûi thoaùt”, böùt phaù phaùt                               lónh vöïc baát ñoäng saûn laø 436.144 tyû ñoàng, taêng
        trieån cho Haø Noäi vaø caû nöôùc.                                  11,03% so vôùi cuoái naêm 2015. Tính ñeán cuoái
         Ñaïi bieåu Nguyeãn Thò Mai                                     naêm 2016, dö nôï xaáu cho vay ñoái vôùi lónh vöïc
        Hoa khaúng ñònh, trong suoát       TP.HCM laø trung taâm kinh teá lôùn cuûa caû nöôùc, ñang raát caàn cô cheá ñaëc thuø ñeå phaùt trieån. AÛnh: QH ñaàu tö, kinh doanh baát ñoäng saûn laø 18.443 tyû
        thôøi kyø bao caáp, TP.HCM ñaõ                                    ñoàng treân toång dö nôï cho vay trong lónh vöïc
        ñi ñaàu trong vieäc taïo ra laøn soùng ñoåi môùi. Chaúng haïn, nhöõng  Ñieàu naøy taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán caân ñoái cuûa ngaân saùch  naøy, chieám 4,23%.
        naêm 1980, thaønh phoá ñeà xuaát xaây döïng khu cheá xuaát, khu  trung öông do treân 80% caùc khoaûn thu phaân chia noäi ñòa
        coâng nghieäp treân ñòa baøn, sau ñoù ñöôïc trung öông theå cheá hoùa  vaø 100% khoaûn thu xuaát nhaäp khaåu vaø daàu thoâ treân ñòa  u 170 tyû ñoàng cho ngaønh caø pheâ. Boä Noâng
        thaønh quy ñònh chung treân caû nöôùc. Thaønh phoá cuõng laø nôi  baøn thuoäc ngaân saùch trung öông.  nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân vöøa pheâ duyeät
        thaønh laäp ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñaàu tieân vaøo thaùng  Caùc cô cheá, chính saùch ñaëc thuø ñöôïc ñeà xuaát thí ñieåm  Ñeà aùn khung phaùt trieån saûn phaåm quoác gia Caø
        10/1987, sau ñoù Quoác hoäi ban haønh Phaùp leänh Ngaân haøng  cho TP.HCM chuû yeáu lieân quan ñeán phaân caáp, phaân quyeàn  pheâ Vieät Nam chaát löôïng cao. Muïc tieâu cuûa Ñeà
        vaøo naêm 1990. Theâm nöõa, Thaønh phoá cuõng tieân phong trong  trong quaûn lyù ñaát ñai, ñaàu tö, taøi chính, ngaân saùch, cô cheá  aùn laø lieân keát saûn xuaát, tieâu thuï, xaây döïng vuøng
        vieäc ñoåi ñaát laáy haï taàng maø nhieàu tænh, thaønh khaùc aùp duïng  uûy quyeàn giöõa caùc caáp chính quyeàn vaø thu nhaäp cuûa caùn  nguyeân lieäu caø pheâ haøng hoùa chaát löôïng cao,
        sau naøy. Ñaïi bieåu Nguyeãn Thò Mai Hoa nhaán maïnh, vieäc trao  boä, coâng chöùc, vieân chöùc thuoäc Thaønh phoá quaûn lyù vaø  quy moâ lôùn, coù heä thoáng saáy, kho baûo quaûn vaø
        cho TP.HCM cô cheá ñaëc thuø chính laø giao nhieäm vuï. Caû nöôùc vì  khoâng aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp,  nhaø maùy cheá bieán phuø hôïp. Ñeà aùn ñaët ra phaûi
        TP.HCM thì Thaønh phoá seõ laøm toát traùch nhieäm vôùi caû nöôùc. Neáu  ñaëc bieät laø doanh nghieäp nhoû vaø vöøa. Vôùi quy ñònh hieän  coù ít nhaát 10 doanh nghieäp tham gia saûn xuaát
        Döï thaûo Nghò quyeát Veà cô cheá, chính saùch phaùt trieån TP.HCM  haønh, thaåm quyeàn caùc vaán ñeà naøy laø cuûa cô quan caáp treân,  vaø cheá bieán saâu caùc saûn phaåm caø pheâ chaát
        ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua, Thaønh phoá khoâng coøn phaûi loay  neáu aùp duïng cô cheá ñaëc thuø, TP.HCM chuû ñoäng thöïc hieän,  löôïng cao, ñaûm baûo ñöôïc giaù trò gia taêng giai
        hoay “xeù raøo” maø coù ñuû caên cöù phaùp lyù ñeå böùt phaù phaùt trieån. ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu phaùt trieån cuûa ñòa phöông.  ñoaïn 2020 - 2030. Döï kieán, toång kinh phí thöïc
         Lieân quan ñeán vaán ñeà thí ñieåm cô cheá ñaëc thuø cho  Hôn theá nöõa, khi trao cô cheá ñaëc thuø, caùc cô quan chöùc  hieän Ñeà aùn khoaûng 170 tyû ñoàng, trong ñoù ngaân
        TP.HCM, Boä tröôûng Boä Taøi chính Ñinh Tieán Duõng cho bieát,  naêng ôû Trung öông seõ coù nhöõng kinh nghieäm quyù giaù  saùch nhaø nöôùc laø 110 tyû ñoàng, 60 tyû ñoàng töø
        TP.HCM laø trung taâm kinh teá - taøi chính lôùn nhaát nöôùc, neân  nhaèm hoaøn thieän cô cheá chính saùch, giuùp cho Thaønh phoá  doanh nghieäp, noâng daân, voán tín duïng.
        Thaønh phoá phaùt trieån nhanh seõ ñoùng goùp nhieàu hôn cho  phaùt trieån moät caùch haøi hoøa, qua ñoù nhaân roäng taïi caùc ñòa  u Haø Noäi boå sung 3 döï aùn coù toång voán ñaàu
        ñaát nöôùc. Theo Boä tröôûng Ñinh Tieán Duõng, TP.HCM thu 100  phöông khaùc. Song, ñeå coù theå nhaân roäng cô cheá, chính  tö treân 1.700 tyû ñoàng. Haø Noäi seõ boå sung xaây
        ñoàng, chæ ñöôïc giöõ laïi 18 ñoàng, ñieàu tieát veà trung öông 82  saùch ñaëc thuø, theo caùc ñaïi bieåu Quoác hoäi, vieäc thí ñieåm neân  döïng hai haàm chui vaø moät caàu vöôït vôùi voán ñaàu
        ñoàng neân ñoäng löïc taêng tröôûng ñang chaäm laïi. Giai ñoaïn  thöïc hieän böôùc ñaàu taïi TP.HCM, sau 3 naêm coù sô keát, 5 naêm  tö hôn 1.700 tyû ñoàng, trong ñoù coù hai döï aùn ñaàu
        1986 - 2010, taêng tröôûng cuûa TP.HCM luoân ôû möùc hai con soá,  coù toång keát ñeå nhaän bieát ñöôïc nhöõng öu ñieåm vaø haïn cheá.  tö baèng voán ngaân saùch vaø moät döï aùn do doanh
        treân 10%, nhöng ñeán 2015 coøn hôn 9%, qua ñoù laøm chaäm  Trong vieäc vaän duïng cô cheá ñaëc thuø, nhaát laø vaán ñeà lieân  nghieäp ñeà xuaát ñaàu tö theo hình thöùc BT. UBND
        möùc taêng chung cuûa caû nöôùc, maø caùc ñòa phöông khaùc duø coù  quan ñeán taêng giaûm phí, leä phí, ñaùnh thueá taøi saûn, TP.HCM  TP. Haø Noäi cuõng ñoàng thôøi ñieàu chænh thoâng tin
        taêng GDP cao hôn cuõng khoâng buø laïi ñöôïc.  caàn phaûi coù nhöõng böôùc ñi thaän troïng, coù loä trình ñeå haøi  ñoái vôùi moät soá coâng trình xaây döïng nhaèm taïo
         Taêng tröôûng kinh teá chöõng laïi ñaõ taùc ñoäng ñeán toác ñoä  hoøa lôïi ích giöõa caùc beân, trong ñoù coù doanh nghieäp - ñoäng  ñieàu kieän toát nhaát ñeå thuùc ñaåy, phaùt trieån kinh
        taêng thu ngaân saùch cuûa ñòa phöông. Tröôùc ñaây, taêng thu  löïc chính cho söï phaùt trieån kinh teá Thaønh phoá.  teá - xaõ hoäi cuûa thuû ñoâ. Nhö vaäy, danh muïc coâng
        haèng naêm cuûa TP.HCM treân döôùi 20%, nay chæ coøn 14 - 16%.           NGUYEÂN BAÛO   trình troïng ñieåm cuûa Haø Noäi giai ñoaïn 2016 -
                                                           2020 sau ñieàu chænh, boå sung laø 55 döï aùn.
        VAÄN HAØNH TUYEÁN BUYÙT SOÂNG SOÁ 1      NAÊM 2019 THOÂNG QUA CHUÛ TRÖÔNG        TP.HCM SAÉP COÂNG BOÁ ÑEÀ AÙN ÑOÂ THÒ
         Coâng ty TNHH Thöôøng Nhaät - chuû ñaàu tö 2 tuyeán vaän  ÑAÀU TÖ ÑÖÔØNG SAÉT TOÁC ÑOÄ CAO THOÂNG MINH
        taûi haønh khaùch coâng coäng baèng ñöôøng thuûy (goïi taét laø  Thuû töôùng ñaõ chæ ñaïo Boä Giao thoâng - Vaän taûi raø soaùt  UBND TP.HCM vaø Taäp ñoaøn Vieãn thoâng Quaân ñoäi vöøa
        buyùt soâng) cho bieát, ngaøy 25/11 tôùi seõ ñöa vaøo khai thaùc  caùc nghieân cöùu tröôùc ñaây veà vieäc xaây döïng tuyeán ñöôøng  kyù keát thoûa thuaän hôïp taùc xaây döïng TP.HCM thaønh ñoâ thò
        tuyeán buyùt soâng soá 1 Baïch Ñaèng - Linh Ñoâng. Hieän caùc  saét toác ñoä cao Baéc - Nam ñeå hoaøn thieän baùo caùo nghieân  thoâng minh giai ñoaïn 2017 - 2020, taàm nhìn ñeán naêm 2025.
        beán baõi chính cuûa tuyeán soá 1 ñaõ ñöôïc keát noái vôùi maïng  cöùu tieàn khaû thi. Döï kieán, Boä Giao thoâng - Vaän taûi seõ trình  Viettel ñaõ ñeà xuaát xaây döïng trung taâm giaùm saùt ñieàu haønh
        löôùi xe buyùt cuûa TP.HCM. Coâng ty Thöôøng Nhaät ñaõ ñeà  Chính phuû xem xeùt, baùo caùo Quoác hoäi chuû tröông ñaàu tö  taäp trung nhaèm toång hôïp, ñieàu haønh toaøn boä hoaït ñoäng
        xuaát vieäc keát noái tuyeán buyùt soâng soá 1 vôùi 3 tuyeán xe ñieän  vaøo naêm 2019. Loä trình phaùt trieån tuyeán ñöôøng saét toác  cuûa Thaønh phoá thoâng qua vieäc thu thaäp phaân tích döõ lieäu.
        loaïi 4 baùnh, gaén vôùi caùc ñieåm du lòch, khaùch saïn, baûo taøng  ñoä cao truïc Baéc - Nam ñöôïc chia thaønh 3 giai ñoaïn (taàm  Trung taâm naøy goàm caùc haïng muïc giaùm saùt ñieàu haønh giao
        treân ñòa baøn. Tuyeán buyùt soâng soá 1 daøi 10,8km goàm caùc  nhìn ñeán naêm 2050), trong ñoù, ñeán naêm 2020 öu tieân xaây  thoâng vaø phoøng choáng toäi phaïm, tieáp nhaän vaø xöû lyù thoâng
        beán Baïch Ñaèng, Saøi Goøn Pearl, Bình An, Thaûo Ñieàn, Taàm  döïng nhöõng ñoaïn tuyeán coù nhu caàu vaän taûi lôùn, ñaëc bieät  tin caáp cöùu, phoøng chaùy chöõa chaùy, tìm kieám cöùu hoä, cöùu
        Vu, Thanh Ña, Bình Trieäu, Hieäp Bình Chaùnh, Linh Ñoâng.  khu vöïc keát noái vôùi Haø Noäi vaø TP.HCM nhö caùc ñoaïn Haø  naïn... Ñeà aùn xaây döïng TP.HCM thaønh ñoâ thò thoâng minh döï
        Giaù veù toaøn tuyeán 15.000 ñoàng/löôït.   Noäi - Vinh, TP.HCM - Nha Trang.        kieán seõ ñöôïc coâng boá vaøo ngaøy 25/11.
                             T.H                      Q.A                       N.B

        Soá 466 BOÄ MÔÙI (716)   22 - 28/11/2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11