Page 7 - DNSG Tuan So 466 (22-28.11.2017)
P. 7

7       gaëp gôõ ñaàu tuaàn

                  CÔ CHEÁ ÑAËC THUØ CHO TP.HCM                      PHAÙ SAÛN NGAÂN HAØNG THUOÄC DIEÄN
                                                      KIEÅM SOAÙT ÑAËC BIEÄT
                  Thúâi àiïím chñn muöìi                          Quoác hoäi
                                                      Khoùa XIV vöøa
                                                      thoâng qua Luaät
                    * Moät cô cheá ñaëc thuø cho TP.  caân nhaéc, ñieàu tieát tuøy theo khu vöïc.  Caùc toå chöùc tín
                  HCM ñaõ ñöôïc ñöa ra baøn baïc khaù  Khi thöïc hieän thaønh coâng vaán ñeà naøy  duïng söûa ñoåi
                  nhieàu trong caùc hoäi nghò, nhöng  thì seõ aùp duïng cho caùc tænh - thaønh  (Luaät). Luaät taäp
                  vaãn chöa taïo ñöôïc ñoät phaù naøo.  theo nhu caàu thöïc teá cuûa töøng ñòa  trung vaøo 5
                  Theo oâng thì vì sao?       phöông.               phöông aùn ñeå
                                     Thöù tö, khi baùn taøi saûn cuûa Nhaø  cô caáu laïi caùc toå
                    - Toâi nhôù thaùng 8/2012, Boä Chính  nöôùc, coå phaàn hoùa doanh nghieäp  chöùc tín duïng
                  trò ñaõ ra Nghò quyeát soá 16-NQ/TW Veà  nhaø nöôùc, TP.HCM ñöôïc ñeå laïi 50%  (TCTD) ñöôïc
       Döï thaûo Nghò    phöông höôùng, nhieäm vuï phaùt trieån  soá tieàn ñeå ñaàu tö cô sôû haï taàng, keát  kieåm soaùt ñaëc bieät, nhö phöông aùn phuïc hoài, saùp nhaäp;
       quyeát Veà cô     thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm  noái kyõ thuaät. Ñieàu naøy seõ coù taùc ñoäng  hôïp nhaát, chuyeån nhöôïng toaøn boä coå phaàn, phaàn voán
                  2020. Sau 5 naêm toång keát môùi thaáy
                                   ñeán hai vaán ñeà: ñaåy nhanh quaù trình
                                                      goùp; giaûi theå, chuyeån giao baét buoäc vaø phaù saûn. Trong
       cheá, chính      Nghò quyeát 16 ñi vaøo cuoäc soáng coøn  coå phaàn hoùa vaø thuùc ñaåy quaù trình taùi  voøng 30 ngaøy keå töø ngaøy Chính phuû quyeát ñònh cho
       saùch phaùt      haïn cheá.            cô caáu neàn kinh teá. Vieäc tính toaùn thu  pheùp phaù saûn TCTD ñöôïc kieåm soaùt ñaëc bieät, Ban kieåm
                    Hieän nay, söï böùc xuùc cuûa ngöôøi
                                   nhaäp taêng theâm cho caùn boä - coâng
                                                      soaùt ñaëc bieät coù traùch nhieäm phoái hôïp vôùi TCTD ñöôïc
       trieån TP.HCM     daân TP.HCM ñaõ leân cao ñieåm tröôùc  chöùc, vieân chöùc, Thaønh phoá cuõng töï  kieåm soaùt ñaëc bieät, Baûo hieåm tieàn göûi Vieät Nam xaây döïng
       ñang ñöôïc      tình traïng keït xe, ngaäp nöôùc, oâ nhieãm  caân nhaéc trong nguoàn thu; vieäc chi  phöông aùn phaù saûn TCTD ñöôïc kieåm soaùt ñaëc bieät trình
                  moâi tröôøng, cuõng nhö nhöõng vaán ñeà
                                   traû cho chuyeân gia, nhaø khoa hoïc,
       thaûo luaän taïi   lieân quan ñeán y teá, giaùo duïc, hay noùi  Thaønh phoá cuõng chuû ñoäng theo söï  Ngaân haøng Nhaø nöôùc xem xeùt. Luaät coù hieäu löïc töø ngaøy
                                                      15/1/2018.
       kyø hoïp thöù     theo daân gian laø khoâng theå chòu ñöïng  coáng hieán chöù khoâng theo khung                  D.K
                  ñöôïc nöõa. Vì vaäy, khoâng chæ ñaïi bieåu
                                   ñònh saün.
       tö Quoác hoäi     Quoác hoäi cuûa TP.HCM maø ñaïi bieåu                 HAØ NOÄI ÑÖÔÏC THÍ ÑIEÅM MOÂ HÌNH
                                     * Qua nghieân cöùu veà cô cheá ñaëc
       Khoùa XIV. Neáu    Quoác hoäi caùc tænh - thaønh khaùc cuõng  thuø cho TP.HCM, oâng thaáy coù caàn  CHÍNH QUYEÀN ÑOÂ THÒ
                  cho ñaây laø thôøi ñieåm chín muoài caàn
                                                       Boä Chính trò
       ñöôïc thoâng     coù cô cheá ñaëc thuø thì môùi coù theå giaûi  theâm nhöõng giaûi phaùp naøo nöõa? ñaõ ñoàng yù vôùi
       qua vaøo cuoái    quyeát ñöôïc nhöõng böùc xuùc aáy vaø taïo  - Coù theå noùi, vieäc phaân caáp vaø uûy  ñeà xuaát ñeå TP.
                  ñieàu kieän ñeå Thaønh phoá phaùt trieån
       kyø hoïp naøy, seõ  nhanh, beàn vöõng.        quyeàn maïnh töø Trung öông taïo söï  Haø Noäi ñöôïc thí
                                                      ñieåm quaûn lyù
                                   chuû ñoäng cho caùc caáp, caùc ngaønh
       taïo ñieàu kieän     * OÂng nhaän xeùt gì veà Döï thaûo  cuûa TP.HCM. Cô cheá naøy ñeå laõnh ñaïo  theo moâ hình
       thaùo gôõ nhöõng   Nghò quyeát veà cô cheá, chính saùch  Thaønh phoá töï chuû vaø caøng coù traùch  chính quyeàn ñoâ
                                                      thò trong khu
       “nuùt thaét” ñeå   phaùt trieån TP.HCM?       nhieäm cao hôn ñoái vôùi nhieäm vuï Trung  vöïc caùc quaän,
                                   öông giao. Thoâng qua ñoù, giuùp Thaønh
                    - Coù boán vaán ñeà trong Döï thaûo seõ
       TP.HCM phaùt     thaùo gôõ nuùt thaét cho TP.HCM, nhöng  phoá caûi caùch maïnh meõ heä thoáng haønh  tieáp tuïc cuûng
                                                      coá chính quyeàn
       trieån beàn vöõng,  coøn tuøy thuoäc vaøo khaû naêng laõnh ñaïo  chính, taïo böùt phaù trong phaùt trieån  noâng thoân. Boä
                                   kinh teá - xaõ hoäi.
       ñoùng goùp nhieàu   cuûa Chính phuû vaø söï ñieàu haønh cuûa  Caùc noäi dung trong Döï thaûo Nghò  Chính trò giao caùc ñôn vò lieân quan caên cöù chöùc naêng,
                                                      nhieäm vuï phoái hôïp vôùi Haø Noäi toå chöùc thöïc hieän moâ
                  chính quyeàn Thaønh phoá.
       hôn cho neàn       Thöù nhaát, phaân caáp, phaân quyeàn  quyeát Veà cô cheá, chính saùch phaùt trieån  hình naøy. Trong ñoù, Ñaûng ñoaøn Quoác hoäi laõnh ñaïo vieäc
                                   TP.HCM neáu thöïc thi seõ laø nhöõng giaûi
       kinh teá ñaát     quaûn lyù ñaát ñai. Vieäc chuyeån ñaát luùa  phaùp höõu hieäu cho phaùt trieån Thaønh  söûa ñoåi moät soá luaät coù lieân quan vaø boá trí kinh phí hoã trôï
                                                      ñeå TP. Haø Noäi thöïc hieän döï aùn troïng ñieåm, quan troïng
       nöôùc. Ñoù laø yù   döôùi 10 heùcta thaønh ñaát ôû hay xaây  phoá trong giai ñoaïn naøy. Ví duï, Thaønh  treân ñòa baøn. Ban caùn söï Ñaûng Chính phuû laõnh ñaïo söûa
                  döïng seõ do Hoäi ñoàng nhaân daân Thaønh
                                   phoá seõ chuû ñoäng trieån khai xaây döïng
       kieán cuûa ñaïi    phoá quyeát ñònh thay vì nhö tröôùc ñaây  nhöõng coâng trình giao thoâng vaän taûi,  ñoåi nghò ñònh coù lieân quan; xaây döïng moät soá cô cheá,
                                                      chính saùch ñaëc thuø; ban haønh quy chuaån, tieâu chuaån kyõ
       bieåu Quoác hoäi   phaûi trình Thuû töôùng. Ñoù laø ñieàu kieän  beänh vieän, tröôøng hoïc... thay vì nhö  thuaät veà quy hoaïch, kieán truùc; pheâ duyeät quy hoaïch cô
                  veà cô cheá ñeå TP.HCM chuû ñoäng ñieàu
                                   tröôùc ñaây phaûi chôø ñôïi trung öông cho
       Traàn Hoaøng     chænh quy hoaïch ñaát ñai, xaây döïng  pheùp neân “chaäm moät nhòp”, thaäm chí  sôû giaùo duïc ñaïi hoïc, cao ñaúng ngheà; quy cheá phoái hôïp
                                                      giöõa caùc tænh, thaønh trong vuøng thuû ñoâ; taêng cöôøng
       Ngaân.        khu coâng nghieäp, xaây döïng cô sôû haï  “nhieàu nhòp”. Vieäc ñaåy maïnh coå phaàn  phaân caáp hoaëc uûy quyeàn cho TP. Haø Noäi pheâ duyeät quy
                  taàng. Tuy nhieân phaûi caàn quan taâm ñeán
                                   hoùa doanh nghieäp nhaø nöôùc laø vaán ñeà
                  caùch laøm, töùc khi chuyeån ñoåi ñaát noâng  caáp baùch, vì ôû TP.HCM coù nhieàu doanh  hoaïch vaø caùc döï aùn. Chính quyeàn TP. Haø Noäi tröôùc ñoù
                  nghieäp sang laøm haï taàng phaûi baûo ñaûm  nghieäp nhaø nöôùc nhaát nöôùc. Coå phaàn  ñaõ ñeà xuaát moät soá vaán ñeà nhö quy hoaïch chung ñoâ thò
                  quy hoaïch toång theå cuõng nhö ñaûm baûo  hoùa doanh nghieäp nhaø nöôùc laøm taêng  veä tinh, xaây döïng moät soá coâng trình haï taàng, thu tieàn
                  khoâng gian xanh cuûa Thaønh phoá.  theâm nguoàn ngaân saùch ñaàu tö cho  töông ñöông giaù trò quyõ ñaát 20% vôùi nhaø ôû thöông maïi
                    Thöù hai, giao Hoäi ñoàng nhaân daân  Thaønh phoá.         ñeå phaùt trieån nhaø ôû xaõ hoäi.
                  Thaønh phoá quyeát ñònh chuû tröông ñaàu  Neáu TP.HCM coù ñöôïc cô cheá ñaëc                  Tr.Ñ
                  tö coâng trình haï taàng nhoùm A baèng  thuø naøy, toâi tin raèng seõ taïo tieàn ñeà veà  HOAØN TAÁT THOAÙI VOÁN NHAØ NÖÔÙC
                  nguoàn voán ngaân saùch cuûa Thaønh phoá.  xaây döïng cô cheá môùi cho caùc thaønh  TAÏI SABECO TRONG THAÙNG 12
                  Theo quy ñònh hieän haønh, ñaàu tö xaây  phoá tröïc thuoäc trung öông khaùc. Maët
                  döïng haï taàng nhoùm A do Thuû töôùng  khaùc, seõ giuùp TP.HCM coù ñuû vò theá  Boä Coâng
                  quyeát ñònh döïa treân söï ñoàng thuaän  caïnh tranh vôùi caùc thaønh phoá trong  Thöông ñaõ xaây
                  cuûa caùc boä, ngaønh lieân quan, theá  khu vöïc vaø theá giôùi.   döïng phöông
                  nhöng thuû tuïc haønh chính raát chaäm,                aùn  chuyeån
                  maát raát nhieàu thôøi gian.     * Caùm ôn oâng!          nhöôïng  voán
                    Thöù ba, thí ñieåm cho TP.HCM chuû                 nhaø nöôùc taïi
                  ñoäng veà thu thueá, leä phí, treân cô sôû ñoù  Ñöùc Phong thöïc hieän Toång coâng ty
                                                      CP Bia - Röôïu
                                                      - Nöôùc giaûi
                                                      khaùt Saøi Goøn
                                                      (Sabeco) ñeå laáy
      TIEÁP TUÏC XAÂY DÖNG HAPPY LAND DUØ NÔÏ 800 TYÛ ÑOÀNG                     yù kieán caùc boä, ngaønh lieân quan. Theo ñoù, vieäc thoaùi voán
        Duø ñang nôï khoaûng 800 tyû ñoàng nhöng cuoái tuaàn  TP.HCM ñoái vôùi           nhaø nöôùc taïi Sabeco ñöôïc Boä Coâng Thöông thöïc hieän
      qua, Happyland (Beán Löùc, Long An) vaãn tieáp tuïc khôûi  vieäc thi haønh          coâng khai, minh baïch, baûo ñaûm lôïi tích cao nhaát cuûa Nhaø
      coâng theâm moät soá haïng muïc nhö Khu khaùch saïn 5 sao  theo caùc baûn aùn         nöôùc. Veà phöông aùn vaø loä trình thoaùi voán töông töï nhö
      hôn 1.000 phoøng, khu resort, khu giaûi trí. Ñoái taùc chính ñeå  cuûa Coâng ty vôùi     vieäc SCIC baùn coå phaàn nhaø nöôùc taïi Vinamilk, cuï theå laø
      xaây döïng caùc haïng muïc naøy laø Taäp ñoaøn Vina Oscar Hotel.  soá tieàn 1.800 tyû     chaøo giaù caïnh tranh giöõa caùc nhaø ñaàu tö ñuû ñieàu kieän
      Thaùng 7 vöøa qua, nhaø ñaàu tö ngoaïi naøy ñaõ kyù hôïp ñoàng  ñoàng nôï caùc toå      tham gia mua coå phaàn cuûa Sabeco. Ñôït chaøo baùn naøy
      mua laïi 88% coå phaàn khu giaûi trí 305ha trong Happyland  chöùc, caù nhaân         ñöôïc döï baùo coù giaù trò leân ñeán haøng nghìn tyû ñoàng.
      vôùi giaù 668 trieäu USD. Theo Cuïc Thi haønh aùn daân söï tænh  trong vaø ngoaøi nöôùc. Thaùng 5/2017, Cuïc Thi haønh aùn daân  Môùi ñaây, Chính phuû cuõng ñaõ thoâng qua keá hoaïch thoaùi
      Long An, chuû ñaàu tö döï aùn laø Coâng ty CP Ñaàu tö vaø Phaùt  söï tænh Long An ñaõ thoâng qua keá hoaïch cöôõng cheá thi  voán Nhaø nöôùc taïi Sabeco. Caùc coâng ñoaïn chuaån bò cho
      trieån haï taàng Phuù An (thuoäc Taäp ñoaøn Khang Thoâng) chæ  haønh aùn ñeå keâ bieân taøi saûn ñoái vôùi Coâng ty Phuù An. Hieän,  keá hoaïch thoaùi voán nhaø nöôùc taïi Sabeco ñang ñöôïc Boä
      môùi traû1 tyû ñoàng trong soá nôï 800 tyû phaûi thi haønh aùn ñeå  vieäc keâ bieân taïi döï aùn naøy chæ môùi dieãn ra moät phaàn, chaáp  Coâng Thöông gaáp ruùt chuaån bò ñeå coù theå hoaøn taát trong
      traû nôï. Töø naêm 2016, Cuïc Thi haønh aùn daân söï Long An ñaõ  haønh vieân vaãn ñang tieáp tuïc thöïc hieän vieäc keâ bieân.  thaùng 12.
      nhaän nhieàu quyeát ñònh uûy thaùc töø Cuïc Thi haønh aùn daân söï            N.B                       P.L

                                                              Soá 466 BOÄ MÔÙI (716)   22 - 28/11/2017
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12