Page 8 - DNSG Tuan So 466 (22-28.11.2017)
P. 8

8   CHUYEÄN LAØM AÊN


        BAÙN VOÁN NHAØ NÖÔÙC
        SCIC tòm caách tiïëp cêån múái
       Haøng loaït buoåi giôùi thieäu cô hoäi ñaàu tö (roadshow) vaøo caùc doanh nghieäp nieâm yeát

       ñöôïc Toång coâng ty Ñaàu tö vaø Kinh doanh voán nhaø nöôùc (SCIC) thöïc hieän. Vieäc chaøo
       baùn caïnh tranh töø caù nhaân tôùi toå chöùc, trong hay ngoaøi nöôùc vôùi quy trình thuaän
       tieän, haøng hoùa haáp daãn hôn ñang taïo ra caùch tieáp caän môùi meû hôn.


         TUYEÁT AÂN

          aêm doanh nghieäp ñöôïc SCIC giôùi  Singapore ñaõ nhanh choùng thaâu toùm 10%  Industries cuõng naém 23,84% coå phaàn NTP
          thieäu cuoái tuaàn roài goàm Coâng ty CP  coå phaàn VNM vaø ñeå ngoû khaû naêng mua  (21,3 trieäu coå phieáu) nhöng ñaõ thoaùi voán
        NNhöïa Thieáu Nieân Tieàn phong (NTP);  theâm. Trong phieân baùn voán theo phöông  toaøn boä. Trong khi Sekisui Chemical, moät
        Coâng ty CP Nhöïa Bình Minh (BMP); Coâng ty  thöùc chaøo baùn caïnh tranh 3,33% voán ñieàu  coâng ty Nhaät Baûn, ñaõ mua laïi 15% coå phaàn
        Xuaát nhaäp khaåu Y teá Domesco (DMC), Coâng  leä VNM ngaøy 13/10, JC&C ñaõ mua troïn 48,3  NTP töø Nawaplastic, ñoàng thôøi sôû höõu 25%
        ty CP FPT vaø Toång coâng ty CP XNK vaø Xaây  trieäu coå phieáu VNM vôùi giaù ñaåy leân 186.000  coå phaàn taïi Nhöïa Tieàn Phong Mieàn Nam
        döïng Vieät Nam - Vinaconex (VCG). Ñaùng  ñoàng/coå phieáu, cao hôn 24% giaù khôûi ñieåm.  thoâng qua moät ñôït phaùt haønh rieâng leû.
        chuù yù SCIC seõ baùn 100% voán nhaø nöôùc taïi  Sau phieân mua toaøn boä coå phaàn töø SCIC,  Caû Nawaplastic laãn Sekisui Chemical ñöôïc
        NTP, BMP vaø DMC vôùi tyû leä ñang naém giöõ  JC&C chi 400 trieäu USD mua theâm 48,83  ñaùnh giaù laø nhöõng ngöôøi mua tieàm naêng
        laàn löôït laø 37,1%; 29,51% vaø 34,71% (rieâng  trieäu coå phieáu VNM vaø choát phieân cuoái tuaàn  vôùi soá coå phaàn do SCIC thoaùi voán. Tuy nhieân
        NTP soá baùn cuï theå seõ choát sau 30/11). Caû ba  (17/11) JC&C laïi tieáp tuïc mua theâm 16,46  taïi buoåi giôùi thieäu, caùc nhaø ñaàu tö e ngaïi
        ñôn vò naøy ñöôïc Chính phuû cho pheùp thoaùi  trieäu coå phieáu VNM. Nhaø ñaàu tö naøy trong  bieân lôïi nhuaän ngaønh nhöïa ñang giaûm vaø
        heát voán nhaø nöôùc töø 2015 nhöng ñeán nay  voøng moät tuaàn ñaõ naâng tyû leä sôû höõu VNM  laø ngaønh phuï thuoäc nguyeân lieäu nhaäp khaåu  SCIC vöøa thoaùi voán thaønh coâng taïi Vinamilk - doanh nghieäp coù
                                                               voán hoùa thò tröôøng lôùn nhaát treân saøn chöùng khoaùn Vieät Nam.
        môùi thaønh hieän thöïc.       leân 145,6 trieäu coå phieáu, töông ñöông 10%  laøm keùm söùc haáp daãn cuûa hai coâng ty naøy. AÛnh cuoäc thi Töï haøo haøng Vieät do baùo DNSG toå chöùc.
         Caên cöù vaøo thò giaù coå phieáu saùng 20/11,  voán ñieàu leä vôùi toång trò giaù naém giöõ hôn
        neáu thoaùi voán thaønh coâng taïi 5 doanh nghieäp  1,15 tyû USD.         Nuùt thaét, nuùt môû     Ñaây cuõng laø maûng kinh doanh coù tyû suaát lôïi
        (DN) naøy, SCIC seõ thu veà hôn 10.000 tyû ñoàng,  Thaønh coâng cuûa vieäc baùn voán nhaø nöôùc  vôùi FPT vaø DMC nhuaän cao haøng ñaàu cuûa FPT, oâng Phöông
        sau khi ñaõ thu veà gaàn 9.000 tyû ñoàng töø vieäc  taïi VNM ñöôïc SCIC xem laø “coâng thöùc” cho  SCIC cuõng seõ baùn gaàn 6% voán coøn laïi  cho bieát seõ tieáp tuïc ñaàu tö naâng caáp haï
        baùn 3,33% coå phaàn Coâng ty CP Söõa Vieät Nam  caùc ñôït thoaùi voán tieáp theo. VCG laø thöông  taïi FPT nhöng tieáp tuïc naém giöõ treân 50%  taàng vaø môû roäng vuøng phuû ñeå khai thaùc thò
        (VNM) caùch nay hôn tuaàn. OÂng Nguyeãn Chí  vuï thoaùi voán lôùn thöù hai sau VNM, döï kieán  coå phaàn taïi FPT Telecom. Coù theå noùi FPT laø  tröôøng beân caïnh phaùt trieån caùc dòch vuï noäi
        Thaønh, Phoù toång giaùm ñoác SCIC cho bieát seõ  vaøo ngaøy 8/12 vôùi buoåi chaøo baùn caïnh  tröôøng hôïp caù bieät khi room môû cho nhaø  dung. Hieän tyû leä naém giöõ cuûa SCIC taïi FPT
        hoaøn taát baùn voán taïi 5 DN naøy trong naêm  tranh taïi Sôû giao dòch chöùng khoaùn Haø  ñaàu tö ngoaïi ñaõ heát neân SCIC chæ coù theå  Telecom laø 50,17% vaø FPT sôû höõu 45,66%.
        nay theo loä trình. Toång keát laïi, voán nhaø nöôùc  Noäi. Nhaø nöôùc ñang sôû höõu ñeán 51% VCG  thoaùi voán cho nhaø ñaàu tö trong nöôùc. Hieän  Traû lôøi veà loä trình thoaùi voán cuûa SCIC taïi FPT
        ñöôïc SCIC chaøo baùn trong naêm 2017 ñeàu taïi  nhöng trong ñôït naøy SCIC ñöa ra baùn ñaáu  nay nhaø ñaàu tö ngoaïi ñaõ naém heát room 49%  Telecom, oâng Nguyeãn Chí Thaønh cho bieát,
        caùc DN ñang nieâm yeát, chuû yeáu laø DN ñaàu  giaù 21,8% vaø coøn laïi seõ tieán haønh thoaùi toaøn  nhöng FPT chöa coù keá hoaïch nôùi room leân  nhaø nöôùc vaãn naém giöõ treân 50% ñoái vôùi
        ngaønh vaø naèm trong top 30 coâng ty coù voán  boä cho ñeán naêm 2020. Tuy nhieân caùc nhaø  100% nhö DMC, BMP... maûng vieãn thoâng ñeán naêm 2020 neân chöa
        hoùa lôùn nhaát taïi saøn HOSE hoaëc HNX. ñaàu tö cho raèng nhaø nöôùc sôû höõu taïi VCG  Traû lôøi nhaø ñaàu tö, oâng Nguyeãn Theá  coù keá hoaïch thoaùi voán taïi ñaây.
                          khaù lôùn nhöng thaønh tích kinh doanh cuûa  Phöông - Phoù toång giaùm ñoác FPT cho bieát:  Ngöôïc laïi vôùi FPT, taïi DMC nhaø ñaàu tö
           Töø vieäc JC&C chi hôn     VCG laïi khoâng maáy noåi baät.   “FPT coù nhöõng ngaønh ngheà kinh doanh coù  CFR International SPA - thaønh vieân cuûa Taäp
            tyû ñoâ naém VNM        Hieän NawaPlastic Industries cuûa Thaùi  ñieàu kieän nhö vieãn thoâng, baùo chí...”. FPT  ñoaøn Abbott ñang naém giöõ 51,7%, SCIC sôû
         Chæ trong voøng moät tuaàn, Coâng ty  Lan (TPC) naém giöõ 20,4% coå phaàn BMC  Telecom hoaït ñoäng trong lónh vöïc haï taàng  höõu 34,71% vaø 13,6% cuûa hôn 1.500 coå ñoâng
        Jardinr Cycle & Carriage (JC&C) coù truï sôû taïi  (16,7 trieäu coå phieáu). Tröôùc ñoù, Nawaplastic  ñaëc thuø do nhaø nöôùc chi phoái ñeán naêm 2020.  lôùn nhoû. Baø Löông Thò Höông Giang, Toång        Cuøng vôùi vieäc caïnh tranh taïi ñieåm                                     Co.opmart, cöûa haøng tieän lôïi Co.op Food,
                                                                cöûa haøng baùch hoùa hieän ñaïi Co.op Smile...
        baùn, ngaønh baùn leû ñang vaøo cuoäc     Ngaânh baán leã                         ñaõ ra maét hai öùng duïng coâng ngheä, goàm

        ñua kinh doanh tröïc tuyeán khi                                         Co.opmart treân di ñoäng vaø trang mua saém
                                                                online caûi tieán. Vôùi giao dieän thaân thieän
        caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi      àua cöng nghïå                          cuøng caùc thao taùc ñôn giaûn, deã söû duïng,
        nöôùc cuøng ñaàu tö.                                              öùng duïng Co.opmart ñöôïc xem laø böôùc ñoät
                                                                phaù cuûa ñôn vò naøy trong vieäc aùp duïng coâng
                                                                ngheä ñeå naâng cao chaát löôïng dòch vuï khaùch
         HOÀNG NGA                                                  haøng. Giai ñoaïn ñaàu, öùng duïng Co.opmart
                                                                trieån khai treân heä ñieàu haønh Android coù tích
           ôùi daân soá khoaûng 95 trieäu ngöôøi,  teân goïi Speed Lotte. ÖÙng duïng di ñoäng naøy  mì aên lieàn, baùnh keïo, nöôùc gaïo Haøn Quoác. Töø  hôïp nhieàu tieän ích nhö tra cöùu ñieåm tích luõy,
           trong ñoù hôn phaân nöûa laø nhöõng  coù maët ôû kho öùng duïng Google Play (daønh  thaùng 12, danh muïc thöïc phaåm coù theå mua  caäp nhaät öu ñaõi, ñaêng kyù tham gia chöông
        Vngöôøi treû öa coâng ngheä buoäc caùc  cho thieát bò di ñoäng Android) vaø iTunes Store  tröïc tuyeán coøn coù côm hoäp aên tröa cho caùc  trình khaùch haøng thaân thieát vaø caùc tieän ích
        nhaø kinh doanh phaûi chuyeån höôùng ñaàu tö.  (daønh cho thieát bò iPhone, iPad) vaø ngöôøi tieâu  khaùch haøng ôû gaàn khu vöïc Lotte Mart quaän  khaùc maø khoâng caàn phaûi ñeán sieâu thò. Song
        Ñaây ñöôïc xem laø böôùc ngoaët môùi cho caùc  duøng cuõng coù theå truy caäp vaøo trang web  7, TP.HCM.   song ñoù, Saigon Co.op cuõng caûi tieán trang
        doanh nghieäp baùn leû khi böôùc vaøo cuoäc ñua  http://speedlotte.vn ñeå mua saém tröïc tuyeán.  Tröôùc ñoù, vaøo thaùng 8/2016, Saigon  mua saém online coophpmeshoping.vn vôùi
        coâng ngheä trong thôøi 4.0. Lotte Mart - nhaø  Vôùi Speed Lotte, khaùch haøng coù theå ñaët mua  Co.op - moät doanh nghieäp baùn leû lôùn nhaát  nhieàu tieän ích nhö saøng loïc tìm kieám thoâng
        baùn leû haøng ñaàu ñeán töø Haøn Quoác môùi ñaây  haàu heát caùc loaïi thöïc phaåm thieát yeáu nhö ñoà  nöôùc vôùi chuoãi caùc trung taâm thöông maïi  tin saûn phaåm, thanh toaùn online, xem ti vi
        ñaõ ra maét öùng duïng mua saém tröïc tuyeán vôùi  hoäp, mì goùi, ñoà uoáng, söõa..., caùc loaïi mì töôi,  Sense City, ñaïi sieâu thò Co.opXtra, sieâu thò  tröïc tuyeán, hoã trôï tö vaán tröïc tuyeán, tích hôïp
                                                                maïng xaõ hoäi... OÂng Nguyeãn Thaønh Nhaân -
                                                                Toång giaùm ñoác Saigon Co.op cho bieát, ñeå
                                      Hieän ngaønh baùn leû ñang coù nhieàu thay ñoåi trong phöông  phuïc vuï toát nhaát cho ngöôøi tieâu duøng vaø
                                     thöùc baùn haøng, töø keânh baùn leû truyeàn thoáng ñeán baùn leû hieän ñaïi  cuõng ñeå coù theå caïnh tranh vôùi caùc doanh
                                     vaø online nhaèm phuïc vuï nhu caàu ngaøy caøng ña daïng cuûa ngöôøi  nghieäp nöôùc ngoaøi, Saigon Co.op khoâng theå
                                     tieâu duøng. Vieäc phaân loaïi ñoái töôïng khaùch haøng muïc tieâu vaø xaây  boû qua coâng ngheä. Hieän taïi, Co.opmart ñang
                                     döïng chieán löôïc kinh doanh töông thích ñoøi hoûi caùc nhaø baùn leû  chaïy thöû moät soá haïng muïc döïa treân neàn
                                     caàn ñaàu tö raát nhieàu nguoàn löïc. OÂng Prashant Singh - Giaùm ñoác  taûng coâng ngheä nhö thanh toaùn töï ñoäng ôû
                                     Thöông maïi ñieän töû, phuï traùch Nhoùm caùc thò tröôøng phaùt trieån  phaân khuùc cao aùp duïng vaøo cuoái naêm nay,
                                     cuûa Nielsen cho raèng, khi noùi ñeán thöông maïi ñieän töû baùn leû thì  phaùt trieån dòch vuï ña keânh...
                                     söï tieän lôïi, giaù caû, söï phaân loaïi vaø traûi nghieäm cuûa khaùch haøng  Trong lónh vöïc baùn leû ñieän maùy, coâng
                                     laø nhöõng yeáu toá xeáp haïng cao nhaát trong danh muïc caùc yeáu toá  ngheä soá, caùc thöông hieäu Theá Giôùi Di Ñoäng,
                                     quyeát ñònh mua haøng cuûa ngöôøi tieâu duøng. Ñeå phaùt trieån chieán  FPT, Nguyeãn Kim, Thieân Hoøa... cuõng ñaõ ñaàu
         Caùc nhaø baùn leû ngaønh ñieän maùy,          löôïc thöông maïi ñieän töû thaønh coâng, caùc nhaø baùn leû caàn ñaûm  tö raát maïnh vaøo baùn haøng tröïc tuyeán. Chia
         coâng ngheä soá thu huùt khaùch
         haøng online. AÛnh: X.Thaûo               baûo boán yeáu toá naøy. Nghóa laø doanh nghieäp phaûi quan taâm ñeán  seû veà vaán ñeà naøy, oâng Nguyeãn Ñöùc Taøi - Chuû
                                     xu höôùng mua haøng ña keânh cuûa ngöôøi tieâu duøng. tòch HÑQT Coâng ty CP Theá Giôùi Di Ñoäng cho

        Soá 466 BOÄ MÔÙI (716)   22 - 28/11/2017
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13