Page 9 - DNSG Tuan So 466 (22-28.11.2017)
P. 9

9


   giaùm ñoác DMC ñoàng thôøi laø ñaïi dieän phaàn  Töø ngaøy 24 - 29/11/2017,
   voán cuûa CFR, töø choái bình luaän lieäu CFR coù  taïi TP. Taân An dieãn ra Hoäi
   mua toaøn boä phaàn voán SCIC ñeå trôû thaønh
   coâng ty 100% nöôùc ngoaøi hay khoâng. Baø  chôï - Trieån laõm Saûn phaåm
   Höông cho bieát: “Cho ñeán nay chöa thaáy  noâng nghieäp coâng ngheä
   ñoäng thaùi cuûa ñoái taùc nöôùc ngoaøi coù mua
   laïi phaàn sôû höõu cuûa SCIC hay khoâng”.  cao cuûa ba tænh Long An,
     DMC coù chæ soá kinh doanh toát vaø hoaït  Ñoàng Thaùp, Tieàn Giang
   ñoäng ôû lónh vöïc giaøu tieàm naêng. Suoát giai
   ñoaïn 2004 - 2017, lôïi nhuaän taêng tröôûng  thuoäc tieåu vuøng Ñoàng
   bình quaân 16,6%/naêm, hieän khoaûn nôï   Thaùp Möôøi. Söï kieän naøy
   phaûi traû chæ baèng 6% toång taøi saûn, khoâng
   coù nôï vay ngaân haøng vaø luoân duy trì  laø “böôùc thöû” söï lieân keát
   löôïng tieàn maët 300 tyû ñoàng. Trong ngaén  phaùt trieån beàn vöõng tieåu
   haïn, DMC seõ hôïp taùc toaøn dieän vôùi coå                                       Khoùm - moät ñaëc saûn cuûa Ñoàng Thaùp Möôøi
   ñoâng chieán löôïc ñeå naâng coâng suaát hai  vuøng Ñoàng Thaùp Möôøi vôùi
   nhaø maùy Non vaø Peni, hôïp taùc chuyeån  22 huyeän coù cuøng heä sinh  Tieåu vuøng Ñoàng Thaùp Möôøi
   giao coâng ngheä vaø nhöôïng quyeàn saûn
   xuaát kinh doanh 25 saûn phaåm. Neáu CFR     thaùi ñaát ngaäp nöôùc.
   mua thaønh coâng toaøn boä voán SCIC thì ñaây                Liïn kïët àïí phaát triïín
   laø thöông vuï ñaàu tieân ñoái taùc nöôùc ngoaøi
   thaâu toùm thaønh coâng moät DN nieâm yeát.   An Phöông
     Danh muïc SCIC naém giöõ tính ñeán    Möôøi trôû thaønh vuøng saûn xuaát bïìn vûäng
   30/9/2017 goàm 133 khoaûn ñaàu tö vôùi    au 30 naêm khai phaù, Ñoàng Thaùp
   toång voán theo giaù thò tröôøng chöùng khoaùn
   khoaûng 5,4 tyû USD. Döï kieán neáu vieäc thoaùi  Slöông thöïc lôùn vôùi dieän tích troàng
   voán taïi caùc DN ñôït naøy thaønh coâng, SCIC coù  luùa 350.000ha treân dieän tích töï nhieân  sinh thaùi ngaäp nöôùc, goàm taùi cô caáu noâng  lòch laøng noåi Taân Laäp, Trung taâm Nghieân
   theå thu veà hôn 20.000 tyû ñoàng (keå caû VNM)  700.000ha, saûn löôïng hôn 3 trieäu taán/naêm.  nghieäp ñeå xaây döïng thöông hieäu noâng  cöùu, Baûo toàn vaø Phaùt trieån döôïc lieäu Ñoàng
   tính theo giaù trò treân saøn chöùng khoaùn hieän  Tuy nhieân, ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn  saûn chung cuûa Ñoàng Thaùp Möôøi beân caïnh  Thaùp Möôøi (Long An) laø giöõ ñöôïc phaàn
   taïi. OÂng Thaønh cho bieát giai ñoaïn 2018- cuûa ngöôøi daân chöa cao, vaán ñeà quaûn lyù  nhöõng thöông hieäu noâng saûn rieâng cuûa  naøo caûnh quan vuøng ñaát pheøn truõng vôùi
   2020, SCIC döï kieán thoaùi voán taïi caùc coâng  taøi nguyeân ñaát ngaäp nöôùc vaø ña daïng sinh  töøng tænh, baûo toàn ña daïng sinh hoïc vaø  caây traøm laø chuû yeáu cuøng vaøi traêm loaøi
   ty lôùn nhö Coâng ty CP Haï taàng vaø baát ñoäng  hoïc chöa coù tính beàn vöõng, noâng saûn caïnh  phaùt trieån du lòch sinh thaùi, phaùt trieån cô  chim, loaøi caù voán coù cuûa soâng Mekoâng,
   saûn Vieät Nam - VIID; Cô khí vaø Khoaùng saûn  tranh keùm hieäu quaû, keânh möông, ñöôøng  sôû haï taàng, keâu goïi ñaàu tö. cuûa Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Duø khoâng
   Haø Giang - HGM; Toång coâng ty CP Taùi baûo  saù thieáu ñoàng boä, nguoàn nöôùc chöa ñöôïc  Trong 5 chöông trình lieân keát thì  nhieàu, nhöng nhöõng khu baûo toàn caûnh
   hieåm Vieät Nam - VNR; Coâng ty CP Xuaát  phaân boå hôïp lyù, tuyeán ñieåm du lòch leû teû,  chöông trình phaùt trieån Ñoàng Thaùp Möôøi  quan thieân nhieân aáy laø voâ cuøng quyù giaù,
   nhaäp khaåu Sa Giang - SGC; Toång coâng ty  khoâng thu huùt ñöôïc nhieàu du khaùch... Vì  thaønh moät trong nhöõng vuøng saûn xuaát,  laø saûn phaåm du lòch sinh thaùi khoâng theå
   CP Baûo Minh - BMI...          theá vieäc lieân keát tieåu vuøng ñeå khaéc phuïc  xuaát khaåu noâng saûn troïng ñieåm cuûa caû  thieáu cuûa Ñoàng Thaùp Möôøi. Vì theá maø moät
                       tình traïng aáy vaø hoã trôï, taïo ñieàu kieän cuøng  nöôùc laø quan troïng nhaát. Caû ba tænh thuoäc  trong nhöõng noäi dung quan troïng cuûa lieân
     Theo lòch trình döï kieán, SCIC seõ  nhau phaùt trieån caøng trôû neân caáp baùch.     tieåu vuøng, ngoaøi theá maïnh chung laø luùa  keát tieåu vuøng laø ba tænh phaûi keát noái caùc
   toå chöùc chaøo baùn caïnh tranh voán  Sau gaàn moät naêm chuaån bò Ñeà aùn Lieân  gaïo, moãi tænh coù nhöõng loaïi noâng saûn ñaëc  khu baûo toàn ña daïng sinh hoïc, hình thaønh
   taïi Nhöïa Bình Minh vaø Vinaconex   keát phaùt trieån beàn vöõng tieåu vuøng Ñoàng  thuø, ôû Long An laø thanh long, khoùm, boø  sôùm tour du lòch “Moät haønh trình, ba ñieåm
   ngaøy 8/12, ngaøy 11/12 vôùi FPT, ngaøy  Thaùp Möôøi ñeán naêm 2020, taàm nhìn ñeán  thòt; ôû Ñoàng Thaùp laø xoaøi, caù tra, hoa kieång,  ñeán”. “Moät haønh trình” laø du khaùch xuyeân
   12/12 laø vôùi Domesco vaø Nhöïa Thieáu  naêm 2030, giöõa thaùng 9 vöøa qua, laõnh ñaïo  vòt; ôû Tieàn Giang laø thanh long, vuù söõa,  Ñoàng Thaùp Möôøi ñeå ñöôïc traûi nghieäm 6
                       ba tænh Ñoàng Thaùp, Long An, Tieàn Giang
                                         nhieàu loaïi thuûy saûn quyù.
                                                            saûn phaåm du lòch ñoäc ñaùo cuûa caû ba tænh,
   nieân Tieàn phong vaøo ngaøy 13/12. Taát  cuøng ñôn vò tö vaán laø Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn  Ñeå lieân keát thaønh coâng, tröôùc maét caû ba  töùc “ba ñieåm ñeán”, vaø nhö vaäy, ngoaøi nghæ
   caû caùc giao dòch hoaøn taát chaäm nhaát  Thô ñaõ thoáng nhaát 5 chöông trình lieân keát  tænh coù keá hoaïch naïo veùt caùc tuyeán keânh  ngôi, thö giaõn, ñaõ khaùm phaù ñöôïc phaàn
   vaøo 26/12/2017.            nhaèm phaùt huy caùc giaù trò baûn ñòa vaø heä  truïc quan troïng, xaây döïng coáng ngaên maën,  naøo moät vuøng ñaát coù nhieàu moùn ngon
                                         tröõ ngoït, chia seû nguoàn nöôùc hôïp lyù, naâng  daân daõ nhaát nöôùc töø nguoàn thöïc phaåm
                                         caáp caùc tuyeán giao thoâng troïng ñieåm, ñoàng  khoâng phaûi nuoâi, troàng.
   raèng, thò tröôøng online raát tieàm naêng vaø  ñeán vaøi traêm ngöôøi. Bôûi theo ñaïi dieän cuûa  thôøi tieáp tuïc xaây döïng moät soá moâ hình thí  Muoán lieân keát tieåu vuøng Ñoàng Thaùp
   trong 5 naêm nöõa seõ phaùt trieån maïnh. Baùn  doanh nghieäp naøy, kinh doanh online laø  ñieåm trong saûn xuaát noâng nghieäp, ñaåy  Möôøi thaønh coâng, khoâng theå khoâng gaén
   haøng online hieän ñang chieám 5% thò tröôøng  xu höôùng taát yeáu trong thò tröôøng coâng  maïnh öùng duïng tieán boä khoa hoïc - coâng  keát vôùi TP.HCM, bôûi TP.HCM vôùi khoaûng
   baùn leû vaø seõ môû roäng ñeán 20% trong thôøi  ngheä soá ñang phaùt trieån raát maïnh. Theo  ngheä vaøo saûn xuaát ñeå naâng cao chaát löôïng  10 trieäu daân laø thò tröôøng tieâu thuï noâng -
   gian tôùi. Taïi Theá Giôùi Di Ñoäng, baùn haøng tröïc  keá hoaïch ñeán naêm 2020, Thieân Hoøa seõ  vaø giaù trò noâng saûn treân moät heùcta ñaát canh  thuûy saûn, saûn phaåm chaên nuoâi raát lôùn, ñuû
   tuyeán taêng tröôûng maïnh trong thôøi gian  ñaåy maïnh keânh baùn haøng tröïc tuyeán vôùi  taùc vôùi möùc taêng töø 3 - 4 trieäu ñoàng so vôùi  giuùp noâng daân ba tænh laøm giaøu. Trong
   qua. Cuï theå, trong naêm 2015, doanh thu baùn  muïc tieâu taêng tröôûng 400%/naêm. Hieän taïi,  naêm 2014; öu tieân caûi tieán chuoãi giaù trò veà  cuoäc hoïp môùi ñaây giöõa laõnh ñaïo Ñoàng
   haøng online ñaït 1.650 tyû ñoàng vaø ñaõ taêng  Coâng ty ñang ñaåy maïnh quaûng baù thöông  luùa gaïo, xoaøi, caù tra, sen, caây döôïc lieäu,  Thaùp, Long An, Tieàn Giang vaø laõnh ñaïo
   leân 3.372 tyû ñoàng vaøo naêm 2016. Tieáp noái  hieäu, xaây döïng marketing onnline thoâng  naâng cao chaát löôïng traùi thanh long, khoùm,  TP.HCM cuøng moät soá chuû doanh nghieäp,
   thaønh coâng ñoù, ñaàu naêm 2017, Theá Giôùi Di  qua caùc trang maïng xaõ hoäi, website... vuù söõa ñaùp öùng tieâu chuaån xuaát khaåu.  oâng Taát Thaønh Cang - Phoù bí thö Thöôøng
   Ñoäng ra maét saøn thöông maïi ñieän töû vuivui. Theo khaûo saùt ngöôøi tieâu duøng veà  Muoán vaäy phaûi saûn xuaát theo höôùng  tröïc Thaønh uûy TP.HCM ñeà nghò caùc doanh
   com, hoaït ñoäng theo moâ hình B2C vôùi hình  ngaønh baùn leû gaàn ñaây nhaát cuûa PwC  noâng nghieäp coâng ngheä cao vôùi nhöõng  nghieäp TP.HCM taêng cöôøng keát noái vôùi caùc
   thöùc keát noái caùc ñôn vò cung caáp haøng hoùa,  (PricewaterhouseCoopers - moät trong  caùnh ñoàng luùa lôùn, nhöõng trang traïi caây aên  tænh Ñoàng Thaùp Möôøi baèng caùch ñaàu tö
   saûn phaåm tôùi ngöôøi tieâu duøng. Theá Giôùi Di  boán coâng ty kieåm toaùn haøng ñaàu theá giôùi  traùi lôùn; chaên nuoâi saïch, taäp trung, thaønh laäp  nhaø maùy cheá bieán saûn phaåm noâng nghieäp
   Ñoäng ñaët muïc tieâu doanh thu thuaàn hôïp  hieän nay), söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä  nhieàu trang traïi boø, vòt, khoanh vuøng nuoâi  vì ñaây laø vuøng coù nguoàn nguyeân lieäu noâng
   nhaát naêm nay taêng 42%, ñaït 63.280 tyû ñoàng,  thoâng tin ñang laøm thay ñoåi haønh vi tieâu  thuûy saûn baèng loàng beø vaø ao. Theo laõnh ñaïo  saûn doài daøo nhöng coøn trôû ngaïi khi ñöa veà
   trong ñoù maûng online laø 6.650 tyû ñoàng, taêng  duøng. Coù ñeán 49% soá ngöôøi tieâu duøng coù  cuûa ba tænh, caùi khoù nhaát ñeå saûn xuaát noâng  TP.HCM tieâu thuï, chi phí cao, tyû leä hao huït
   100% so vôùi naêm 2016 vaø chieám hôn 10,5%  thoùi quen mua saûn phaåm qua ñieän thoaïi,  saûn saïch, taäp trung laø nguoàn voán. Vì theá, ba  lôùn. Tham gia vaøo moái lieân keát tieåu vuøng,
   toång doanh thu cuûa Coâng ty. OÂng Taøi vaø ban  smartphone. Hieän coù raát nhieàu nhaø baùn leû,  tænh phaûi coù chính saùch chung ñeå keâu goïi  oâng Taát Thaønh Cang nhaán maïnh: TP.HCM
   laõnh ñaïo Theá Giôùi Di Ñoäng kyø voïng vuivui. coù xu höôùng tích hôïp thöông maïi ñieän töû,  vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát ñoái vôùi caùc  seõ tieáp tuïc phaùt trieån cô khí phuïc vuï noâng
   com seõ vöôït qua chuoãi thegioididong.com  keát noái vôùi coâng ngheä ñeå hieåu roõ hôn veà  nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi tieåu vuøng, keå caû  nghieäp, chuyeån giao quy trình coâng ngheä
   trong 5 naêm tôùi.          haønh vi ngöôøi tieâu duøng nhaèm phuïc vuï  nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø caùch toát nhaát ñeå  saûn xuaát noâng nghieäp coâng ngheä cao
     Nhaän thaáy tieàm naêng cuûa keânh tröïc  khaùch haøng moät caùch toát nhaát. Vieäc taäp  ñaåy nhanh chöông trình naøy.  cho caùc tænh Ñoàng Thaùp Möôøi. Sôû Du lòch
   tuyeán, naêm 2016, Nguyeãn Kim ñaõ mua laïi  trung phaùt trieån heä thoáng thöông maïi ñieän  Tröôùc ñaây, khi doøng Mekong chöa bò  TP.HCM vaø caùc doanh nghieäp du lòch ba
   Zalora Vieät Nam. Theo ñaïi dieän Nguyeãn  töû, keát hôïp kinh doanh vaø quaûng caùo saûn  haøng chuïc ñaäp thuûy ñieän cuûa Trung Quoác,  tænh baïn phaûi cuøng thieát keá caùc tour du lòch
   Kim, vieäc sôû höõu Zalora Vieät Nam seõ giuùp  phaåm qua maïng seõ laøm taêng theâm hieäu  Thaùi Lan, Laøo, Camuchia chaën doøng, haèng  ñeå ñaûm baûo chöông trình “Moät haønh trình,
   Nguyeãn Kim phaùt trieån maûng thôøi trang  quaû baùn haøng, ñoàng thôøi tieát kieäm chi phí  naêm Ñoàng Thaùp Möôøi nhaän ñöôïc moät  ba ñieåm ñeán” thaønh coâng.
   tröïc tuyeán maø Zalora laø theá maïnh. Vaø nhö  baùn haøng cho caùc nhaø baùn leû.  löôïng nöôùc vaø phuø sa khoång loà. Tröôùc ñaây,
   vaäy Nguyeãn Kim seõ ñaåy maïnh song song  ÔÛ moät goùc ñoä khaùc, baùo caùo môùi nhaát  khi nguoàn taøi nguyeân chöa bò khai thaùc  Do heä sinh thaùi khaùc nhau, ñeå
   caû hai maûng online vaø offline. Cuøng vôùi ñoù,  cuûa Nielsen coâng boá hoài ñaàu thaùng 11 cho  quaù möùc ñeå troàng luùa, Ñoàng Thaùp Möôøi  phaùt trieån beàn vöõng, Ñoàng baèng
   Nguyeãn Kim cuõng taêng cöôøng baùn haøng  thaáy, taêng tröôûng baùn haøng tröïc tuyeán caùc  coù heä sinh thaùi ñoäng thöïc vaät raát phong  soâng Cöûu Long coù boán tieåu vuøng lieân
   tröïc tuyeán haøng ñieän maùy treân trang web  saûn phaåm FMCG (haøng tieâu duøng nhanh)  phuù. Ngaøy nay tieåu vuøng naøy chæ coøn Khu
   www.nguyenkim.com.          ñang vöôït troäi so vôùi taïi cöûa haøng baùn leû.  Baûo toàn sinh thaùi Ñoàng Thaùp Möôøi (Tieàn  keát: tieåu vuøng Ñoàng Thaùp Möôøi,
     Cuõng trong xu theá aáy, naêm 2015, Thieân  Döï kieán, toång doanh soá baùn leû treân keânh  Giang), Vöôøn Quoác gia Traøm Chim, Khu Du  tieåu vuøng Taây soâng Haäu, tieåu vuøng
   Hoøa ñaàu tö maïnh vaøo baùn haøng tröïc tuyeán  thöông maïi ñieän töû seõ taêng 20%, töông  lòch sinh thaùi Gaùo Gioàng (Ñoàng Thaùp), Khu  Töù giaùc Long Xuyeân, tieåu vuøng baùn
   khi xaây döïng ñoäi nguõ nhaân söï online leân  ñöông vôùi 2.100 tyû USD vaøo naêm 2020.  Baûo toàn ñaát ngaäp nöôùc Laùng Sen, Khu Du  ñaûo Caø Mau.
                                                              Soá 466 BOÄ MÔÙI (716)   22 - 28/11/2017
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14