Page 10 - DNSG Tuan So 467(29.11-5.12.2017)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ               ÑAÀU TÖ GIAÙO DUÏC
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               CUÖÅC ÀUA
               N N N N N N N N N N
               NGAÂN TYÃGAÂN TYÃGAÂN TYÃGAÂN TYÃGAÂN TYÃGAÂN TYÃGAÂN TYÃGAÂN TYÃGAÂN TYÃGAÂN TYÃGAÂN TYÃ
               TYÛ SUAÁT LÔÏI NHUAÄN LÔÙN, TAÊNG TRÖÔÛNG OÅN
               ÑÒNH, RUÛI RO THAÁP HÔN SO VÔÙI ÑAÀU TÖ VAØO
               CAÙC LÓNH VÖÏC KHAÙC. ÑOÙ LAØ LYÙ DO NHÖÕNG
               NAÊM GAÀN ÑAÂY, ÑAÀU TÖ GIAÙO DUÏC LUOÂN
               DIEÃN RA, NHAÁT LAØ NHÖÕNG ÑÔÏT M&A VÔÙI
               QUY MOÂ NGAØY CAØNG LÔÙN.


                 LÖÕ YÙ NHI


       Cêìu tùng                                   AÛnh: Quyù Hoøa     Chia seû treân taïp chí Forbes thaùng 9/2017, oâng Kieàu                                                         Xuaân Huøng - Chuû tòch HÑQT Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá - Taøi
                                                         chính TP.HCM (UEF) cho bieát: “Xu höôùng ñaàu tö vaøo giaùo
        “Lyù do khieán caùc nhaø ñaàu tö ñoå voán vaøo giaùo duïc laø do                  duïc ñaïi hoïc seõ tieáp tuïc trong nhöõng naêm tôùi vì ñaïi hoïc
        thaáy ñöôïc tieàm naêng thò tröôøng coøn raát lôùn vì taàng                    ngoaøi coâng laäp hieän chæ ñaøo taïo chöa tôùi 15% sinh vieân,
                                                         trong khi ñoù theo muïc tieâu cuûa Chính phuû laø 30%. Taïi Nhaät
        lôùp trung löu ñang taêng nhanh, nhu caàu hoïc haønh, môû                     Baûn, Haøn Quoác, giaùo duïc, ñaøo taïo tö leân ñeán 70%. Theo
        mang ra theá giôùi cuõng taêng maïnh, trong khi veà ñaïi                      quy hoaïch maïng löôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng ñeán
                                                         naêm 2020, toång quy moâ ñaøo taïo ñaïi hoïc vaø cao ñaúng seõ
        theå, giaùo duïc cuûa Vieät Nam coøn laïc haäu”.                          ñaït khoaûng 2,2 trieäu sinh vieân, phaán ñaáu ñeán naêm 2020
                                                         caû nöôùc coù 224 tröôøng ñaïi hoïc vaø 236 tröôøng cao ñaúng,
                                                         nhöng khaû naêng ñaùp öùng vaãn coøn haïn cheá. Vaäy neân nhieàu
           ng Nguyeãn Anh Toaøn - coá vaán kinh teá Vieän Quaûn  doanh nghieäp ñaõ ñaàu tö vaøo lónh vöïc naøy vaãn coøn khieâm  nhaø ñaàu tö noái tieáp nhau böôùc vaøo cuoäc ñua vaøo lónh vöïc
           lyù kinh doanh quoác teá IBM nhaän xeùt: “Moät trong  toán so vôùi caùc ngaønh khaùc. Vì vaäy, giaùo duïc vaãn laø thò  naøy, nhö Quyõ Giaùo duïc Cognita mua Tröôøng Quoác teá
        OÂ nhöõng raøo caûn cuûa sinh vieân Vieät Nam khi hoäi  tröôøng maøu môõ cho caùc nhaø ñaàu tö tieáp tuïc tìm cô hoäi.  TP.HCM (ISHCMC) vaø Tröôøng Tieåu hoïc Quoác teá Saigon
        nhaäp vaøo coäng ñoàng theá giôùi laø haïn cheá veà tieáng Anh  Baø noùi: “Giaùo duïc laø lónh vöïc khoâng coù giôùi haïn veà nhu  Pearl, Quyõ Giaùo duïc Nord Anglia mua Tröôøng Quoác teá Anh
        vaø kyõ naêng meàm, beân caïnh ñoù, giaùo trình ñaøo taïo baäc  caàu. Cuøng vôùi söï phaùt trieån veà khoa hoïc vaø coâng ngheä,  (BIS), Quyõ Ñaàu tö cuûa Myõ TPG mua heä thoáng Tröôøng Song
        cao ñaúng, ñaïi hoïc chöa gaén keát vôùi thò tröôøng lao ñoäng,  nhu caàu ñöôïc trang bò kieán thöùc nghieäp vuï vaø ngoân ngöõ  ngöõ Vieät UÙc (VAS), Quyõ Ñaàu tö EQT ñaàu tö vaøo Trung taâm
        ngöôøi daân quan taâm hôn ñeán chi tieâu veà giaùo duïc, taát caû  ñaùp öùng thò tröôøng vieäc laøm trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi  Tieáng Anh ILA, Quyõ Ñaàu tö TAEL ñaàu tö vaøo Toå chöùc Giaùo
        daãn ñeán vieäc ñaàu tö vaøo giaùo duïc nhöõng naêm qua trôû  ñang gia taêng. Coäng vôùi ñoù laø nhu caàu cho con caùi du hoïc  duïc Hoa kyø (IAE), Quyõ IFC cuûa Ngaân haøng Theá giôùi ñaàu tö
        neân soâi ñoäng”.                cuûa nhöõng phuï huynh khaù giaû ngaøy caøng cao. Theo moät  vaøo Anh vaên hoäi Vieät Myõ (VUS), Quyõ Mekong Capital ñaàu
         Baø Traàn Thò Phi Yeán - Giaùm ñoác Ñieàu haønh Hoïc vieän  nghieân cöùu môùi ñaây, 42% daân soá Vieät Nam ñang ôû ñoä tuoåi  tö vaøo Trung taâm Anh ngöõ YOLA, Toå chöùc Giaùo duïc Hoa kyø
        IvyPrep - moät moâ hình ñaøo taïo döï bò ñaïi hoïc theo tieâu  döôùi 24 - ñoä tuoåi vaøng cho gaàn nhö taát caû caùc chöông  IAE ñaàu tö vaøo Ñaïi hoïc Thaønh Taây (Western University)...
        chuaån Hoa Kyø ñaàu tieân ôû Vieät Nam cho raèng, söï oån ñònh  trình giaùo duïc, neân ñaàu tö vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc, tröôøng  vaø nhieàu giao dòch khaùc nöõa.
        chính trò, kinh teá taêng tröôûng laø nguyeân nhaân laøm cho ñaàu  quoác teá song ngöõ, trung taâm Anh ngöõ ñang laø nhöõng “con  Moät lyù do nöõa ñeå giaùo duïc ngaøy caøng thu huùt ñaàu
        tö vaøo giaùo duïc taêng cao, tuy nhieân quy moâ voán maø caùc  gaø ñeû tröùng vaøng” cho nhieàu doanh nghieäp”. tö, ñoù laø nguoàn lôïi nhuaän oån  ñònh. Duø ñaàu tö giaùo duïc


           nhöõng ruûi ro. Ruûi ro thöù nhaát laø caïnh tranh Vêîn tiïìm êín ruãi ro
          TS. TRAÀN VINH DÖÏ
           aàu tö vaøo giaùo duïc ôû Vieät Nam vaãn coøn coù

        Ñraát maïnh trong taát caû caùc phaân khuùc, töø phoå
        thoâng, ñaïi hoïc, tôùi giaùo duïc thöôøng xuyeân. Nhöõng  vieân nöôùc ngoaøi thì chaát löôïng cuõng laø vaán ñeà phaûi  ñaøo taïo online giaù reû, goàm caû ñaïi hoïc online phaùt trieån
        naêm gaàn ñaây coù nhieàu doanh nghieäp nöôùc ngoaøi  quan taâm. Ñoù laø chöa keå tính tuaân thuû vaø söï oån ñònh  maïnh. Soá hoùa noäi dung giaûng daïy ñuû haáp daãn hoïc vieân
        ñaàu tö vaøo thò tröôøng naøy vôùi tieàm löïc taøi chính maïnh  laâu daøi cuûa moät boä phaän lôùn giaùo vieân nöôùc ngoaøi vì  qua caùch hoïc töông taùc vaø heä thoáng quaûn trò lôùp hoïc
        vaø kinh nghieäm quaûn trò quoác teá. Caùc doanh nghieäp  hoï quan nieäm chæ laøm moät vaøi naêm roài ñi. Ñieàu naøy  thoâng minh. Khoâng coøn laâu nöõa vieäc “caù nhaân hoùa” vieäc
        “nhoû con” trong nöôùc khoù maø ñòch laïi ñöôïc, tröø phaân  ñaëc bieät roõ trong nhoùm giaùo vieân daïy Anh ngöõ. Thöù  giaûng daïy vaø vieäc hoïc seõ trôû thaønh hieän thöïc vaø khaùi
        khuùc cao ñaúng, ñaïi hoïc. Thöù hai laø ruûi ro chính saùch  saùu laø thò tröôøng naøy coøn môùi neân phuï huynh cuõng  nieäm lôùp hoïc seõ maát daàn. Theá neân caùc cô sôû giaùo duïc
        do ngaønh naøy laø ngaønh coù nhieàu loaïi giaáy pheùp con,  nhö hoïc sinh khoù ñaùnh giaù söï khaùc bieät veà chaát löôïng  cuûa Vieät Nam aùp duïng nhöõng moâ hình giaùo duïc quoác teá
        chòu söï quaûn lyù cuûa Chính phuû, tôùi boä, sôû, thaäm chí  giöõa caùc ñôn vò cung caáp giaùo duïc.  thoâng qua lieân doanh, lieân keát, hôïp taùc vôùi nöôùc ngoaøi
        phoøng giaùo duïc cuûa quaän, huyeän. Gaàn ñaây, vieäc ñieàu  Maëc duø veà nhu caàu vaø xu theá thì maûng daïy ngheà  laø ñaùng möøng vaø neân khuyeán khích. Tuy nhieân thöïc teá
        haønh chính saùch veà giaùo duïc cuûa Nhaø nöôùc coù thoâng  ñaëc bieät quan troïng khi neàn kinh teá Vieät Nam chuyeån  vieäc naøy coøn chöa nhieàu vaø khaù baùt nhaùo, thaäm chí coù
        thoaùng hôn, nhöng vaãn coøn coù baát caäp. Thí duï yeâu  daàn töø moâ hình thaâm duïng lao ñoäng, tay ngheà thaáp  chöông trình ñöa ra ñoái taùc quoác teá aûo, giaû, hoaëc keùm
        caàu muoán thaønh laäp tröôøng ñaïi hoïc phaûi coù voán  sang neàn kinh teá öùng duïng kyõ ngheä, ñoøi hoûi trình ñoä  chaát löôïng. Ñieàu naøy phaûn taùc duïng vì noù laøm “vaáy baån”
        khoâng döôùi 1.000 tyû ñoàng. Thöù ba laø caïnh tranh vôùi  ngheà nghieäp cao ôû ngöôøi lao ñoäng. Tuy nhieân hieän  moät xu theá ñaùng ra laø toát.
        khu vöïc giaùo duïc coâng khoâng deã vì cô sôû vaät chaát  nay, taâm lyù phoå bieán vaãn laø chuoäng baèng ñaïi hoïc, duø  Vieät Nam ñang tuït haäu raát xa so vôùi theá giôùi trong
        ñöôïc Nhaø nöôùc ñaàu tö vaø bao caáp kinh phí hoaït ñoäng  nhieàu sinh vieân ra tröôøng khoâng ñuû trình ñoä vaø tay  vieäc öùng duïng coâng ngheä trong giaùo duïc. Nöôùc ta coù
        haèng naêm, duø vaán ñeà naøy ñang “deã thôû” hôn vì xu  ngheà ñeå laøm vieäc. Ñoù laø chöa keå hieän nay vôùi vieäc quaù  vaøi moâ hình ñaøo taïo online, tuy nhieân ñaøo taïo online
        theá xoùa boû bôùt bao caáp trong giaùo duïc. Thöù tö laø  nhieàu tröôøng ñaïi hoïc xeùt tuyeån baèng ñieåm saøn ñeå  töø nhieàu naêm khoâng coøn laø môùi meû. Chæ coù moät vaøi choã
        khuynh höôùng daân soá ñang giaø ñi. Yeáu toá naøy aûnh  “veùt” caøng nhieàu sinh vieân caøng toát khieán vieäc tröôït  coù tieán boä hôn, nhö Ismart Education söû duïng noäi dung
        höôûng chaäm nhöng daøi haïn vaø raát roõ raøng. Thöù naêm  ñaïi hoïc coøn khoù hôn laø ñaäu ñaïi hoïc.  ñöôïc soá hoùa, hay IvyPrep söû duïng heä thoáng quaûn trò lôùp
        laø khan hieám nguoàn giaùo vieân coù chaát löôïng cao neân  Giaùo duïc ôû nhieàu nöôùc ñang coù nhöõng böôùc tieán  hoïc thoâng minh. Tuy nhieân ngay caû caùc ñôn vò naøy cuõng
        môû roäng quy moâ raát khoù khaên. Ñoái vôùi nguoàn giaùo  vöôït baäc nhôø tieán boä coâng ngheä. Caùc chöông trình  ñang trong giai ñoaïn thöû nghieäm caùch ñaøo taïo aáy?

        Soá 467 BOÄ MÔÙI (717)   29/11 - 5/12/2017
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15