Page 5 - DNSG Tuan So 467(29.11-5.12.2017)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH 5


          Khi dûå aán cöng cûá… àöåi vöën

            NGUYEÃN LEÂ ÑÌNH QUYÙ
              Ñaïi hoïc Duy Taân
                                                                 www.TBSgroup.vn
            rieån khai döï aùn Caûng haøng khoâng quoác teá Long  Trong khi ñoù, caùc döï aùn ñaàu tö chuû yeáu töø nguoàn voán
            Thaønh laø vieäc khoâng coøn phaûi baøn caõi ñeå taïo cô sôû  ñi vay, aùp löïc nôï coâng gia taêng, neáu cöù tieáp tuïc taêng seõ ñaåy
          Thaï taàng ñaùp öùng söï phaùt trieån. Chieàu 24/11/2017,  nôï coâng ngaøy caøng lôùn, chaát löôïng nôï coâng caøng giaûm
          Quoác hoäi ñaõ bieåu quyeát thoâng qua Nghò quyeát veà baùo  suùt. Theo Nghò quyeát veà döï toaùn ngaân saùch nhaø nöôùc naêm
          caùo nghieân cöùu khaû thi döï aùn thu hoài ñaát, boài thöôøng, hoã  2018 vöøa ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 13/11/2017 thì
          trôï, taùi ñònh cö Caûng haøng khoâng quoác teá Long Thaønh,  boäi chi naêm 2018 laø 204.000 tyû ñoàng, töông ñöông 3,7%
          vôùi 94,3% ñaïi bieåu taùn thaønh.       GDP vaø toång möùc vay cuûa ngaân saùch nhaø nöôùc, bao goàm
           Theo Nghò quyeát, dieän tích ñaát thu hoài gaàn 5.400 ha,  vay ñeå buø ñaép boäi chi vaø vay ñeå traû nôï goác cuûa ngaân saùch
          trong ñoù daønh 5.000 ha cho saân bay Long Thaønh; hôn 282  nhaø nöôùc laø 363.284 tyû ñoàng.
          ha thuoäc veà khu taùi ñònh cö Loäc An - Bình Sôn; 97 ha cuûa  Tình traïng naøy seõ khoù khaéc phuïc neáu nhö caùc quy
          khu taùi ñònh cö Bình Sôn; khu nghóa trang laø 20 ha. Vieäc  trình döï aùn coâng khoâng tuaân thuû nghieâm ngaët caùc Luaät
          thu hoài ñaát, boài thöôøng, hoã trôï, taùi ñònh cö tieán haønh moät  Ñaàu tö coâng, Luaät Ñaáu thaàu, Luaät Ñaàu tö. Quaù trình quy
          laàn cuï theå möùc hoã trôï ñoái vôùi hoä gia ñình bò aûnh höôûng  hoaïch thaåm ñònh phaûi chaët cheõ. Khi ñaáu thaàu phaûi choïn
          thu nhaäp treân cô sôû baûo ñaûm haøi hoøa vôùi caùc döï aùn ñaõ  nhaø thaàu coù naêng löïc veà taøi chính vaø xaây döïng. Beân
          thöïc hieän treân ñòa baøn vaø hoaøn thaønh tröôùc naêm 2021 vôùi  caïnh ñoù, ñeå ñaûm baûo caùc nguoàn chi ngaân saùch daønh
          toång möùc ñaàu tö 22.938 tyû ñoàng.      cho döï aùn ñöôïc söû duïng ñuùng muïc ñích, khoâng khai
           Nhö vaäy, ñaây laø moät döï aùn giaûi phoùng maët baèng ñoäi  gian doái laøm ñoäi voán sau khi ñaõ duyeät giaûi ngaân.
          voán lieân tuïc sau moãi laàn baùo caùo. Cuï theå, ban ñaàu UBND  Kieåm toaùn Nhaø nöôùc caàn giaùm saùt chaët cheõ vieäc keâ
          tænh Ñoàng Nai baùo caùo hôn 13.000 tyû ñoàng, sau ñoù hôn  khai söû duïng voán cuûa caùc döï aùn ñeå kòp thôøi theo doõi,
          18.000 tyû vaø con soá hieän nay vöøa ñöôïc Quoác hoäi thoâng  tö vaán Chính phuû coù caùc bieän phaùp kòp thôøi. Laäp ñoaøn
          qua laø gaàn 22.938 tyû ñoàng.         coâng taùc khaûo saùt, laäp, thaåm tra, thaåm ñònh. Khi pheâ
           Nhìn sang nhöõng döï aùn ñöôøng saét ñoâ thò ôû Haø Noäi vaø  duyeät thieát keá, döï toaùn thì hoà sô khaûo saùt cuûa caùc döï
          TP.HCM ñang thöïc hieän, cuõng thaáy tình traïng ñoäi voán.  aùn yeâu caàu phaûi ñaày ñuû hoà sô thieát keá phuø hôïp vôùi tieâu
          Caùc tuyeán metro ñöôïc kyø voïng laø giaûi phaùp giao thoâng  chuaån kyõ thuaät vaø quy trình thieát keá, döï toaùn phaûi ñöôïc
          coâng coäng nhaèm giaûm uøn taéc cho hai thaønh phoá naøy  thaåm tra, thaåm ñònh saùt sao.
          nhöng taát caû ñeàu chaäm tieán ñoä vaø ñoäi voán. ÔÛ Haø Noäi,  Khi thaåm tra caàn xaùc ñònh sôùm nguyeân nhaân chaäm döï
          tuyeán ñöôøng saét treân cao Caùt Linh - Haø Ñoâng ñoäi voán hôn  aùn taïi khaâu naøo, ai chòu traùch nhieäm. Taêng cöôøng nhieàu
          50% vaø tuyeán Nhoån - Ga Haø Noäi ñaõ hai laàn taêng giaù. ÔÛ  bieän phaùp kieåm tra, giaùm saùt, kieåm toaùn, thanh tra chaët
          TP.HCM, Döï aùn tuyeán ñöôøng saét ñoâ thò soá 1 Beán Thaønh -  cheõ, gaén traùch nhieäm cuûa caùc cô quan chöùc naêng vôùi caùc
          Suoái Tieân ñöôïc duyeät vôùi toång voán ñaàu tö 17.400 tyû ñoàng  döï aùn khi ñaõ kieåm tra, thanh tra, kieåm toaùn. Baùo caùo veà caùc
          vaøo naêm 2007 thì ñeán naêm 2011, ñöôïc ñieàu chænh taêng  döï aùn cuõng phaûi caäp nhaät nhöõng maët coøn toàn taïi, nguyeân
          leân 47.325 tyû ñoàng, töùc gaáp gaàn 3 laàn. Hieän caû ba döï aùn  nhaân vaø nhöõng sai phaïm, xöû lyù nghieâm nhöõng döï aùn coù
          naøy vaãn ñang thieáu voán vaø coù nguy cô tieáp tuïc chaäm tieán  vaán ñeà, keå caû nhöõng taäp theå, caù nhaân cuûa caùc cô quan
          ñoä duø ñaõ lieân tieáp... luøi thôøi gian ñi vaøo vaän haønh. chöùc naêng ñöôïc giao nhieäm vuï thaåm ñònh, kieåm tra nhöng
           Theo Nghieân cöùu cuûa Ngaân haøng Phaùt trieån chaâu AÙ  khoâng phaùt hieän ra vaán ñeà.
          (ADB), vieäc chaäm thöïc hieän döï aùn
          laøm taêng 17,6% chi phí moãi naêm,
          trong ñoù 6,5% do laïm phaùt vaø
          11,1% do lôïi ích cuûa döï aùn bò maát
          ñi. Tính trung bình, neáu chaäm treã
          2 - 3 naêm seõ laøm taêng chi phí leân
          ñeán 50% do phaùt sinh thaâm huït taøi
          chính. Chæ tính sô qua nhöõng döï aùn
          noùi treân ñaõ thaáy con soá khoång loà,
          neáu khoâng sôùm coù giaûi phaùp, giaùm
          saùt vaø kieåm toaùn chaët cheõ thì vieäc
          caùc döï aùn ñoù tieáp tuïc ñoäi voán laø
          ñieàu khoù traùnh khoûi.


                AÛnh: Moät moâ hình Caûng haøng
                 khoâng quoác teá Long Thaønh

                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
                                   Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
                     Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
                     AÛnh: QUYÙ HOØA
        Toång bieân taäp:    Trình baøy: DZOAÕN BINH   Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung: 90/14 Traàn Phuù - TP. Ñaø Naüng - ÑT/FAX: (236)3745193
        Thö kyù toøa soaïn:    KHAÙNH TRUNG - NGOÏC QUYØNH   E-mail: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN VAÊN NGÖÕ    TIEÁN ÑAÏT        Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                                   Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                             Soá 467 BOÄ MÔÙI (717)   29/11 - 5/12/2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10