Page 6 - DNSG Tuan So 467(29.11-5.12.2017)
P. 6

6  Thôøi söï                                                          Theo Doøng Thôøi söï

                                                             u 23.000 tyû ñoàng giaûi phoùng maët baèng
                                                           xaây döïng saân bay Long Thaønh. Kyø hoïp thöù tö,
                                                           Quoác hoäi Khoùa XIV ñaõ bieåu quyeát thoâng qua
                                                           Nghò quyeát Veà baùo caùo nghieân cöùu khaû thi döï
                                                           aùn thu hoài ñaát, boài thöôøng, hoã trôï, taùi ñònh
                                                           cö Caûng Haøng khoâng quoác teá Long Thaønh
                                                           (CHKQTLT). Theo Nghò quyeát, dieän tích ñaát thu
                                                           hoài laø gaàn 5.400ha, trong ñoù daønh 5.000ha cho
                                                           saân bay, 282 ha thuoäc veà khu taùi ñònh cö Loäc
                                                           An - Bình Sôn, 97ha cuûa khu taùi ñònh cö Bình
                                                           Sôn, dieän tích ñaát khu nghóa trang 20 ha. Vieäc
                                                           thu hoài ñaát, boài thöôøng, hoã trôï, taùi ñònh cö tieán
                                                           haønh moät laàn vaø hoaøn thaønh tröôùc naêm 2021.
                                                           UBND tænh Ñoàng Nai coù traùch nhieäm quaûn
                                                           lyù, khai thaùc, söû duïng quyõ ñaát ñaõ ñöôïc thu
                                                           hoài nhöng chöa xaây döïng cô sôû haï taàng cuûa
                                                           CHKQTLT, ñoàng thôøi giao laïi ñaát theo tieán ñoä
                                                           trieån khai döï aùn, öu tieân cho thueâ ñaát ñoái vôùi
                                                           caùc hoä gia ñình, caù nhaân coù ñaát noâng nghieäp
                                                           bò thu hoài. Döï kieán, chaäm nhaát naêm 2025, giai
                                                           ñoaïn 1 cuûa döï aùn CHKQTLT phaûi hoaøn thaønh
        Àöång lûåc múái cho TP.HCM phaát triïín                                vaø ñöa vaøo khai thaùc moät ñöôøng caát haï caùnh,
                                                           moät nhaø ga haønh khaùch cuøng caùc haïng muïc
                                                           phuï trôï ñoàng boä vôùi coâng suaát 25 trieäu haønh
                                                           khaùch vaø 1,2 trieäu taán haøng hoùa/naêm.
          uaàn qua, TP.HCM ñoùn nhaän cuøng luùc hai tin vui, ñoù laø  Tröôùc ñoù, taïi hoäi thaûo veà chia seû kinh nghieäm caùc  u Theâm 15 tyû USD töø xuaát khaåu ñieän
          vieäc Quoác hoäi thoâng qua Nghò quyeát Veà thí ñieåm cô  tieâu chuaån vaø ñaùnh giaù hôïp chuaån trong caùc thaønh phoá  thoaïi, maùy tính. Tính ñeán 15/11, toång trò giaù
        Tcheá ñaëc thuø cho TP.HCM (goàm 18 noäi dung thuoäc 4  thoâng minh khu vöïc APEC (thuoäc khuoân khoå Hoäi nghò  kim ngaïch xuaát khaåu ñieän thoaïi vaø maùy vi tính
        nhoùm vaán ñeà: quaûn lyù ñaát ñai, ñaàu tö, taøi chính - ngaân saùch  laàn thöù ba caáp cao APEC - SOM3 dieãn ra ôû TP.HCM), tham  ñaït 61,303 tyû USD, taêng 15,301 tyû USD so vôùi
        nhaø nöôùc, cô cheá uûy quyeàn giöõa caùc caáp chính quyeàn vaø thu  luaän vôùi chuû ñeà Ñoâ thò thoâng minh - giaûi phaùp hieäu quaû  cuøng kyø 2016. Trong ñoù, trò giaù xuaát khaåu ñieän
        nhaäp cuûa caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc thuoäc Thaønh phoá  cho quaù trình ñoâ thò hoùa hieän nay taïi Vieät Nam cuûa nhoùm  thoaïi ñaït 38,952 tyû USD, maùy vi tính, saûn phaåm
        quaûn lyù) vaø vieäc coâng boá Ñeà aùn Xaây döïng TP.HCM trôû thaønh  nghieân cöùu thuoäc Trung taâm Chöùng nhaän Phuø hôïp, Toång  ñieän töû vaø linh kieän ñaït 22,351 tyû USD. Tuy
        ñoâ thò thoâng minh giai ñoaïn 2017 - 2020, taàm nhìn ñeán naêm  cuïc Tieâu chuaån - Ño löôøng - Chaát löôïng neâu roõ, nhìn moät  taêng hôn 15 tyû USD nhöng theo Toång cuïc Haûi
        2025 (sau ñaây goïi laø Ñeà aùn).         caùch toång theå, ñoâ thò thoâng minh laø khoâng gian ñoâ thò  quan, hai nhoùm haøng naøy ñang coù daáu hieäu
         Ñaây laø hai ñoøn baåy quan troïng giuùp TP.HCM phaùt trieån  vôùi cô sôû haï taàng, maïng löôùi thoâng minh chöùa haøng trieäu  giaûm toác trong nöûa ñaàu thaùng 11 (so vôùi nöûa
        ñoät phaù trong giai ñoaïn môùi. Ñaëc bieät, Ñeà aùn seõ giuùp TP.HCM  boä caûm bieán vaø boä daãn ñoäng töông taùc vôùi con ngöôøi  cuoái thaùng 10). Cuï theå, ñieän thoaïi caùc loaïi vaø
        daàn khaéc phuïc nhöõng vaán ñeà mang tính caáp thieát, caûn trôû  thoâng qua coâng ngheä soá vaø truyeàn thoâng. Khoâng gian  linh kieän giaûm 23%, töông öùng giaûm 645 trieäu
        söï phaùt trieån, nhö ngaäp nöôùc, uøn taéc giao thoâng... nhö vaäy keát hôïp vôùi vieäc söû duïng coâng ngheä phaân tích  USD, maùy vi tính, saûn phaåm ñieän töû vaø linh kieän
         Phaùt bieåu taïi leã coâng boá Ñeà aùn, Bí thö Thaønh uyû TP.HCM  tieân tieán taïi thôøi ñieåm thöïc seõ cho pheùp nhaän bieát caùc söï  giaûm 9,2%, töông öùng 130 trieäu USD.
        Nguyeãn Thieän Nhaân cho raèng, thaønh phoá thoâng minh laø nôi  kieän ñang dieãn ra taïi moïi thôøi ñieåm, töø ñoù ñöa ra quyeát
        tích hôïp ñöôïc caùc nguoàn löïc, söû duïng ñöôïc caùc coâng ngheä  ñònh cuõng nhö nhöõng thoâng tin vaø dòch vuï phuø hôïp nhaát  u Ngaønh noâng nghieäp phaûi taêng tröôûng
        tieân tieán nhaát. Nhöõng muïc tieâu maø thaønh phoá thoâng minh ñaët  cho cö daân ñoâ thò, hoaëc töø ñoù naâng caáp vaø caûi tieán caùc  3%/naêm. Thuû töôùng Chính phuû vöøa pheâ duyeät
        ra laø phaùt trieån kinh teá cao vaø beàn vöõng, moâi tröôøng soáng cuûa  dòch vuï ñöôïc cung caáp.  Keá hoaïch Cô caáu laïi ngaønh noâng nghieäp giai
        ngöôøi daân toát, haï taàng, chaát löôïng khoâng khí toát. Vôùi thaønh  Theo nhoùm nghieân cöùu naøy, ñoâ thò thoâng minh chöùa  ñoaïn 2017 - 2020. Theo ñoù, ñeán naêm 2020,
        phoá thoâng minh, ngöôøi daân phaùt huy ñöôïc toái ña quyeàn tham  ñaày ñuû caùc thaønh toá cuûa moät ñoâ thò thoâng thöôøng, nhöng  toác ñoä taêng GDP cuûa ngaønh phaûi ñaït khoaûng
        gia giaùm saùt chính quyeàn. Moät phaàn cuûa Ñeà aùn ñaõ ñöôïc thöû  caùc thaønh toá chính vöôït troäi hôn, nhö giao thoâng ñöôïc kieåm  3%/naêm, toác ñoä taêng naêng suaát lao ñoäng bình
        nghieäm taïi moät soá quaän, huyeän, nhö quaän 1 vaø quaän 12 ñang  soaùt taïi thôøi ñieåm thöïc thoâng qua vieäc kieåm soaùt phöông  quaân ñaït töø 3,5%/naêm, tyû troïng lao ñoäng
        thöû nghieäm soá hoùa döõ lieäu y teá taïi beänh vieän. Sôû Giao thoâng -  tieän, kieåm soaùt baõi ñoã xe, söû duïng öùng duïng theo doõi quaõng  noâng nghieäp giaûm döôùi 40% vaø lao ñoäng noâng
        Vaän taûi ñaõ hình thaønh Trung taâm Giaùm saùt vaø Ñieàu khieån giao  ñöôøng. Kinh nghieäm trieån khai giao thoâng thoâng minh taïi  nghieäp ñöôïc ñaøo taïo ñaït khoaûng 22%. Ñònh
        thoâng taäp trung. Trung taâm keát noái vôùi hôn 500 camera nhaèm  caùc ñoâ thò ôû Nhaät vaø Myõ cho thaáy hieäu quaû söû duïng phöông  höôùng giai ñoaïn 2017 - 2020 cô caáu laïi ngaønh
        ghi nhaän tình hình vaø tham gia ñieàu khieån giao thoâng trong  tieän, möùc ñoä an toaøn, giaûm thieåu aûnh höôûng ñeán moâi  noâng nghieäp theo lónh vöïc, saûn phaåm. Cuï theå,
        thaønh phoá. Coâng an Thaønh phoá ñang thí ñieåm heä thoáng giaùm  tröôøng. Cuï theå, thôøi gian di chuyeån toång theå cuûa heä thoáng  phaûi raø soaùt quy hoaïch, chieán löôïc phaùt trieån,
        saùt ñònh vò ngöôøi vaø phöông tieän giao thoâng phuïc vuï coâng  ñöôïc giaûm khoaûng 15 - 20%, tieâu hao naêng löôïng giaûm  keá hoaïch saûn xuaát theo lôïi theá vaø nhu caàu thò
        taùc ñaûm baûo an ninh traät töï treân ñòa baøn. Töø thaùng 3/2017, heä  12% vaø löôïng khí thaûi ra moâi tröôøng giaûm 10%, khaû naêng  tröôøng ñeå phaân loaïi thaønh ba caáp saûn phaåm:
        thoáng camera giaùm saùt keát noái vôùi trung taâm döõ lieäu ñaõ ñöôïc  vaän chuyeån taêng 5 - 10% vaø giaûm soá vuï tai naïn 15%. Vieäc  Nhoùm saûn phaåm chuû löïc quoác gia (nhöõng saûn
        laép ñaët. Treân cô sôû döõ lieäu coù ñöôïc, heä thoáng naøy coù khaû naêng  quaûn lyù naêng löôïng cuõng hieäu quaû hôn thoâng qua löôùi ñieän  phaåm coù kim ngaïch xuaát khaåu töø 1 tyû USD trôû
        phaùt hieän caùc phöông tieän di chuyeån khoâng bình thöôøng.  thoâng minh, ñoàng hoà ño thoâng minh, kieåm soaùt thoâng soá  leân vaø thòt lôïn, thòt gia caàm), nhoùm saûn phaåm
        Thoâng qua nhaän dieän khuoân maët, heä thoáng seõ ñöa ra caûnh  moâi tröôøng nhö haøm löôïng CO trong khoâng khí. Song song  chuû löïc caáp tænh vaø nhoùm saûn phaåm laø ñaëc saûn
                                             2
        baùo veà caùc ñoái töôïng bò truy naõ hay khaû nghi trong moät vuï aùn  ñoù laø vieäc quaûn lyù cô sôû haï taàng ñoâ thò vaø an ninh cho coäng  ñòa phöông, coù quy moâ nhoû, gaén vôùi chæ daãn
        naøo ñoù ñeå baùo cho caûnh saùt treân vò trí thöïc ñòa.  ñoàng, söùc khoûe ngöôøi daân trong ñoâ thò thoâng minh cuõng seõ  ñòa lyù cuï theå.
                                 ñöôïc caûi thieän theo chieàu höôùng tích cöïc.     u  200 tyû ñoàng/ngaøy töø xuaát khaåu rau
         Boán truï coät cuûa Ñeà aùn Xaây döïng TP.HCM trôû thaønh  Vôùi moät ñoâ thò neùn nhö TP.HCM, vieäc trieån khai Ñeà  quaû. Tính tôùi heát thaùng 10, toång giaù trò kim
        ñoâ thò thoâng minh seõ ñöôïc trieån khai thöïc hieän ngay  aùn vaø aùp duïng cô cheá ñaëc thuø, theo oâng Leâ Hoaøng Chaâu  ngaïch xuaát khaåu rau quaû öôùc ñaït treân 2,8 tyû
        trong naêm 2018, goàm xaây döïng trung taâm döõ lieäu duøng  - Chuû tòch Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM, giuùp TP.HCM  USD, taêng 41,2% so vôùi cuøng kyø naêm 2016.
        chung, trung taâm ñieàu haønh, trung taâm moâ phoûng  naêng cao naêng löïc caïnh tranh, thu huùt ñöôïc caùc nguoàn  Nhö vaäy, bình quaân moãi ngaøy maët haøng naøy
        chieán löôïc nhöõng vaán ñeà phaùt trieån cuûa Thaønh phoá vaø  löïc ñaàu tö vaø khaéc phuïc nhöõng caûn trôû nhö thuû tuïc haønh  mang veà gaàn 9,5 trieäu USD, töông ñöông gaàn
        xaây döïng trung taâm an toaøn thoâng tin. Tröôùc maét, ñeà aùn  chính, keït xe, ngaäp nöôùc, vaán ñeà an ninh... Hai söï kieän naøy  200 tyû ñoàng.Vôùi keát quaû naøy, maët haøng rau quaû
        seõ ñöôïc trieån khai thí ñieåm taïi moät soá quaän, huyeän, khu  laø ñoäng löïc quan troïng, coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán söï phaùt  tieáp tuïc duy trì vò theá thöù ba trong soá caùc maët
        vöïc trong lónh vöïc quaûn lyù haønh chính.    trieån cuûa TP.HCM.                 haøng noâng, thuûy saûn xuaát khaåu.


        KIEÀU HOÁI VEÀ TP.HCM ÑAÏT GAÀN 4 TYÛ USD   THAËNG DÖ THÖÔNG MAÏI VÔÙI MYÕ          42 NGAÂN HAØNG ÑÖÔÏC BAÛO LAÕNH NHAØ ÔÛ
         Theo Ngaân haøng Nhaø nöôùc Chi nhaùnh TP.HCM,  GAÀN 27 TYÛ USD                Ngaân haøng Nhaø nöôùc vöøa coâng boá Quyeát ñònh
        löôïng kieàu hoái chuyeån veà Thaønh phoá trong 10 thaùng  Heát thaùng 10, toång kim ngaïch xuaát khaåu haøng hoùa cuûa  2401 quy ñònh danh saùch 42 ngaân haøng thöông maïi
        cuûa naêm 2017 ñaït 3,9 tyû USD, chuû yeáu vaãn töø thò tröôøng  Vieät Nam sang Myõ ñaït 34,534 tyû USD, taêng gaàn 9,6%, ngöôïc  ñuû naêng löïc baûo laõnh nhaø ôû hình thaønh trong töông
        Myõ (chieám treân 60%) vaø chaâu AÂu (khoaûng hôn 19%). Töø  laïi, Vieät Nam nhaäp khaåu löôïng haøng hoùa töø Myõ vôùi giaù trò  lai. Ñöùng ñaàu danh saùch naøy coù Agribank, VietinBank,
        nay ñeán cuoái naêm, neáu khoâng xaûy ra nhöõng bieán ñoäng  7,584 tyû USD, taêng gaàn 10,4% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Myõ  Vietcombank vaø BIDV. Khoái ngaân haøng tö nhaân coù caùc
        lôùn thì löôïng kieàu hoái chuyeån veà TP.HCM coù theå ñaït  hieän chieám 19,8% toång trò giaù kim ngaïch xuaát khaåu vaø laø thò  ñaïi dieän nhö Techcombank, SHB, LienVietPostBank...
        khoaûng 5,2 tyû USD, taêng 4,5% so vôùi naêm 2016. Phaàn  tröôøng xuaát khaåu lôùn nhaát cuûa Vieät Nam. Neáu tính chung  Trong danh saùch coøn coù moät soá chi nhaùnh ngaân haøng
        lôùn kieàu hoái chuyeån veà ñöôïc ngöôøi daân söû duïng vaøo  veà kim ngaïch thöông maïi hai chieàu, Myõ ñöùng vò trí thöù ba  nöôùc ngoaøi nhö ANZ, HSBC, Standard Chartered,
        saûn xuaát, kinh doanh, ñaàu tö chöù khoâng caát giöõ, chi tieâu  (sau Trung Quoác vaø Haøn Quoác) vôùi tyû troïng gaàn 12,2%. Nhö  Shinhan... Trong soá 42 ngaân haøng ñöôïc baûo laõnh
        hay taäp trung vaøo ñaàu tö baát ñoäng saûn, chöùng khoaùn  vaäy, ñeán heát thaùng 10, nöôùc ta ñaït möùc thaëng dö thöông  khoâng coù teân ba ngaân haøng ñöôïc mua laïi vôùi giaù 0
        nhö tröôùc ñaây.                maïi kyû luïc vôùi Myõ laø 26,95 tyû USD.    ñoàng (VNCB, OceanBank vaø GPBank).
                             D.K                       N.B                      T.Y

        Soá 467 BOÄ MÔÙI (717)   29/11 - 5/12/2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11