Page 7 - DNSG Tuan So 467(29.11-5.12.2017)
P. 7

7       gaëp gôõ ñaàu tuaàn
                  Phaãi thay àöíi caách                          DÖØNG CAÙC GIAO DÒCH BAÁT ÑOÄNG SAÛN
                                                      TREÂN BAÙN ÑAÛO SÔN TRAØ
                  tiïëp cêån muåc tiïu tùng trûúãng                   * Ñang coù yù kieán khaùc nhau veà  ñoäng löïc taêng tröôûng kinh teá, oâng
                  con soá vaø chaát löôïng taêng tröôûng  coù theå noùi roõ hôn?
                  cuûa ba quyù naêm 2017. Theo oâng, vì
                  sao laïi nhö vaäy?          - Cho ñeán thôøi ñieåm naøy, FDI vaãn laø
                                   moät trong nhöõng ñoäng löïc chính taêng
       Chæ tieâu taêng     - Vieät Nam vaãn thích thaønh tích,  tröôûng kinh teá. Nhöng treân thöïc teá,
       tröôûng GDP     chaúng haïn nhö taêng tröôûng haèng naêm  noù chæ ñoùng goùp 1/5 taêng tröôûng GDP
                                   trong khi ñaùng leõ phaûi ñoùng goùp nhieàu
                  bao giôø cuõng toát, ñaàu naêm thaáp, cuoái
       naêm 2018      naêm cao, cô baûn hoaøn thaønh keá hoaïch.  hôn. FDI ñoùng goùp nhö theá nhöng
       maø kyø hoïp     Vì theá maø taêng tröôûng GDP naêm 2017  phaàn giaù trò gia taêng hoï taïo ra ñeå laïi cho  UBND TP. Ñaø Naüng vöøa coù vaên baûn göûi caùc cô quan coù
                                   Vieät Nam laø chöa töông xöùng. Cheânh
                  ñaët ra nhieàu nghi vaán. Taïi sao quyù I
       thöù tö Quoác    chæ ñaït möùc 5,4% maø quyù III taêng ñeán  leäch giöõa GDP vaø GNI (Gross National  chöùc naêng veà vieäc thöïc hieän yù kieán chæ ñaïo cuûa Thuû töôùng
       hoäi Khoùa      7,46%, roài goäp caû ba quyù laø 6,4%? Chöa  iIcome - GNI: thu nhaäp quoác daân) noùi  Chính phuû vaø quyeát ñònh cuûa Toång Thanh tra Chính phuû
                  naêm naøo coù möùc taêng tröôûng GDP kieåu
                                   leân ñieàu naøy.
                                                      thanh tra toaøn dieän vieäc chaáp haønh phaùp luaät ñoái vôùi
       XIV ñeà ra      nhö naêm nay.            FDI quan troïng nhöng caàn taän duïng  caùc coâng trình ñaàu tö xaây döïng treân baùn ñaûo Sôn Traø.
                   Caùch tieáp caän ñoái vôùi vaán ñeà taêng
       laø töø 6,5 -    tröôûng GDP döôøng nhö coøn bò nghieâng  söï quan troïng naøy ôû möùc ñoä cao hôn  Ñeå ñaûm baûo coâng taùc thanh tra, Chuû tòch UBND TP. Ñaø
                                   nöõa. Neáu chæ döøng ôû möùc hieän nay laø
                                                      Naüng chæ ñaïo caùc cô quan coù chöùc naêng taïm thôøi chöa
       6,8%. Nhöng     veà soá löôïng, chöa chuù troïng veà chaát  khoâng oån. FDI ñeán nay vaãn naëng gia  giaûi quyeát caùc thuû tuïc lieân quan ñeán giao dòch baát ñoäng
       PGS-TS.       löôïng. Maëc duø vaán ñeà chaát löôïng taêng  coâng, laép raùp, giaù trò gia taêng thaáp. Ñaëc  saûn coù lieân quan (chuyeån ñoåi, chuyeån nhöôïng, cho thueâ,
                  tröôûng ñöôïc noùi ñeán nhieàu, nhöng
                                   bieät, neàn kinh teá ñang ñöùng tröôùc cuoäc
                                                      theá chaáp, goùp voán baèng giaù trò quyeàn söû duïng ñaát, taëng,
       Traàn Ñình      caùch tieáp caän veà chaát löôïng taêng  caùch maïng coâng nghieäp laàn thöù tö, roài  cho quyeàn söû duïng ñaát, taøi saûn treân ñaát, chuyeån nhöôïng
       Thieân - Vieän    tröôûng chöa ñaày ñuû, chæ tieâu veà chaát  gia coâng, laép raùp seõ ñöôïc töï ñoäng hoùa  voán) ñoái vôùi caùc coâng trình taïi baùn ñaûo Sôn Traø ñeán khi coù
                  löôïng cuõng thieáu. Moät khi chæ tieâu chaát
                                   thay theá vaø khi ñoù, ruûi ro seõ caøng lôùn
                                                      vaên baûn thu hoài, huûy boû noäi dung vaên baûn naøy.
       tröôûng Vieän    löôïng coøn thieáu thì khoâng coù giaûi phaùp  hôn nöõa. Toâi nghó, caùch tieáp caän GDP             B.H
       Kinh teá Vieät    cho taêng tröôûng.        phaûi thay ñoåi.           CHUOÃI CÖÛA HAØNG BAÙCH HOÙA XANH
                                    Caïnh ñoù, neáu chæ thu huùt ñöôïc caùc
       Nam cho         * Ñaët chæ tieâu taêng GDP ôû möùc töø  nhaø ñaàu tö nhoû ôû nöôùc ngoaøi thì seõ gaây  SAÉP ÑAÏT ÑIEÅM HOØA VOÁN
       raèng: “Khoâng    6,5 ñeán 6,7%, theo oâng ñoù coù phaûi laø  tranh chaáp vôùi doanh nghieäp cuûa Vieät
                                   Nam. Tranh chaáp, veà maët naøo ñoù coù caùi
       neân xem muïc    “söï linh hoaït”?         toát, naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho
       tieâu aáy coù      - Ñoù laø tö duy nhìn nhaän muïc tieâu  doanh nghieäp Vieät Nam, nhöng môû
                                   roäng cöûa môøi FDI trong khi chöa chuaån
       tính phaùp lyù,   taêng tröôûng. Ñeå GDP taêng tröôûng theo  bò cho doanh nghieäp trong nöôùc,
                  keá hoaïch, Nhaø nöôùc laøm maáy vieäc. Moät
       raøng buoäc     laø phaàn ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc, nhöng  doanh nghieäp trong nöôùc seõ maát cô
                                   hoäi phaùt trieån. Do ñoù, tôùi ñaây chæ neân
       Chính phuû      phaàn naøy ñang ngaøy caøng nhoû ñi. Hai laø  thu huùt caùc doanh nghieäp FDI lôùn, coù
                  Nhaø nöôùc khuyeán khích ñaàu tö tö nhaân
       phaûi thöïc     baèng caùch ñöa ra nhöõng chính saùch  khaû naêng hoã trôï cho doanh nghieäp
       hieän cho      thoâng thoaùng, oån ñònh laâu daøi, höôùng  trong nöôùc.
                  vaøo nhöõng ngaønh nhaát ñònh. Thöù ba,
       baèng ñöôïc”.    taïo ñieàu kieän toát nhaát ñeå thu huùt ñaàu tö  * Nhö oâng noùi, FDI chæ laø moät
                  nöôùc ngoaøi, nhaát laø ñaàu tö vaøo nhöõng  trong nhöõng ñoäng löïc taêng tröôûng.  Baùo caùo keát quaû kinh doanh 10 thaùng ñaàu naêm nay
                  ngaønh söû duïng coâng ngheä cao. Cho neân  Vôùi boái caûnh hieän nay, lónh vöïc naøo  cuûa Coâng ty CP Ñaàu tö Theá Giôùi Di Ñoäng (MWG) ghi nhaän,
                  neáu chæ tieâu GDP nhö moät raøng buoäc  coù theå trôû thaønh ñoäng löïc chính thuùc  doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï ñaït gaàn 53.300
                  phaùp lyù, buoäc Chính phuû phaûi ñaït cho  ñaåy taêng tröôûng kinh teá? tyû ñoàng, taêng 52% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi vaø hoaøn
                  baèng ñöôïc, phaûi doác söùc, ñoå tieàn cuûa ra             thaønh 84% keá hoaïch caû naêm. Chuoãi cöûa haøng ñieän thoaïi
                  ñeå ñaït baèng ñöôïc thì ruûi ro raát cao. - Ñoåi môùi moâ hình taêng tröôûng thì  daãn ñaàu tyû troïng ñoùng goùp doanh thu vôùi 54,4%, töông
                   Quoác hoäi laàn ñaàu tieân thay ñoåi caùch  khoâng theå ngaøy moät ngaøy hai, nhöng  ñöông gaàn 29.000 tyû ñoàng. Chuoãi ñieän maùy ñaït 23.340
                  tieáp caän muïc tieâu taêng tröôûng GDP,  giaûi phaùp phaûi coù tính caên baûn, coù muïc  tyû ñoàng, taêng ñoät bieán gaàn 3 laàn so vôùi cuøng kyø nhôø môû
                  loûng hôn moät chuùt, töø 6,5 - 6,7%, ñeå  ñích roõ raøng. Tröôùc maét phaûi coù cô cheá  roäng maïng löôùi cöûa haøng. Trong khi ñoù, duø chieám chöa
                  Chính phuû khoâng bò troùi vaøo chính muïc  khuyeán khích ñaàu tö vaøo noâng nghieäp  ñeán 2% trong toång doanh thu (1.010 tyû ñoàng), nhöng
                  tieâu ñoù vaø con soá 6,5 - 6,7% chæ laø chæ  coâng ngheä cao, vì hieän nay xuaát khaåu  Baùch hoùa xanh laø chuoãi cöûa haøng coù möùc taêng tröôûng aán
                  tieâu mang tính ñònh höôùng, nhö theá  rau cuû quaû kim ngaïch ñaõ vöôït khaù xa  töôïng nhaát. Theo ñoù, möùc taêng tröôûng doanh thu bình
                  tính tích cöïc seõ cao hôn. Toâi nghó, ñang  moät soá saûn phaåm xuaát khaåu truyeàn  quaân moãi cöûa haøng baùch hoùa naøy vaøo khoaûng 15%, trong
                  laø thôøi ñieåm chín muoài ñeå baøn laïi vaán  thoáng tröôùc ñaây. Coù theå noã löïc hôn  ñoù maët haøng nhö thòt, caù, rau quaû... ñoùng goùp hôn phaân
                  ñeà taêng tröôûng GDP moät caùch heä thoáng  trong vieäc thuùc ñaåy caùc ñoäng löïc ñang  nöûa. Tính ñeán cuoái thaùng 10, Coâng ty ñang vaän haønh 211
                  vaø baøi baûn, khoâng chæ laø soá lieäu maø coøn  coù, chaúng haïn nhö FDI vôùi chaát löôïng  cöûa haøng baùch hoùa vaø saép ñaït ñöôïc ñieåm hoøa voán vôùi
                  laø caùch nhìn veà trieån voïng cuûa kinh teá  cao hôn.        tyû suaát lôïi nhuaän goäp xaáp xæ 14%. Luõy keá lôïi nhuaän roøng
                  Vieät Nam.                               töø ñaàu naêm ñeán nay ñaït 1.811 tyû ñoàng, taêng 36% so vôùi
                                    * Caùm ôn oâng!          naêm 2016. Öôùc tính bình quaân moãi ngaøy, vieäc vaän haønh
                   * OÂng vöøa nhaéc ñeán khu vöïc ñaàu                 hôn 1.850 sieâu thò vaø website baùn haøng tröïc tuyeán mang
                  tö nöôùc ngoaøi, moät trong nhöõng        SoNG ANH thöïc hieän  veà cho Theá Giôùi Di Ñoäng hôn 6 tyû ñoàng.
                                                                           N.B

      KHOÁI FDI ÑOÙNG GOÙP CHUÛ YEÁU VAØO THAËNG DÖ THÖÔNG MAÏI         NHAØ ÑAÀU TÖ CHAÂU AÙ DAÃN ÑAÀU VEÀ VOÁN ÑAÀU TÖ

        Soá lieäu thoáng keâ môùi nhaát cuûa Toång cuïc Haûi quan cho thaáy, trong thaùng 10, toång kim  VAØO VIEÄT NAM
      ngaïch xuaát nhaäp khaåu caû nöôùc ñaït 38,4 tyû USD, taêng 2,2% so vôùi thaùng tröôùc. Trong ñoù, xuaát  Tính töø ñaàu naêm ñeán ngaøy 20/11, toång voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam
      khaåu ñaït 20,29 tyû USD, taêng 4,9% vaø nhaäp khaåu ñaït 18,11 tyû USD, giaûm 0,7%. Caùn caân thöông  laø 33,09 tyû USD, taêng 82,8% so vôùi cuøng kyø naêm 2016. Cuï theå, coù 2.293 döï aùn môùi
      maïi haøng hoùa trong thaùng thaëng dö 2,18 tyû USD. Ñaây laø thaùng thöù tö lieân tieáp Vieät Nam coù  ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ñaàu tö vôùi toång voán ñaêng kyù 19,8 tyû USD, taêng 52% so
      thaëng dö thöông maïi trong naêm 2017 vaø laø thaùng coù möùc xuaát sieâu cao nhaát, ñaït treân 2 tyû  vôùi cuøng kyø naêm 2016. Cuøng vôùi ñoù laø 1.100 löôït döï aùn ñaêng kyù ñieàu chænh voán ñaàu
      USD. Luõy keá töø ñaàu naêm ñeán heát thaùng 10, Vieät Nam ñaõ xuaát sieâu 2,56 tyû USD, trong ñoù khoái  tö vôùi toång voán ñaêng kyù taêng theâm xaáp xæ 8 tyû USD, taêng 57,6% so vôùi cuøng kyø naêm
      doanh nghieäp FDI thaëng dö ñeán 20,94 tyû USD, trong khi khoái doanh nghieäp trong nöôùc thaâm  ngoaùi vaø 4.535 löôït goùp voán, mua coå phaàn cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vôùi toång
      huït 18,38 tyû USD. Xuaát khaåu haøng hoùa trong thaùng 10 ghi nhaän 5 nhoùm haøng coù kim ngaïch  giaù trò goùp voán 5,29 tyû USD, taêng 57,6% so vôùi cuøng kyø 2016. TP.HCM laø ñòa phöông
      xuaát khaåu ñaït treân 1 tyû USD vaø ñeàu laø nhöõng nhoùm haøng coù nhieàu ñoùng goùp töø khoái caùc  daãn ñaàu veà thu huùt voán ngoaïi trong 11 thaùng, vôùi voán ñaêng kyù 5,68 tyû USD, chieám
      doanh nghieäp FDI (nhoùm haøng deät may, giaøy deùp caùc loaïi; maùy vi tính, saûn phaåm ñieän töû vaø  17,2% toång voán ñaàu tö. Hai vò trí tieáp theo thuoäc veà Thanh Hoùa vaø Baéc Ninh. Xeùt
      linh kieän; ñieän thoaïi caùc loaïi vaø linh kieän; maùy moùc thieát bò, duïng cuï vaø phuï tuøng). Toång trò giaù  theo ñoái taùc ñaàu tö, coù 112 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå coù ñaàu tö taïi Vieät Nam tính
      xuaát khaåu cuûa 5 nhoùm haøng naøy trong thaùng 10/2017 laø 12,33 tyû USD, trong ñoù xuaát khaåu cuûa  ñeán thaùng 11. Ba nhaø ñaàu tö daãn ñaàu veà voán ñaàu tö vaøo Vieät Nam goàm Nhaät Baûn,
      khu vöïc FDI laø gaàn 11 tyû USD, chieám tôùi 89%.            Haøn Quoác vaø Singapore.
                                        P.L                                 H.A

                                                             Soá 467 BOÄ MÔÙI (717)   29/11 - 5/12/2017
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12