Page 8 - DNSG Tuan So 467(29.11-5.12.2017)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên





        Nhu caàu mua saém

        seõ taêng maïnh       Haâng Tïët
        trong nhöõng ngaøy
        caän Teát, tuy
        nhieân, döï baùo Teát    khoá tùng giaá
        naêm nay vôùi nhöõng
        maët haøng thieát yeáu seõ khoâng coù tình
        traïng thieáu haøng, taêng giaù.


          hoàng nga

          heo Sôû Coâng Thöông TP.HCM, ñoùn  saøng cho thò tröôøng vôùi möùc taêng tröôûng
          Teát Nguyeân ñaùn Maäu Tuaát 2018,  2,5 laàn so vôùi ngaøy thöôøng. Naêm nay, Saøi
        Tcaùc doanh nghieäp (DN) ñaõ chuaån  Goøn Food giôùi thieäu 16 saûn phaåm môùi, goàm
        bò löôïng haøng hoùa trò giaù 17.812 tyû ñoàng,  laåu, caù vieân phoái troän vaø coù nhaân caùc loaïi,
        taêng 743 tyû ñoàng so vôùi Teát Ñinh Daäu  caù ba sa Na Uy, chaùo töôi coù theâm 4 vò môùi,
        2017. Rieâng thaùng cao ñieåm Teát (töø ngaøy  côm chieân cheá bieán saün... Töông töï, Coâng ty
        17/1 - 15/2/2018) toång giaù trò haøng hoùa  Vissan cuõng ñaõ chuaån bò nguoàn haøng goàm
        ñöôïc caùc DN döï tröõ vaøo khoaûng 10.601 tyû  3.000 taán thòt heo vaø thòt boø töôi soáng (taêng
        ñoàng. Löôïng haøng cung öùng ra thò tröôøng  treân 30%) vaø treân 3.500 taán thöïc phaåm cheá
        Teát naêm nay taêng 12 - 15% so vôùi keá hoaïch  bieán caùc loaïi (taêng 15% so vôùi naêm tröôùc).
        Thaønh phoá giao vaø taêng 20 - 30% so vôùi keát  Trong ñoù, vôùi saûn phaåm cheá bieán, Vissan boå
        quaû thöïc hieän naêm 2017.     sung 17 saûn phaåm môùi nhö gaø saáy laù chanh,
            Taêng nguoàn cung      chaû gioø toâm cua ñaëc bieät, laïp xöôûng toâm
                          ñaëc bieät, laïp xöôûng boø, gioø luïa laù chuoái, boø
         Nhieàu nhoùm haøng ñaõ ñöôïc DN chuaån bò  troän laù loát...
        vôùi soá löôïng lôùn, chi phoái töø 32 - 55% nhu caàu  Ngoaøi löôïng haøng töø caùc DN, theo baø
        thò tröôøng nhö thòt gia caàm (chieám 57,1%),  Nguyeãn Huyønh Trang - Phoù giaùm ñoác Sôû
        tröùng gia caàm (47%), thöïc phaåm cheá bieán  Coâng Thöông TP.HCM, haøng Teát naêm nay
        (39%), thòt gia suùc (35,5%), daàu aên (34,5%),  coøn coù theâm nhieàu ñaëc saûn ñòa phöông chaát
        gaïo (30%)... Caùc chôï ñaàu moái (Bình Ñieàn, Hoùc  löôïng cao, giaù oån ñònh. Ñaëc bieät, hoäi nghò
        Moân, Thuû Ñöùc) vaø caùc heä thoáng trung taâm  keát noái cung - caàu döï kieán toå chöùc trong
        thöông maïi, sieâu thò, cöûa haøng tieän lôïi... cuõng  thaùng 12 tôùi seõ boå sung theâm nhieàu nguoàn  OÅn ñònh thò tröôøng tyû ñoàng haøng bình oån thò tröôøng. Caùc DN
        ñaõ leân keá hoaïch phuïc vuï Teát soá löôïng taêng töø  haøng ñaùp öùng nhu caàu mua saém cuûa ngöôøi  Theo ñaïi dieän cuûa Sôû Coâng Thöông,  tham gia chöông trình bình oån thò tröôøng
        2 - 3 laàn so vôùi thaùng thöôøng.  daân. Hieän Sôû ñaõ laøm vieäc vôùi caùc ñòa phöông  vôùi nguoàn cung öùng doài daøo coäng vôùi heä  cam keát khoâng ñieàu chænh taêng giaù baùn
         Laø moät trong nhöõng DN khôûi ñoäng kinh  coù nguoàn cung haøng lôùn cho TP.HCM nhö  thoáng phaân phoái phuû roäng töø caùc DN, giaù  trong ba thaùng tröôùc, trong vaø sau Teát (töø
        doanh muøa Teát khaù sôùm, ngay töø giöõa naêm,  Ñoàng Nai, Bình Döông, Laâm Ñoàng, Beán Tre,  caû haøng hoùa thieát yeáu phuïc vuï nhu caàu mua  15/1 - 15/3/2018). Ñoàng thôøi DN cuõng cam
        Saøi Goøn Food ñaõ xaây döïng keá hoaïch haøng  Ñoàng Thaùp, An Giang... ñeå naém tình hình  saém Teát seõ oån ñònh, khoù xaûy ra bieán ñoäng.  keát thöïc hieän giaûm giaù saâu trong hai ngaøy
        Teát. Ñeán thôøi ñieåm hieän taïi, Coâng ty ñaõ vaø  hoaït ñoäng nuoâi troàng, saûn xuaát haøng hoùa  Ñieàu naøy laø chaéc chaén vì trong löôïng haøng  caän Teát ñoái vôùi caùc maët haøng thieát yeáu nhö
        ñang saûn xuaát hôn 800 taán thaønh phaåm, saün  phuïc vuï Teát nguyeân ñaùn.  hoùa Teát maø caùc DN chuaån bò coù hôn 7.000  thòt heo, thòt gaø, tröùng gia caàm.


        Àûa thanh toaán di àöång                          QR Code, mobile banking, ví ñieän töû... Rieâng  maïi coå phaàn cung öùng dòch vuï thanh toaùn

                                                                qua di ñoäng vôùi soá löôïng, giaù trò giao dòch
                                             veà ví ñieän töû, tính ñeán thaùng 8/2017 ñaõ coù
                                                                taêng tröôûng nhanh. Chæ trong 9 thaùng naêm
                                             14 coâng ty cung caáp dòch vuï. Laøn soùng môùi
        àïën gêìn ngûúâi duâng                           trong thanh toaùn di ñoäng naêm 2017 laø maõ  2017, ñaõ coù 90 trieäu löôït giao dòch thanh
                                             QR. Nhieàu ngaân haøng nhö BIDV, Vietcom-
                                                                toaùn qua ñieän thoaïi di ñoäng vôùi giaù trò giao
                                             bank, Vietinbank, Agribank, SCB... aùp duïng
                                                                dòch ñaït hôn 423.000 tyû ñoàng. Moät soá ngaân
                                             giaûi phaùp thanh toaùn naøy cho haøng trieäu  haøng böôùc ñaàu trieån khai coù hieäu quaû caùc
                  Caïnh tranh giöõa caùc ngaân haøng hieän nay      ngöôøi duøng mobile banking.     dòch vuï thanh toaùn qua smartphone ñeå chi
                                              Theo Vuï Thanh toaùn Ngaân haøng Nhaø
                  laø cuoäc ñua veà dòch vuï öùng duïng thanh      nöôùc, hieän caû nöôùc coù 41 ngaân haøng thöông  traû tieàn ñieän, nöôùc, cöôùc phí ñieän thoaïi, vieãn
                                                                thoâng, truyeàn hình caùp, phí baûo hieåm...
                  toaùn qua smartphone.
          Thanh ngaân                               Tyû leä söû duïNg ñieäN Thoaïi ThoâNg miNh ôû VieäT Nam
           ieän nay, caïnh tranh giöõa caùc ngaân  Khoâng chæ coù VIB, haàu heát caùc ngaân
           haøng thaáy roõ nhaát laø vieäc cung  haøng thöông maïi coå phaân ñaõ lieân tuïc öùng
        Hcaáp öùng duïng thanh toaùn treân  duïng caùc giaûi phaùp môùi thanh toaùn di
        neàn di ñoäng nhaèm ñem laïi dòch vuï tieän lôïi  ñoäng. Ñieån hình laø môùi ñaây, Sacombank ñaõ
        nhaát cho khaùch haøng. Ngaân haøng Quoác  keát hôïp vôùi Samsung trieån khai öùng duïng
        Teá (VIB) ngaøy 21/11 ñaõ giôùi thieäu tính  Samsung Pay. Vôùi öùng duïng naøy, khaùch
        naêng chuyeån tieàn nhanh treân maïng xaõ hoäi  haøng coù theå caø theû thanh toaùn taïi baát kyø
        (MyVIB Social keyboard) trong voøng 5 phuùt  ñôn vò chaáp nhaän theû Sacombank naøo maø
        tôùi khaùch haøng söû duïng öùng duïng ngaân  khoâng caàn phaûi mang theo theû ngaân haøng.
        haøng di doäng MyVIB. Theo ñoù, khaùch haøng  Tröôùc ñoù, vaøo thaùng 7/2017, Sacombank
        khi ñang chat treân Facebook Messenger,  cuõng ñaõ trieån khai theû ngaân haøng thanh
        Viber, Zalo, Whatsapp, WeChat, Twitter,  toaùn khoâng tieáp xuùc Contactless. Giöõa
        Snapchat vaø coù nhu caàu chuyeån tieàn tôùi  thaùng 10, ngaân haøng naøy laïi cho ra ñôøi öùng
        ngöôøi ñang chat, chæ caàn baám choïn cheá  duïng di ñoäng mCard daønh cho chuû theû
        ñoä MyVIB Keyboard-MyVIB laø chuyeån tieàn  Sacombank ñeå thanh toaùn baèng caùch queùt
        ñöôïc ngay maø khoâng phaûi môû theâm baát cöù  maõ QR (Sacombank QR Pay) taïi caùc ñieåm
        chöông trình naøo. Vôùi öùng duïng naøy, moïi  baùn haøng maø khoâng caàn phaûi duøng tieàn
        thao taùc chuyeån tieàn noäi boä cuõng nhö lieân  maët, khoâng phaûi mang theû hay ñöa theû
        ngaân haøng seõ dieãn ra ngay taïi maøn hình  cho nhaân vieân cöûa haøng. Caùc ngaân haøng
        chat moät caùch ñôn giaûn, nhanh choùng vaø  BIDV, DongA Bank, Techcombank... cuõng
        haïn cheá tình traïng chuyeån sai ngöôøi nhaän.  lieân tuïc giôùi thieäu nhöõng öùng duïng thanh
        Tröôùc ñoù, VIB ñaõ hôïp taùc vôùi KiotViet trieån  toaùn di ñoäng ñeán khaùch haøng.
        khai öùng duïng thanh toaùn di ñoäng cho caùc  Vieät Nam ñang böôùc vaøo thôøi kyø buøng
        cöûa haøng baùn leû.         noå giaûi phaùp thanh toaùn di ñoäng nhö mPos,  Bieåu ñoà veà tyû leä söû duïng ñieän thoaïi thoâng minh taïi Vieät Nam


        Soá 467 BOÄ MÔÙI (717)   29/11 - 5/12/2017
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13