Page 9 - DNSG Tuan So 467(29.11-5.12.2017)
P. 9

9                      cuoái naêm. OÂng Nguyeãn Vaên Vieät - Chuû  PHAÙT TRIEÅN CAÛNG BIEÅN BAØ RÒA - VUÕNG TAØU
                      tòch Hieäp hoäi Bia - Röôïu - Nöôùc giaûi khaùt
                      Vieät Nam cho bieát, thôøi gian qua, ngaønh  Nuát thùæt àûúâng böå
                      coâng nghieäp ñoà uoáng xuaát hieän tình
                      traïng toàn kho cao. Taùm thaùng ñaàu naêm
                      nay, löôïng haøng toàn kho ñaõ taêng ñeán
                      62% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Do saûn
                      löôïng haøng toàn vaø döï tröõ cuûa DN lôùn neân
                      khaû naêng thieáu haøng trong dòp Teát khoù
                      xaûy ra vaø vì theá cuõng khoù taêng giaù baùn.
                       Nhaän ñònh veà vaán ñeà naøy, baø Leâ Thò
                      Thanh Laâm - Phoù toång giaùm ñoác Coâng ty
                      Saøi Goøn Food cho raèng, naêm nay, khoaûng
                      thôøi gian töø Teát Döông lòch vaø Teát Nguyeân
                      ñaùn caùch nhau ñeán 1,5 thaùng cuøng vôùi
                      thôøi gian nghæ Teát keùo daøi seõ laø cô hoäi baùn
                      haøng cuûa DN. Döï baùo nhu caàu mua saém
                      Teát seõ taêng töø ñaàu thaùng 2/2018. Rieâng veà
                      Saøi Goøn Food, töø ñaàu naêm ñeán nay coâng
                      ty coù toác ñoä taêng tröôûng 30% so vôùi tröôùc.
                      Ñeå khai thaùc cô hoäi cuûa muøa kinh doanh
                      cuoái naêm naøy, Coâng ty ñaàu tö maïnh
                      cho hoaït ñoäng giôùi thieäu saûn phaåm ñeán
                      ngöôøi tieâu duøng, môû theâm nhieàu ñieåm
                      baùn môùi ñoàng thôøi vôùi vieäc toå chöùc nhieàu
                      chöông trình khuyeán maõi ñaëc bieät vaø cam
                      keát khoâng taêng giaù baùn.                                      AÛnh: QH
                       Theo caùc chuyeân gia, thò tröôøng Teát   LA QUANG TRÍ
                      naêm nay khoâng chæ oån ñònh maø coøn chöùng
                      kieán cuoäc ñua giaûm giaù cuûa caùc DN. Bôûi soá  heo quy hoaïch chi tieát nhoùm caûng  ñöôøng daân sinh vaø vaän chuyeån haøng hoùa
                      lieäu töø Sôû Coâng Thöông cho thaáy, hieän ñaõ  bieån Ñoâng Nam boä ñeán naêm 2020,  neân ñaõ coù nhieàu ñieåm ñen veà tai naïn giao
                      coù hôn 1.500 chöông trình khuyeán maõi  Tñònh höôùng ñeán naêm 2030, caûng  thoâng, coù nhieàu vuï raát nghieâm troïng. Keït
      Thò tröôøng Teát naêm nay seõ khoù xaûy ra tình traïng  vôùi toång giaù trò khoaûng 1.200 tyû ñoàng  bieån Baø Ròa - Vuõng Taøu laø caûng bieån toång  xe xaûy ra thöôøng xuyeân khoâng chæ gaây
         thieáu haøng, taêng giaù - AÛnh: X.Thaûo ñöôïc caùc DN ñaêng kyù thöïc hieän trong dòp  hôïp quoác gia, cöûa ngoõ quoác teá (loaïi IA),  aûnh höôûng ñeán cuoäc soáng ngöôøi daân ôû
                      Teát naøy. Raát nhieàu DN bình oån thò tröôøng  ñaûm nhaän vai troø laø caûng trung chuyeån  hai beân ñöôøng maø coøn gaây ra nhieàu heä luî
    Rieâng vôùi maët haøng thöùc uoáng, theo  cuøng heä thoáng phaân phoái ñaõ xaây döïng  quoác teá. Naêng löïc haøng hoùa thoâng qua  khaùc cho phaùt trieån kinh teá.
   döï baùo cuûa Sôû Coâng Thöông, nhu caàu tieâu  keá hoaïch khuyeán maõi, giaûm giaù saâu ñoàng  caûng döï kieán vaøo naêm 2020 khoaûng 109  Nhöõng côn möa lôùn vöøa qua, tình
   thuï taïi TP.HCM laø hôn 41 trieäu lít bia vaø  loaït caùc maët haøng trong chöông trình vaøo  trieäu taán, naêm 2025 khoaûng 149 trieäu  traïng ngaäp naëng ôû tuyeán quoác loä 51 cuõng
   hôn 47 trieäu lít nöôùc giaûi khaùt trong thaùng  caùc ngaøy caän Teát. Caùc heä thoáng baùn leû lôùn  taán, naêm 2030 khoaûng 195 trieäu taán.  ñaùng baùo ñoäng. Cöù trôøi möa to thì nhieàu
   Teát, taêng 30% so vôùi thaùng thöôøng. Hieän  nhö Saigon Co.op, Satra, Big C... toå chöùc  Trong ñoù, rieâng container döï kieán naêm  ñieåm treân tuyeán ñöôøng naøy ngaäp saâu,
   taïi, caùc DN ñaõ vaø ñang raùo rieát chuaån bò  nhieàu hoaït ñoäng khuyeán maõi, giaûm giaù töø  2020 khoaûng 4,17 trieäu TEU, naêm 2025  gaây raát nhieàu khoù khaên cho ngöôøi daân
   haøng Teát vaø thoâng tin töø caùc nhaø maùy bia,  4 - 49% cho haøng ngaøn maët haøng phuïc vuï  khoaûng 6,8 trieäu TEU, naêm 2030 khoaûng  vaø laøm cho ñöôøng hö hoûng, xuoáng caáp
   giaù bia xuaát xöôûng seõ khoâng taêng vaøo dòp  Teát Nguyeân ñaùn.     9,42 trieäu TEU.          nhanh. Vaø vieäc naøy laøm chaäm theâm quaù
                                           Hôn 50 caûng bieån, trong ñoù coù 7 caûng  trình vaän chuyeån haøng hoùa, laøm taêng chi
                                          container ñaõ ñöôïc ñöa vaøo söû duïng vaø  phí, laøm giaûm tính caïnh tranh.
                                          moät caûng saép tôùi seõ sôùm ñöa vaøo hoaït  Trong khi vaän taûi ñöôøng soâng chöa
    Chia seû veà xu höôùng söû duïng thanh toaùn  tyû leä naøy ñaõ taêng leân 72% vaøo naêm 2016.  ñoäng thì coâng suaát cuûa cuïm caûng naøy seõ  ñaùp öùng nhu caàu vì coøn nhieàu baát caäp
   treân di ñoäng, oâng Traàn Nhaát Minh - Phoù toång  Tính ñeán heát thaùng 6/2017, Vieät Nam coù  laø 8,5 trieäu TEU/naêm. Tuy nhieân, haï taàng  nhö chaäm thôøi gian, caùc tuyeán vaän
   giaùm ñoác VIB cho raèng, caùc öùng duïng treân di  khoaûng 45 trieäu thueâ bao di ñoäng baêng  giao thoâng, nhaát laø ñöôøng boä hieän taïi ñeå  taûi chöa ñeán ñöôïc taän kho cuûa doanh
   ñoäng khoâng chæ laø nhöõng traûi nghieäm thuù  roäng goàm caû 3G laãn 4G.  keát noái haøng hoùa cuûa khu vöïc naøy vôùi caùc  nghieäp maø chæ ñeán caùc ñieåm trung
   vò veà dòch vuï ngaân haøng treân smartphone  Môùi ñaây, Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñaõ ban  nhaø maùy, xí nghieäp raûi khaép vuøng Ñoâng  chuyeån laøm cho chi phí ñoäi leân thì vaän taûi
   vaø maùy tính baûng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù  haønh Keá hoaïch Phaùt trieån thanh toaùn theû qua  Nam boä chæ coù moãi tuyeán ñöôøng, ñoù laø  ñöôøng boä vaãn raát quan troïng vaø khoâng
   nhu caàu mua saém vaø chuyeån tieàn treân maïng  thieát bò chaáp nhaän theû giai ñoaïn 2017 - 2020.  quoác loä 51.  theå thay theá.
   xaõ hoäi ngay khi ñang chat, maø coøn ñöôïc kyø  Theo ñoù, ñeán naêm 2020, toaøn thò tröôøng seõ  Theo quy hoaïch caûng bieån khu vöïc  Thôøi gian chôø ñôïi xe, taøu ñôïi taïi caûng
   voïng thuùc ñaåy thanh toaùn khoâng duøng tieàn  coù ít nhaát 300.000 maùy queït theû (POS), ñaït  Ñoâng Nam boä seõ coù caùc tuyeán ñöôøng laø  chi phí moãi ngaøy haøng chuïc ngaøn USD,
   maët taïi Vieät Nam.         treân 200 trieäu giao dòch moãi naêm. Ñeå ñaït keá  quoác loä 51 (ñaõ coù), tuyeán lieân caûng Caùi  ñöôøng saù thieáu, xuoáng caáp, chi phí logis-
    Vieät Nam coù nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi  hoaïch naøy, moät trong nhöõng giaûi phaùp ñöôïc  Meùp - Thò Vaûi noái vôùi tuyeán lieân caûng  tics taêng taát nhieân laøm haøng hoùa taêng giaù.
   ñeå phaùt trieån thanh toaùn qua ñieän thoaïi di  Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñöa ra laø hoaøn thieän haï  Nhôn Traïch, tuyeán ñöôøng saét Bieân Hoøa -  Vôùi ñaø taêng 20% löôïng haøng hoùa vaø
   ñoäng. Cuï theå, soá löôïng thueâ bao di ñoäng  taàng vaø aùp duïng caùc coâng ngheä thanh toaùn  Vuõng Taøu, tuyeán cao toác Bieân Hoøa - Vuõng  hôn 10% löôïng khaùch du lòch moãi naêm thì
   coù phaùt sinh löu löôïng khoaûng 130 trieäu,  môùi, coù toác ñoä thanh toaùn nhanh, ñôn giaûn,  Taøu döï kieán khôûi coâng naêm 2018. Nhöng  chuyeän keït xe treân ñöôøng quoác loä 51 seõ
   trong ñoù coù khoaûng 41,8 trieäu thueâ bao söû  tieän lôïi, trong ñoù bao goàm thanh toaùn söû  hieän taïi môùi chæ naâng caáp quoác loä 51 vaø  phaùt sinh nhieàu hôn chi phí vaän chuyeån
   duïng 3G, 4G, coù ñeán treân 55% ngöôøi daân  duïng coâng ngheä theû chip, thanh toaùn baèng  xaây döïng moät phaàn tuyeán lieân caûng Caùi  haøng hoùa, hieäu quaû khai thaùc caûng seõ
   söû duïng ñieän thoaïi thoâng minh. Nhoùm  thieát bò di ñoäng söû duïng coâng ngheä VFC/ Meùp - Thò Vaûi ñeán Nhôn Traïch, ñöôøng saét  khoâng theå ñaït naêng suaát toái öu. Nhö vaäy,
   khaùch haøng söû duïng ñieän thoaïi thoâng  MST, thanh toaùn qua QR Code.  vaø cao toác chöa ñöôïc trieån khai. ñeå caûng Baø Ròa - Vuõng Taøu trôû thaønh caûng
   minh laø nhöõng ngöôøi öa chuoäng phöông  Vôùi nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi nhö ñaõ  Hieän taïi, tuy löôïng haøng hoùa môùi chæ  trung chuyeån cho khu vöïc, saùnh vai vôùi
   thöùc thanh toaùn môùi, ñaëc bieät laø thanh  neâu, neáu phaùt trieån toát dòch vuï thanh toaùn  ñaït 20% coâng suaát thieát keá cuûa heä thoáng  Singapore, Hoàng Koâng nhö mong ñôïi laø
   toaùn döïa treân neàn taûng di ñoäng. di ñoäng seõ goùp phaàn quan troïng vaøo vieäc  caûng naøy, nhöng ñaõ xaûy ra tình traïng keït  khoù khaû thi.
    Baùo caùo thò tröôøng Mobile Vieät Nam  thöïc hieän ñeà aùn thanh toaùn khoâng duøng  xe ôû nhieàu ñieåm treân tuyeán ñöôøng ñoäc  Vieäc xaây döïng tuyeán ñöôøng cao toác
   naêm 2017 cuûa Appota - nhaø cung caáp caùc  tieàn maët cuûa Chính phuû. Vôùi ngöôøi tieâu  ñaïo laø quoác loä 51. Veà laâu daøi, löôïng haøng  Bieân Hoøa - Vuõng Taøu, hay tuyeán ñöôøng
   neàn taûng treân smartphone coâng boá hoài  duøng, vieäc söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng ñeå  taêng leân thì chaéc chaén tình traïng uøn öù xaûy  saét Bieân Hoøa - Vuõng Taøu ñang laø nhieäm
   thaùng 4/2017 cho thaáy, soá ngöôøi söû duïng  thanh toaùn thay cho caùc phöông tieän khaùc  ra nhieàu hôn nöõa.  vuï khaù böùc thieát trong tình hình hieän
   smartphone taêng leân nhanh choùng trong  seõ tieän lôïi vaø an toaøn hôn, vaø nhôø vaäy seõ  Quoác loä 51 khoâng chæ laø tuyeán ñöôøng  nay. Bôûi coù hai con ñöôøng naøy seõ giuùp
   nhöõng naêm gaàn ñaây. Cuï theå, neáu nhö naêm  haïn cheá ñöôïc vieäc maát caép tieàn vaø loä thoâng  daân sinh, tuyeán vaän chuyeån haøng hoùa  cho doanh nghieäp tieát kieäm chi phí vaän
   2013 chæ 20% daân soá duøng smartphone thì  tin taøi khoaûn caù nhaân.    quan troïng maø coøn laø tuyeán ñöôøng vaän  chuyeån ñöôøng boä, caùc taøu container ñeán
                                          chuyeån moät löôïng khaùch du lòch raát lôùn  cuïm caûng Caùi Meùp - Thò Vaûi giaûm thôøi gian
                                          ñeán Vuõng Taøu, Long Haûi... Moãi dòp leã, Teát,  chôø ñôïi, giaûm giaù thaønh cöôùc vaän chuyeån,
       Theo baùo caùo Haønh vi ngöôøi duøng ñieän thoaïi thoâng minh 2017 cuûa  löu löôïng oâ toâ löu thoâng qua cao toác Long  keùo chi phí logistics giaûm xuoáng, laøm
      Nielsen Vieät Nam (vöøa ñöôïc coâng boá ngaøy 24/11), tyû leä sôû höõu thieát bò  Thaønh - Daàu Giaây ñeán ñieåm giao keát vôùi  taêng tính caïnh tranh cuûa haøng hoùa xuaát
      di ñoäng thoâng minh ñaõ taêng maïnh trong 5 naêm qua. Cuï theå, tyû leä ngöôøi  quoác loä 51 ñaõ ñaït ñeán 60.000 - 70.000 löôït  ñi töø Vieät Nam. Ñieàu quan troïng hôn laø löu
      söû duïng ñieän thoaïi thoâng minh so vôùi soá löôïng ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi  (ngaøy thöôøng khoaûng 40.000 löôït). Löu  thoâng ñöôøng boä thoâng suoát seõ thuùc ñaåy
      thoâng thöôøng chieám 84% vaøo naêm 2017, taêng 10% so vôùi moät naêm  löôïng oâ toâ ngaøy caøng taêng thì keït xe laø  quaù trình phaùt trieån cuûa cuïm caûng khu
      tröôùc (78%). Ñieàu naøy cho thaáy, ngöôøi tieâu duøng ñang naâng cao möùc  khoâng theå traùnh khoûi.   vöïc naøy, laøm taêng toái ña coâng suaát vaän
      soáng haèng ngaøy vaø baøy toû mong muoán keát noái moïi luùc moïi nôi.  Vì laø tuyeán ñöôøng ñoäc ñaïo keát hôïp  chuyeån haøng hoùa.                                                             Soá 467 BOÄ MÔÙI (717)   29/11 - 5/12/2017
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14