Page 10 - DNSG Tu?n Sô 468 (6-12.12.2017)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ

        CAÅNH TRANH NÙNG SUÊËT LAO ÀÖÅNG
        CAÅNH TRANH NÙNG SUÊËT LAO ÀÖÅNG
        CAÅNH TRANH NÙNG SUÊËT LAO ÀÖÅNG
        CAÅNH TRANH NÙNG SUÊËT LAO ÀÖÅNG
        CAÅNH TRANH NÙNG SUÊËT LAO ÀÖÅNG
        CAÅNH TRANH NÙNG SUÊËT LAO ÀÖÅNG                         VIEÄC THIEÁU HUÏT NGUOÀN NHAÂN LÖÏC CHAÁT LÖÔÏNG CAO CAØNG LAØM CHO MUÏC TIEÂU NAÂNG
                         CAO NAÊNG SUAÁT LAO ÑOÄNG TRÔÛ NEÂN KHOÙ KHAÊN HÔN. VAÄY, ÑAÂU LAØ GIAÛI PHAÙP?        Nguy cú “àuöëi sûác”                                        Laïng cho raèng, moät trong nhöõng nguyeân nhaân cuûa nhöõng
                                                         haïn cheá naøy laø do “thieáu thoâng tin ñaày ñuû veà thò tröôøng lao
                                                         ñoäng trình ñoä cao”.
                                                           Caïnh tranh nhaân löïc chaát löôïng cao trong khu vöïc vaø
                                                         toaøn caàu ngaøy caøng gay gaét. Chính saùch thu huùt, söû duïng
                                                         nhaân taøi ñang ñöôïc nhieàu quoác gia caûi thieän. Caùc taäp ñoaøn
        Taïi Vieät Nam, nguoàn nhaân löïc chaát     trong soá 138 nöôùc ñöôïc khaûo saùt vôùi ñieåm soá 4,3. Caùc chæ soá  ña quoác gia, caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi
        löôïng cao ñöôïc coi laø moät trong       thaønh phaàn nhö tieàn coâng vaø naêng suaát lao ñoäng tuït haïng  ñeàu coù chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc trình ñoä cao,
                                                         keùo theo xu höôùng “saên ñaàu ngöôøi” taêng nhanh. Nhieàu quoác
        ba ñoät phaù trong chieán löôïc phaùt      45 naêm 2015 - 2016 xuoáng vò trí 62 naêm 2016 - 2017, baát  gia ñaõ hoïc taäp chieán löôïc quoác gia veà thu huùt nhaân taøi cuûa
                                chaáp söï caûi thieän cuûa chæ soá aûnh höôûng chính saùch thueá ñeán
        trieån kinh teá - xaõ hoäi giai ñoaïn 2011    khuyeán khích coâng vieäc taêng töø vò trí 83 leân 76, hay naêng löïc  Singapore. Soá löôïng caùc nhaø khoa hoïc, chuyeân gia coù trình
                                                         ñoä cao töø caùc nöôùc nhö Hoa Kyø, chaâu AÂu vaø caû Vieät Nam ñeán
        - 2020. Theá nhöng, vieäc thieáu huït      thu huùt nhaân taøi töø vò trí 77 leân 74. Ñaëc bieät, tieàn löông traû  laøm vieäc taïi quoác ñaûo naøy taêng nhanh caû veà chaát laãn löôïng.
                                cho lao ñoäng trình ñoä cao vaø lao ñoäng giaûn ñôn coù söï cheânh
        nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao ñang     leäch raát lôùn. Taïi moät nhaø maùy gia coâng giaøy ôû Ñoàng Nai, tieàn  Ñang coù nhieàu nhaø quaûn lyù vaø chuyeân gia trình ñoä cao
        laø nguy cô gaây ra tình traïng suy       löông traû cho 70 chuyeân gia nöôùc ngoaøi töông ñöông vôùi  nöôùc ngoaøi tham gia vaøo thò tröôøng lao ñoäng Vieät Nam,
                                                         ñaëc bieät trong caùc döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi, vôùi soá löôïng
                                tieàn löông traû cho 20.000 lao ñoäng Vieät Nam.
        giaûm caïnh tranh.                 Caùc nghieân cöùu lieân quan ñeàu chæ ra caùc ñieåm maïnh,  leân tôùi 23.000 döï aùn ñeán ñaàu naêm 2017 vaø khoâng ít döï aùn
                                ñieåm yeáu cuûa nguoàn nhaân löïc Vieät Nam. Duø ñang ôû trong
                                giai ñoaïn cô caáu daân soá vaøng, treân 90 trieäu daân, vôùi soá lao
         THANH HUYEÀN                 ñoäng coù vieäc laøm khoaûng 53 trieäu ngöôøi, nhöng tyû leä lao
                                ñoäng trình ñoä cao chæ khoaûng 10%. Theo ILO, naêng suaát
          eàn kinh teá Vieät Nam ñang thay ñoåi nhanh choùng  lao ñoäng cuûa Vieät Nam ñaït 5.440 ñoâ la Myõ, theo giaù so saùnh
          döôùi taùc ñoäng cuûa cuoäc caùch maïng coâng nghieäp  2005, cao hôn Campuchia, Myanmar vaø Laøo nhöng chæ
        Nlaàn thöù tö vaø xu theá hoäi nhaäp. Theo döï baùo cuûa Toå  baèng 6% cuûa Singapore, 15% cuûa Malaysia, 37% cuûa Thai
        chöùc Lao ñoäng Theá giôùi (ILO), Vieät Nam coù khaû naêng taïo  Lan, 54% cuûa Philippines vaø 55% cuûa Indonesia.
        theâm 6 trieäu vieäc laøm, töông ñöông 1/10 soá vieäc laøm taêng  Chöa heát, khaû naêng caïnh tranh veà naêng suaát lao ñoäng
        theâm ñeán naêm 2025 cuûa khoái ASEAN do taùc ñoäng töø vieäc  cuûa Vieät Nam so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc ñang coù xu
        hình thaønh Coäng ñoàng Kinh teá ASEAN (AEC). Khi tham gia  höôùng ñi xuoáng. Caùc tieâu chí naêng suaát lao ñoäng cuõng cho
        AEC, soá vieäc laøm cuûa Vieät Nam seõ taêng 14,5% vaøo naêm  thaáy neàn kinh teá Vieät Nam ñang taêng tröôûng theo chieàu
        2025. Giai ñoaïn 2016 - 2025, nhu caàu tuyeån duïng nhaân söï  roäng vaø coøn caùch khaù xa so vôùi nhoùm nöôùc taêng tröôûng
        hình thaønh ba caáp nhaân löïc: Chuyeân moân kyõ thuaät baäc cao  döïa vaøo chieàu saâu. Trong khi ñoù, khoaûng caùch cheânh
        taêng 41%, khoaûng 14 trieäu choã laøm vieäc; chuyeân moân kyõ  leäch naêng suaát lao ñoäng giöõa Vieät Nam vaø caùc nöôùc ñang
        thuaät baäc trung taêng 22%, khoaûng 38 trieäu choã laøm vieäc;  taêng theo töøng naêm, cheânh leäch vôùi Thaùi Lan naêm 1980 laø
        chuyeân moân kyõ thuaät baäc thaáp chæ taêng 24%, khoaûng 12,4  5.988USD ñeán naêm 2016 ñaõ taêng leân 19.847USD. Giöõa Vieät
        trieäu choã laøm vieäc.             Nam vaø Malaysia, con soá cheânh leäch coøn lôùn hôn raát nhieàu,
         Taïi Vieät Nam, nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao ñöôïc coi laø  töø 21.504USD naêm 1980 leân 52.08 USD naêm 2016.
        moät trong ba ñoät phaù trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ  Theo PGS-TS. Nguyeãn Thöôøng Laïng - Ñaïi hoïc Kinh teá
        hoäi giai ñoaïn 2011 - 2020. Theá nhöng vieäc thieáu huït nguoàn  Quoác daân, Vieät Nam chöa coù lao ñoäng trình ñoä cao vôùi cô
        nhaân löïc chaát löôïng cao ñang laø nguy cô gaây ra tình traïng  caáu vaø chaát löôïng nhö mong ñôïi. Giai ñoaïn 2009 - 2014,
        suy giaûm caïnh tranh. Taøi chính - ngaân haøng, lónh vöïc coù chu  soá lao ñoäng trình ñoä cao taêng bình quaân 175.000 ngöôøi/
        trình di chuyeån lao ñoäng khaéc nghieät, keå caû sang caùc nöôùc  naêm vaø tyû troïng cuûa lao ñoäng trình ñoä cao trong soá vieäc
        trong khu vöïc. Nhaân söï caáp cao trong lónh vöïc taøi chính -  laøm taêng töø 9,4% leân 10,2%. Tuy nhieân, so vôùi thò tröôøng lao
        ngaân haøng taïi Vieät Nam ñang khan hieám vaø seõ tieáp tuïc thieáu  ñoäng trình ñoä cao, soá lao ñoäng naøy vaãn coøn thieáu huït ñaùng
        huït ôû caùc vò trí chuyeân gia quaûn lyù ruûi ro, quaûn lyù caáp trung  keå. Gaàn 30% doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi gaëp
        vaø chuyeân gia taøi chính ñaàu tö - theo oâng Nguyeãn Sôn, Chuû  khoù khaên trong tuyeån duïng lao ñoäng tröïc tieáp vaø nhaân
        tòch Trung taâm Löu kyù chöùng khoaùn Vieät Nam.  vieân vaên phoøng, yù thöùc veà chaát löôïng, ñuùng giôø vaø ñaùng
         Vieät Nam coù khaù nhieàu chæ soá bò tuït haïng trong xeáp haïng  tin caäy ñang laø thieáu huït lôùn nhaát, beân caïnh nhöõng thieáu
        caïnh tranh nhaân löïc toaøn caàu. Naêm 2016 - 2017, naêng löïc  huït khaû naêng öùng duïng coâng ngheä môùi, khaû naêng laøm
        caïnh tranh nhaân löïc cuûa Vieät Nam ñöôïc xeáp haïng thöù 63  vieäc nhoùm vaø thích nghi vôùi thay ñoåi. OÂng Nguyeãn Thöôøng  AÛnh: QH         TS. CAO NGOÏC LAÂN
                                 NAÊNG SUAÁT QUOÁC GIA
           ieät Nam caàn xaây döïng chöông trình naâng cao
           naêng suaát quoác gia coù tính laâu daøi. Muoán vaäy, caàn  Baâi hoåc tûâ Singapore
        Vxaùc ñònh naêng suaát lao ñoäng laø vaán ñeà mang tính
        chieán löôïc vôùi söï cam keát cuûa laõnh ñaïo cao nhaát, töông
        töï söï quan taâm cuûa Thuû töôùng Lyù Quang Dieäu daønh cho
        “Phong traøo naêng suaát” ôû Singapore - moät yeáu toá quan  Vieät Nam phaûi xaây döïng ñöôïc khung theå cheá ñuû naêng  nghieäp vaø ngöôøi lao ñoäng (coâng ñoaøn). Hoäi ñoàng Naêng
        troïng cho thaønh coâng cuûa caùc chính saùch lôùn, mang tính  löïc ñieàu phoái vaø thöïc hieän chính saùch naêng suaát quoác gia  suaát Quoác gia Singapore - cô quan chính saùch caáp cao
        bao truøm, taùc ñoäng ñeán moïi ngaønh, moïi lónh vöïc.  ñöôïc thöïc thi treân thöïc teá taïi caùc toå chöùc vaø doanh nghieäp.  nhaát do moät boä tröôûng laøm chuû tòch, cuøng vôùi söï tham
         Naâng cao naêng suaát quoác gia phaûi baét ñaàu töø thay ñoåi  Trong ñoù, quan troïng nhaát laø phaûi hình thaønh moät cô quan  gia cuûa khoaûng 20 thaønh vieân töø caùc cô quan chính phuû,
        nhaän thöùc cuûa toaøn xaõ hoäi. Theo kinh nghieäm cuûa Sin- quoác gia veà naêng suaát vôùi vò theá vaø tieàm löïc ñuû maïnh. giôùi doanh nghieäp, coâng ñoaøn vaø caùc nhaø khoa hoïc. Ñeán
        gapore, giai ñoaïn naøy caàn baûo ñaûm doanh nghieäp tieáp  Kinh nghieäm töø Singapor laø treân cô sôû moät “ñôn vò  naêm 2010, Hoäi ñoàng Quoác gia veà naêng suaát vaø giaùo duïc
        caän ñöôïc nhöõng hoã trôï, tö vaán, ñaøo taïo do chính phuû  naêng suaát” ban ñaàu tröïc thuoäc Cô quan Phaùt trieån kinh  thöôøng xuyeân do moät Phoù thuû töôùng Chính phuû Singa-
        cung caáp. Beân caïnh caùc chính saùch chung aùp duïng cho  teá Singapore, Cô quan Naêng suaát Singapore ñöôïc thaønh  pore laøm Chuû tòch. Caùc chính saùch, cô cheá ñöôïc xaây döïng
        neàn kinh teá, caàn löïa choïn nhöõng ngaønh, lónh vöïc öu tieân  laäp tröïc thuoäc Boä Nhaân löïc, ñöôïc giao trieån khai “Phong  treân söï tham gia maïnh meõ vaø hoã trôï cuûa ba beân: khu vöïc
        ñeå taäp trung nguoàn löïc nhaèm ñaåy nhanh toác ñoä caûi tieán  traøo naêng suaát” quoác gia. Ñieàu naøy cho thaáy Chính phuû  coâng, coâng ñoaøn vaø doanh nghieäp. Ñieàu naøy ñaõ taïo ra
        naêng suaát. Phaûi bieán caùc giaûi phaùp taêng naêng suaát trôû  Singapore ñaùnh giaù cao taàm quan troïng cuûa vaán ñeà naêng  söï ñoàng thuaän veà maët chính saùch, taïo thuaän lôïi cho vieäc
        thaønh nhu caàu töï thaân cuûa doanh nghieäp, cuûa ngöôøi lao  suaát vaø keát quaû cuûa vieäc trieån khai caùc chính saùch veà naêng  trieån khai thöïc hieän. Cô caáu naøy cuõng baûo ñaûm söï tham
        ñoäng, ñoàng thôøi phaûi hình thaønh ñöôïc ñoäi nguõ chuyeân  suaát treân thöïc teá.      gia toái ña cuûa khu vöïc tö nhaân vaøo caùc saùng kieán chính
        gia tö vaán veà quaûn lyù, naêng suaát, kyõ naêng ñaùp öùng yeâu  Caïnh ñoù, khi xaây döïng chính saùch veà naêng suaát quoác  saùch. Ví duï, söï keát noái giöõa Cô quan Phaùt trieån kinh teá Sin-
        caàu hoã trôï doanh nghieäp.          gia phaûi baûo ñaûm “tieáng noùi” ñaày ñuû töø chính phuû, doanh  gapore vaø caùc doanh nghieäp lôùn cuûa Singapore ñaõ hình
        Soá 468 BOÄ MÔÙI (718)   6 - 12/12/2017
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15