Page 5 - DNSG Tu?n Sô 468 (6-12.12.2017)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH 5


              CAÛI THIEÄN MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH
              Cêìn thïm nhiïìu nöî lûåc                                       www.TBSgroup.vn


               TS. NGUYEÃN ÑÌNH CUNG
                  Vieän tröôûng Vieän Quaûn lyù kinh teá Trung öông

                 ai naêm qua, coù noã löïc cuûa Chính phuû,  tröôøng kinh doanh. Hieän nay, hai chæ soá laø phaù
                 coù chuyeån ñoäng cuûa caùc boä, ngaønh,  saûn doanh nghieäp vaø giaûi quyeát tranh chaáp hôïp
              Hcaùc tænh - thaønh neân moâi tröôøng kinh  ñoàng ñang raát keùm trong baûng xeáp haïng Doing
              doanh ñöôïc caûi thieän, vöôït 23 baäc treân baûng  Business, neân phaûi phoái hôïp vaø taïo aùp löïc maïnh
              xeáp haïng Doing Business (Khaûo saùt Moâi tröôøng  hôn ñeå thay ñoåi hai chæ soá naøy.
              kinh doanh toaøn caàu cuûa Ngaân haøng Theá giôùi).  Theâm nöõa, theo toâi, Thuû töôùng vaø caùc Phoù thuû
              Naêng löïc caïnh tranh quoác gia ñöôïc caûi thieän caû  töôùng caàn gaây aùp löïc maïnh meõ hôn ñoái vôùi caùc
              veà ñieåm soá laãn thöù haïng. Naêm 2017, naêng löïc  boä, ngaønh ñeå naêm 2018 baõi boû ñöôïc 1/3 ñeán 1/2
              caïnh tranh quoác gia taêng 0,1 ñieåm vaø 5 baäc, töø  ñieàu kieän kinh doanh. Nhö vaäy, vôùi nhöõng boä ñaõ
              vò trí 60/138 nöôùc leân vò trí 55/137 nöôùc. Vieät  raø soaùt, coù quyeát ñònh baõi boû caùc ñieàu kieän kinh
              Nam ñöùng thöù tö trong khoái ASEAN veà moâi  doanh cuï theå phaûi thöïc hieän tröôùc quyù II. Vôùi caùc
              tröôøng kinh doanh, nhöng vaãn coøn khoaûng  boä chöa raø soaùt, yeâu caàu hoaøn thaønh raø soaùt tröôùc
              caùch khaù xa so vôùi Singapore, Thaùi Lan, Malaysia  thaùng 3/2018. Tính ñeán nay, Boä Coâng Thöông
              vaø muïc tieâu ASEAN 4. Nhö vaäy, dö ñòa caûi caùch  môùi caét giaûm ñöôïc hôn 400 ñieàu kieän kinh doanh
              coøn khaù lôùn.              trong khi con soá phaûi caét giaûm laø 675. Vieäc caét
               Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån vaø hoäi nhaäp,  giaûm 34% soá ñieàu kieän kinh doanh hieän coù cuûa Boä
              theo toâi, Chính phuû caàn coù theâm moät soá giaûi phaùp  Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân vaãn naèm
              cuï theå. Thöù nhaát, veà ñònh höôùng, nöôùc ta vaãn tieáp  trong keá hoaïch. Caùc boä, ngaønh khaùc ñang raø soaùt
              tuïc söû duïng chuaån möïc toaøn caàu ñeå caûi caùch theå  vaø chöa coâng boá keát quaû.
              cheá, caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh. Thöù hai,  Ñoái vôùi xuaát nhaäp khaåu, vieäc ñaàu tieân caàn laøm
              caïnh tranh coâng baèng laø ñoäng löïc thuùc ñaåy vaø  laø yeâu caàu Toång cuïc Haûi quan cung caáp danh muïc
              laøm taêng hieäu quaû cuûa neàn kinh teá.  kieåm tra chuyeân ngaønh. Hieän nay caùc boä, ngaønh
               Chính phuû ñaõ coù haøng loaït giaûi phaùp, nhöng  chæ bieát ñeán caùc nhoùm haøng hoùa, khoâng bieát danh
              moät trong nhöõng giaûi phaùp quan troïng laø phaùt  muïc haøng hoùa cuï theå, trong khi danh muïc naøy
              trieån thò tröôøng, nhaân toá saûn xuaát ñeå cho thò  laø yeáu toá quan troïng ñeå xaùc ñònh möùc thueá, xaùc
              tröôøng giöõ vai troø chuû yeáu trong phaân boå nguoàn  ñònh thoâng quan hay phaûi kieåm tra. Tôùi ñaây, coång
              löïc. Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù 5 Ban chaáp haønh  thoâng tin moät cöûa quoác gia phaûi tieáp tuïc keát noái
              Trung öông Ñaûng Khoaù XII xaùc ñònh, Vieät Nam  ít nhaát 30 thuû tuïc thay vì döøng laïi ôû con soá 39/130
              phaûi hoaøn thieän theå cheá kinh teá thò tröôøng, laø neàn  thuû tuïc vaø chæ coù 11 boä tham gia nhö hieän nay.
              kinh teá vaän haønh ñaày ñuû, ñoàng boä theo caùc quy  Vôùi haøng loaït chi phí ñaõ ñöôïc lieät keâ, naêm 2018
              luaät cuûa kinh teá thò tröôøng, ñoàng thôøi baûo ñaûm  caàn ñeà ra nhöõng giaûi phaùp cuï theå hôn ñeå giaûm chi
              ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa phuø hôïp töøng giai  phí cho doanh nghieäp. Caïnh ñoù, neân coù aùp löïc chæ
              ñoaïn phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc. Do ñoù, caàn ñaët muïc  tieâu cuï theå ñeå naâng cao hieäu quaû söû duïng nguoàn
              tieâu naêm 2018 taêng 14 - 18 baäc treân baûng xeáp  löïc cuûa nhaø nöôùc.
              haïng Doing Business, taäp trung vaøo moät soá chæ  Cuoái cuøng, naêm 2018, phaûi söûa ñoåi phaùp lyù
              soá, nhö khôûi söï kinh doanh, caáp pheùp xaây döïng,  ñeå taïo ra nhieàu caàu hôn veà thò tröôøng ñaát noâng
              ñaêng kyù sôû höõu taøi saûn, baûo hieåm xaõ hoäi, phaù saûn,  nghieäp, veà quyeàn söû duïng ñaát noâng nghieäp, töø
              xöû lyù tranh chaáp hôïp ñoàng vaø giao chæ tieâu naøy  ñoù thieát laäp heä thoáng giao dòch sao cho thuaän lôïi,
              cho caùc ñôn vò coù lieân quan.      ít toán keùm, khoâng neân coù quaù nhieàu can thieäp
               Caûi thieän theå cheá vaø caûi thieän moâi tröôøng  haønh chính nhö hieän nay. Coù nhö vaäy môùi goùp
              kinh doanh khoâng theå khoâng ñuïng ñeán lónh vöïc  phaàn taïo böôùc tieán trong vieäc naâng cao hieäu quaû
              tö phaùp. Hai naêm qua, beân haønh phaùp raát tích  nguoàn löïc vaø thay ñoåi ñoäng löïc taêng tröôûng cuûa
              cöïc nhöng beân tö phaùp chöa coù chuyeån ñoäng  neàn kinh teá.
              ñaùng keå trong caûi thieän theå cheá vaø caûi thieän moâi     THANH HUYEÀN ghi
                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
                                   Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
                     Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
                     AÛnh: QUYÙ HOØA
        Toång bieân taäp:    Trình baøy: DZOAÕN BINH   Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung: 90/14 Traàn Phuù - TP. Ñaø Naüng - ÑT/FAX: (236)3745193
        Thö kyù toøa soaïn:    KHAÙNH TRUNG - NGOÏC QUYØNH   E-mail: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN VAÊN NGÖÕ    TIEÁN ÑAÏT        Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                                   Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 468 BOÄ MÔÙI (718)   6 - 12/12/2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10