Page 6 - DNSG Tu?n Sô 468 (6-12.12.2017)
P. 6

6  Thôøi söï        Nùm 2018, TP.HCM àùåt muåc tiïu                                   Theo Doøng Thôøi söï


                                                             u Voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo TP.HCM taêng
        tùng trûúãng GRDP tûâ 8,3 - 8,5%                                    96%. Trong 11 thaùng cuûa naêm 2017, TP.HCM
                                                           caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù ñaàu tö cho 757
                                                           döï aùn, vôùi toång voán ñaàu tö ñaït 1,94 tyû USD.
                                                           Cuøng vôùi ñoù laø 203 döï aùn ñieàu chænh taêng voán
                                                           vôùi toång voán ñaàu tö taêng theâm laø 900 trieäu USD
           yø hoïp thöù 6 HÑND TP.HCM Khoùa IX                               vaø chaáp thuaän cho 2.031 tröôøng hôïp nhaø ñaàu tö
           dieãn ra töø ngaøy 4 - 7/12/2017 taäp                              nöôùc ngoaøi thöïc hieän thuû tuïc ñeå ñöôïc goùp voán,
        Ktrung thaûo luaän nhieàu vaán ñeà quan                                mua coå phaàn, mua laïi phaàn voán goùp cuûa doanh
        troïng, nhö tình hình kinh teá - xaõ hoäi naêm                             nghieäp trong nöôùc, vôùi voán goùp ñaêng kyù töông
        2017, nhieäm vuï, giaûi phaùp naêm 2018, thu                              ñöông khoaûng 2,64 tyû USD. Nhö vaäy, 11 thaùng
        chi ngaân saùch naêm 2018 vaø vieäc trieån khai                            qua, TP.HCM thu huùt ñöôïc 5,57 tyû USD voán ñaàu
        thöïc hieän Nghò quyeát 54 cuûa Quoác hoäi Khoùa                            tö, taêng 96,6% so vôùi cuøng kyø 2016.
        XIV Veà thí ñieåm cô cheá, chính saùch ñaëc thuø                             u 19/311 trieäu coå phaàn cuûa Becamex
        phaùt trieån TP.HCM. Chuû tòch HÑND TP.HCM                               ñöôïc ñaêng kyù mua. Keát quaû ñaáu giaù coå phaàn
        Nguyeãn Thò Quyeát Taâm cho raèng, naêm 2017                              cuûa Toång coâng ty Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Coâng
        kinh teá Thaønh phoá ñaõ taêng cao hôn cuøng                              nghieäp (Becamex) cho thaáy, hôn 311 trieäu coå
        kyø vôùi nhieàu chæ tieâu ñaït vaø vöôït yeâu caàu                           phaàn cuûa doanh nghieäp ñaõ ñöôïc ñöa ra ñaáu
        ñeà ra töø ñaàu naêm, moâi tröôøng kinh doanh                             giaù vôùi giaù khôûi ñieåm 31.000 ñoàng, tuy nhieân
        ñöôïc caûi thieän, coâng taùc quy hoaïch vaø chænh                           khoái löôïng ñaáu giaù thaønh coâng chæ gaàn 19
        trang ñoâ thò coù chuyeån bieán, song vaãn coøn                            trieäu, chieám hôn 6% toång soá coå phaàn ñaáu
        nhöõng toàn taïi, haïn cheá nhö tình traïng ngaäp                           giaù. Nhaø ñaàu tö ñaët mua khoái löôïng cao nhaát
        nöôùc, uøn taéc giao thoâng, giaûi quyeát khieáu                            3,5 trieäu coå phaàn vaø thaáp nhaát 200 coå phaàn.
        naïi cuûa ngöôøi daân coøn chaäm. Ñieàu naøy ñoøi                           Trong ñoù caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi mua hôn
        hoûi chính quyeàn Thaønh phoá phaûi coù nhöõng giaûi phaùp maïnh  Naêm 2017, theo UBND TP.HCM, Thaønh phoá ñaõ hoaøn  10,6 trieäu ñôn vò, chieám 56% toång soá coå phaàn
        meõ vaø ñoàng boä hôn.              thaønh vaø vöôït 17/20 chæ tieâu cuûa keá hoaïch naêm. Caùc chæ tieâu  ñaõ baùn. Becamex laø toång coâng ty tröïc thuoäc
         Phaùt bieåu chæ ñaïo taïi phieân khai maïc, Bí thö Thaønh  veà toác ñoä taêng tröôûng GRDP, thaønh laäp doanh nghieäp chöa  UBND tænh Bình Döông. Ñôn vò naøy laø moät taäp
        uûy TP.HCM Nguyeãn Thieän Nhaân nhaán maïnh, Thöôøng  ñaït ñöôïc. Rieâng chæ tieâu veà chæ soá caûi caùch haønh chính seõ  ñoaøn ña ngaønh, trong ñoù noåi baät laø baát ñoäng
        tröïc HÑND Thaønh phoá phaûi phoái hôïp chaët cheõ vôùi UBND  ñaùnh giaù cuï theå trong naêm 2018.  saûn vaø haï taàng khu coâng nghieäp. Becamex
        Thaønh phoá chuaån bò vaø trình HÑND Thaønh phoá keá hoaïch  Tröôùc ñoù, vaøo ngaøy 2/12, taïi Hoäi nghò laàn thöù 15 Ban  ñang sôû höõu 14 khu coâng nghieäp vôùi toång
        thöïc hieän Nghò quyeát 54 cuûa Quoác hoäi. Töø ngaøy 15/1/2018,  Chaáp haønh Ñaûng boä TP.HCM Khoùa X ñaõ thoâng qua caùc  dieän tích gaàn 10.500ha.
        TP.HCM seõ thöïc hieän thí ñieåm cô cheá, chính saùch ñaëc thuø,  chæ tieâu veà phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, moâi tröôøng, caûi caùch
                                                             u Giaûm nhaäp sieâu hôn 9 tyû USD töø Trung
        voán ñöôïc xem laø ñoäng löïc ñeå kinh teá coù böôùc phaùt trieån  haønh chính trong naêm 2018. Theo ñoù, 100% ñaïi bieåu thoáng  Quoác. Heát thaùng 10, toång trò giaù kim ngaïch
        ñoät phaù. Do ñoù, vieäc aùp duïng cô cheá nhö theá naøo, loä trình  nhaát veà chæ tieâu taêng tröôûng GRDP laø töø 8,3% - 8,5%. OÂng
        ra sao caàn phaûi ñöôïc thaûo luaän kyõ.     Nguyeãn Thaønh Phong - Chuû tòch UBND TP.HCM cho bieát,  xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang Trung Quoác ñaït
         Bí thö Thaønh uûy Nguyeãn Thieän Nhaân yeâu caàu xem xeùt,  theo chæ tieâu cuûa trung öông giao, naêm 2018, TP.HCM thu  26,46 tyû USD, taêng gaàn 53% so vôùi cuøng kyø
        ñieàu chænh möùc phí hoaëc boå sung phí, thueá caàn ñöôïc thöïc  ngaân saùch ñaït 376.000 tyû ñoàng thì GRDP phaûi taêng tröôûng  2016 (töông ñöông con soá taêng theâm 9,14 tyû
        hieän trong naêm 2018. Vieäc boå sung caùc loaïi phí chöa coù  8,5%. Cuøng vôùi chæ tieâu quan troïng naøy, naêm 2018, TP.HCM  USD). Trong khi ñoù, kim ngaïch nhaäp khaåu laø
        trong quy ñònh hieän haønh hoaëc taêng möùc phí vöøa ñeå ñieàu  phaán ñaáu vaøo nhoùm 5 ñòa phöông daãn ñaàu caû nöôùc veà chæ  46,831 tyû USD, taêng 16,1%. Nhö vaäy, trong 10
        tieát haønh vi cuûa ngöôøi tieâu duøng vöøa goùp phaàn taêng nguoàn  soá caïnh tranh caáp tænh (PCI), vaøo nhoùm 10 ñòa phöông daãn  thaùng, Vieät Nam nhaäp sieâu töø Trung Quoác gaàn
        thu cho Thaønh phoá, hay taêng thueá tieâu thuï ñaëc bieät ôû moät  ñaàu caû nöôùc veà chæ soá caûi caùch haønh chính (PAR-index) vaø  20,4 tyû USD, duø vaãn coøn lôùn nhöng ñaõ giaûm
        soá maët haøng nhö röôïu, bia, thuoác laù, thueá moâi tröôøng laø  vaøo nhoùm 16 ñòa phöông daãn ñaàu caû nöôùc veà chæ soá haønh  9,11 tyû USD so vôùi cuøng kyø naêm 2016.
        nhöõng vieäc Quoác hoäi cho pheùp thöïc hieän neân TP.HCM phaûi  chính coâng caáp tænh (PAPI).      u Cho vay mua nhaø chieám tyû troïng treân
        chuaån bò kyõ löôõng ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toát nhaát.                       50%. Tính ñeán cuoái thaùng 11/2017, toång tín
         OÂng Nguyeãn Thieän Nhaân nhaán maïnh, ngay töø ñaàu naêm,  UBND Thaønh phoá ñaõ trình Thöôøng tröïc HÑND Thaønh  duïng öôùc taêng 2,8% so vôùi thaùng tröôùc, taêng
        Thaønh uûy, HÑND, UBND TP.HCM ñaõ chæ ñaïo taäp trung, kieân  phoá xem xeùt, thoâng qua taïi kyø hoïp naøy 30 tôø trình. Trong ñoù  15,3% so vôùi ñaàu naêm. Ñaùng chuù yù laø tín duïng
        quyeát ñeå thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï cuûa naêm 2017 vaø ñaõ  coù tôø trình thoâng qua danh muïc 190 döï aùn vôùi toång dieän tích  tieâu duøng tieáp tuïc ñaø taêng tröôûng cao. Toång
        ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû vöõng chaéc treân caùc lónh vöïc. Ñaùng  ñaát caàn thu hoài hôn 517ha vaø caùc döï aùn coù chuyeån muïc ñích  dö nôï cho vay tieâu duøng öôùc taêng khoaûng 59%
        chuù yù, naêm 2017, TP.HCM ñaõ huy ñoäng toång voán ñaàu tö  söû duïng döôùi 10 ha ñaát luùa (ôû 9 quaän, huyeän vôùi toång dieän tích  so vôùi cuoái naêm 2016. Trong ñoù, cho vay mua
        toaøn xaõ hoäi ñaït 365.700 tyû ñoàng, chieám 35% toång saûn phaåm  chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát troàng luùa hôn 1.460ha), tôø trình  nhaø, thueâ mua nhaø ôû, xaây döïng, söûa chöõa nhaø
        treân ñòa baøn (GRDP), taêng 18%. Qua ñoù goùp phaàn thuùc ñaåy  ñieàu chænh leä phí caáp giaáy pheùp xaây döïng (taêng 1,5 laàn), tôø  ôû, nhaän chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát
        taêng tröôûng GRDP 8,25%, ñaït treân 1 trieäu tyû ñoàng. Veà thu  trình ñieàu chænh taêng möùc thu phí thaåm ñònh hoà sô caáp giaáy  ñeå xaây nhaø ôû chieám 52,9%, cho vay mua trang
        ngaân saùch naêm 2017 ñaït khoaûng 348.000 tyû ñoàng, taêng  chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát treân ñòa baøn, ñaëc bieät laø tôø  thieát bò gia ñình chieám 15,3% vaø cho vay mua
        khoaûng 100 tyû so vôùi döï toaùn.        trình trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát 54 cuûa Quoác hoäi. phöông tieän ñi laïi chieám 8,3%.        DOANH NGHIEÄP BAÙN BUOÂN, BAÙN LEÛ        KIEÁN NGHÒ RUÙT NGAÉN THÔØI GIAN         HÔN 5.000 TYÛ ÑOÀNG XAÂY DÖÏNG
        CHIEÁM HÔN 1/3 DOANH NGHIEÄP           NAÈM TRONG DANH SAÙCH NÔÏ XAÁU          CAÀU MYÕ THUAÄN 2
        THAØNH LAÄP MÔÙI                  Taïi hoäi nghò Keát noái ngaân haøng - doanh nghieäp chuyeån  Naèm treân tuyeán cao toác töø TP.HCM ñi Caàn Thô,
         Theo Toång cuïc Thoáng keâ, tính chung 11 thaùng naêm  ñoåi töø hoä kinh doanh do Ngaân haøng Nhaø nöôùc toå chöùc môùi  döï aùn caàu Myõ Thuaän 2 baéc qua soâng Tieàn, (caùch
        2017, caû nöôùc coù 116.045 doanh nghieäp ñaêng kyù thaønh  ñaây, oâng Nguyeãn Ñình Tueä, Giaùm ñoác Trung taâm Doanh  caàu Myõ Thuaän hieän höõu khoaûng 350m) vöøa ñöôïc
        laäp môùi vôùi toång voán ñaêng kyù hôn 1,1 trieäu tyû ñoàng, taêng  nghieäp vöøa vaø nhoû TP.HCM cho bieát, nhieàu doanh nghieäp  Quoác hoäi thoâng qua vieäc trieån khai xaây döïng. Döï
        14,1% veà soá doanh nghieäp vaø taêng 41,9% veà soá voán ñaêng  töøng vöôùng nôï xaáu vaø ñaõ traû ñöôïc nôï, nhöng teân coâng ty  aùn coù toång chieàu daøi 5.805m, trong ñoù chieàu daøi
        kyù so vôùi cuøng kyø naêm 2016. Con soá naøy ñaõ vöôït kyû luïc cuûa  vaãn bò treo ôû Trung taâm thoâng tin tín duïng (CIC). Ñieàu naøy  caàu laø 1.874m. Caàu ñöôïc thieát keá xaây döïng theo
        naêm 2016, vôùi 110.100 doanh nghieäp thaønh laäp môùi. Ñaùng  khieán doanh nghieäp bò caùc ngaân haøng töø choái khi ñeà nghò  loaïi ñöôøng cao toác oâ toâ goàm 6 laøn xe vaø vaän toác
        chuù yù, soá doanh nghieäp trong lónh vöïc baùn buoân, baùn leû  khoaûn vay môùi. Theo quy ñònh, danh saùch doanh nghieäp  100km/h. Toång möùc ñaàu tö cuûa döï aùn hôn 5.000 tyû
        ñaõ chieám ñeán 35,9% toång soá doanh nghieäp thaønh laäp môùi  nôï xaáu chæ ñöôïc gôõ khoûi CIC sau 5 naêm hoaøn thaønh vieäc  ñoàng, döï kieán xaây döïng vaø hoaøn thaønh trong voøng
        11 thaùng qua, vôùi 41.600 doanh nghieäp, taêng 15,7% so vôùi  xöû lyù nôï xaáu. Vôùi ñeà xuaát cuûa doanh nghieäp, ñaïi dieän Ngaân  3 naêm. Döï aùn caàu Myõ Thuaän 2 ñöôïc xaây döïng seõ
        cuøng kyø 2016, tieáp theo laø doanh nghieäp trong ngaønh cheá  haøng Nhaø nöôùc - TP.HCM cho bieát seõ kieán nghò Ngaân haøng  goùp phaàn kheùp kín tuyeán cao toác töø TP.HCM ñeán
        bieán, cheá taïo (chieám 12,8%), doanh nghieäp xaây döïng ñöùng  Nhaø nöôùc Vieät Nam ruùt ngaén thôøi gian doanh nghieäp bò  Caàn Thô, ñoàng thôøi giaûm taûi cho caàu Myõ Thuaän
        thöù ba vôùi 12,7%.               treo trong danh saùch cuûa CIC.         hieän höõu.
                             N.B                      Tr.Ñ                      N.B
        Soá 468 BOÄ MÔÙI (718)   6 - 12/12/2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11