Page 7 - DNSG Tu?n Sô 468 (6-12.12.2017)
P. 7

7       gaëp gôõ ñaàu tuaàn
                 Trung gian mua baán núå                          NGAØNH DEÄT MAY CHI HÔN 18 TYÛ USD

                                                      NHAÄP KHAÅU NGUYEÂN PHUÏ LIEÄU
                 àang thiïëu vaâ yïëu                           cuïc Haûi quan, ñeán 15/11, toång
                                                       Theo thoáng keâ cuûa Toång
                                                      trò giaù xuaát khaåu cuûa ngaønh
                 Veà vieäc mua baùn nôï ôû Vieät Nam, TS. Caán Vaên Löïc -         deät may (haøng deät may thaønh
                                                      phaåm, vaûi, xô, sôïi, vaûi maønh,
                 Kinh teá tröôûng Ngaân haøng BIDV nhaän xeùt: Haønh lang         nguyeân phuï lieäu) ñaït  27,43
                                                      tyû USD. Theo döï baùo cuûa Hieäp
                 phaùp lyù khoâng thieáu, vaán ñeà naèm ôû söï choàng cheùo,        hoäi Deät may Vieät Nam, naêm
                 khoâng ñoàng boä vaø khoù laøm.                      nay, kim ngaïch xuaát khaåu toaøn
                                                      ngaønh döï kieán ñaït 31 tyû USD, taêng 10,23% so vôùi cuøng kyø
                                                      naêm 2016. Trong ñoù, kim ngaïch xuaát khaåu haøng deät may
         * Ñang coù yù kieán veà vieäc thaønh laäp thò tröôøng  Hieän taïi, Haøn Quoác ñaõ coù mua baùn nôï bình thöôøng vaø  ñaït 25,91 tyû USD taêng 8,7% so vôùi naêm ngoaùi. Veà muïc
        mua baùn nôï. Theo oâng thì coù caàn thieát khoâng? ñaõ cho chöùng khoaùn hoùa. Trung Quoác cuõng ñaõ trieån  tieâu naêm 2018, ngaønh deät may döï kieán ñaït kim ngaïch
                              khai chöùng khoaùn hoùa trong mua baùn nôï xaáu. xuaát khaåu töø 33,5 - 34 tyû USD. Tuy laø moät trong nhöõng
         - Nhu caàu thaønh laäp thò tröôøng mua baùn nôï cuûa  Coù nhieàu vieäc phaûi laøm ñeå phaùt trieån thò tröôøng  ngaønh xuaát khaåu chuû löïc, nhöng tính ñeán ngaøy 15/11,
        Vieät Nam xuaát phaùt töø yeâu caàu xöû lyù nôï xaáu. Thöïc teá  mua baùn nôï. Thò tröôøng mua baùn nôï phaûi bao goàm caû  deät may Vieät Nam ñaõ chi ñeán 18,233 tyû USD nhaäp khaåu
        thì töø naêm 2008, caùc ngaân haøng vaø chi nhaùnh ngaân  nôï bình thöôøng vaø nôï xaáu. Nôï xaáu cuûa nöôùc ta hieän  nguyeân lieäu phuïc vuï ngaønh coâng nghieäp naøy. Trong ñoù,
        haøng ñaõ mua baùn nôï vôùi nhau, bao goàm caû nôï xaáu vaø  nay, nhö Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc baùo caùo  maët haøng vaûi chieám 9,798 tyû USD, nguyeân phuï lieäu 4,777
        nôï bình thöôøng.              tröôùc Quoác hoäi, khoaûng 8,6% toång dö nôï, khoaûng  tyû USD, boâng 2,103 tyû USD, xô, sôï 1,555 tyû USD. Caùc thò
         Toâi ñaõ tham gia khaûo saùt ba thò tröôøng mua baùn nôï  516.000 tyû ñoàng. Ñaây laø soá lieäu chuaån laøm cô sôû ñeå  tröôøng chính cung caáp nguyeân lieäu cho ngaønh deät may
        cuûa Myõ, Trung Quoác vaø Haøn Quoác. Muïc tieâu cuûa Trung  mua baùn nôï xaáu. Keá ñeán, thò tröôøng mua baùn nôï coù  trong nöôùc chuû yeáu naèm ôû chaâu AÙ nhö Trung Quoác, Nhaät
        Quoác vaø Haøn Quoác töông töï Vieät Nam, töùc nhaèm xöû  bao goàm traùi phieáu doanh nghieäp, nôï caù nhaân, nôï  Baûn, Ñaøi Loan, Thaùi Lan...
        lyù nôï xaáu. Tuy nhieân, vieäc xöû lyù nôï xaáu ôû Trung Quoác  gia ñình hay khoâng, hay veà “quyeàn sôû höõu” coù ñöôïc      D.K
        khoâng hieäu quaû, trong khi Haøn Quoác ñaõ xöû lyù raát toát  quy ñònh trong caùc vaên baûn phaùp lyù lieân quan khoâng.
        vaán ñeà nôï xaáu thoâng qua Coâng ty Quaûn lyù khai thaùc taøi  Nhöõng ñieàu ñoù caàn ñöôïc laøm roõ.  HAØ NOÄI THÍ ÑIEÅM MOÂ HÌNH
        saûn Haøn Quoác (Kamco). Thò tröôøng mua baùn nôï cuûa Myõ                 CHÍNH QUYEÀN ÑOÂ THÒ NAÊM 2018
        raát hieän ñaïi, goàm caû nôï xaáu vaø nôï bình thöôøng, keå caû  * Nhö vaäy nhöõng chuû theå naøo seõ tham gia thò  Taïi phieân khai maïc kyø hoïp
        caùc ngaân haøng baùn nôï khi muoán phaân taùn ruûi ro. Ñaëc  tröôøng mua baùn nôï?    thöù 5 HÑND thaønh phoá Haø
        bieät, chöùng khoaùn hoùa laø phöông phaùp ñeå ña daïng                   Noäi khoùa XV, Bí thö Thaønh uûy
        hoùa, phaân taùn ruûi ro raát höõu hieäu cho caùc toå chöùc tín  - Ñaây laø vaán ñeà quan troïng. Taïi Trung Quoác, chính  Hoaøng Trung Haûi cho bieát,
        duïng. Chöùng khoaùn hoùa chieám khoaûng 20% toång dö  phuû ñöa caû ba cô quan taøi chính vaøo (Ngaân haøng  naêm 2017 thaønh phoá ñaõ hoaøn
        nôï cuûa caùc ngaân haøng cuûa Myõ. Chính phuû Myõ ñaõ taïo  Trung öông, Cô quan Giaùm saùt ngaân haøng vaø Boä Taøi  thaønh 20/20 chæ tieâu vaø coù 6
        laäp haønh lang phaùp lyù rieâng cho mua baùn nôï, trong  chính) cuøng tham gia quaûn lyù.  chæ tieâu hoaøn thaønh vöôït möùc.
        khi Hieäp hoäi Kinh doanh vaø Hôïp voán nôï - moät toå chöùc  Taïi Vieät Nam, Boä Taøi chính ñang quaûn lyù thò tröôøng  Trong ñoù, kinh teá taêng tröôûng
        quan troïng cuûa Myõ ñöôïc pheùp ban haønh tieâu chí, tieâu  mua baùn nôï. Trong Quyeát ñònh soá 1058 cuûa Chính  7,3%, thu ngaân saùch taêng
        chuaån, maãu bieåu mua baùn nôï. Ñaây laø moâ hình raát hieäu  phuû neâu roõ, Boä Taøi chính coù traùch nhieäm xaây döïng  15,8%, voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi FDI ñaït gaàn 3,4 tyû
        quaû lieân quan ñeán tieâu chuaån mua vaø baùn nô.  phöông aùn vaø ñeà aùn ñeå thaønh laäp thò tröôøng mua baùn  USD, toång voán ñaàu tö xaõ hoäi treân ñòa baøn taêng 11%, giaù caû
                              nôï. Theá nhöng, trung gian cuûa thò tröôøng mua baùn nôï  thò tröôøng oån ñònh, laïm phaùt ñöôïc kieåm soaùt, xuaát khaåu
         * Theo oâng, ñieàu gì caàn löu yù khi Vieät Nam xaây  ñang raát thieáu vaø yeáu.     taêng 8%, veà du lòch taêng 23%... Cuõng taïi phieân hoïp, Bí thö
        döïng thò tröôøng mua baùn nôï?        Hieän nay nhöõng ñôn vò tham gia mua baùn nôï laø  Thaønh uûy Thaønh phoá Haø Noäi cho bieát, naêm 2018 thaønh
                              Coâng ty Quaûn lyù taøi saûn cuûa caùc toå chöùc tín duïng Vieät  phoá phaûi khaån tröông xaây döïng Ñeà aùn thí ñieåm xaây döïng
         - Xaây döïng thò tröôøng mua baùn nôï ôû Vieät Nam  Nam (VAMC), Coâng ty TNHH Mua baùn nôï Vieät Nam  moâ hình chính quyeàn ñoâ thò, cuûng coá chính quyeàn noâng
        tröôùc heát phaûi xaây döïng khuoân khoå phaùp lyù. Haøn  (DATC) vaø caùc toå chöùc tín duïng. Toâi nghó raèng vai troø  thoân ñeå trình Boä Chính trò, Ban Bí thö, Quoác hoäi. Tröôùc ñoù,
        Quoác ñaõ xaây döïng heä thoáng phaùp lyù veà quaûn lyù caùc  cuûa tö nhaân trong thò tröôøng mua baùn nôï laø raát quan  Boä Chính trò ñaõ ñoàng yù vôùi ñeà xuaát ñeå Thaønh phoá Haø Noäi
        ñònh cheá taøi chính lieân quan ñeán mua baùn nôï. Ñoái  troïng. Nghò quyeát 42/2017 cuûa Quoác hoäi cho pheùp nhaø  ñöôïc thí ñieåm quaûn lyù theo moâ hình chính quyeàn ñoâ thò
        chieáu vôùi Haøn Quoác, haønh lang phaùp lyù cuûa Vieät Nam  ñaàu tö tö nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc ñöôïc mua baùn nôï  trong khu vöïc caùc quaän, tieáp tuïc cuûng coá chính quyeàn
        laø khoâng thieáu. Haøn Quoác coù quy ñònh rieâng cho  taïi Vieät Nam. Theá nhöng, caùc quy ñònh lieân quan ñang  noâng thoân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ñöôïc bieát, chính
        hoaït ñoäng cuûa Kamco, Vieät Nam cuõng coù Nghò quyeát  coù nhöõng vöôùng maéc, ñaëc bieät laø nhöõng vöôùng maéc  quyeàn Thaønh phoá Haø Noäi ñaõ ñeà xuaát moät soá vaán ñeà nhö
        42/2017 cuûa Quoác hoäi vaø Quyeát ñònh soá 1058 cuûa  lieân quan ñeán quyeàn sôû höõu ñoái vôùi taøi saûn taïi Vieät Nam  quy hoaïch chung ñoâ thò veä tinh, trieån khai moät soá döï aùn
        Chính phuû veà xöû lyù nôï xaáu. Vaán ñeà cuûa Vieät Nam laø  cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Toâi ñaõ ñeà xuaát cô cheá cho  xaây döïng haï taàng ñoâ thò, cho pheùp thaønh phoá ñöôïc thöïc
        choàng cheùo, khoâng ñoàng boä vaø khoù laøm.  pheùp caùc toå chöùc tín thaùc, uûy thaùc thay maët ñeå mua  hieän hình thöùc thu tieàn töông ñöông giaù trò quyõ ñaát 20%
         Veà maët haøng hoùa, chöùng khoaùn hoùa laø xöông  baùn nôï vaø quaûn lyù taøi saûn cho caùc nhaø ñaàu tö nöôùc  vôùi caùc döï aùn nhaø ôû thöông maïi, döï aùn ñaàu tö phaùt trieån
        soáng ñeå phaùt trieån thò tröôøng mua baùn nôï, ñoù cuõng laø  ngoaøi. Ñaây laø bieän phaùp maø Haøn Quoác ñaõ laøm raát toát.  ñoâ thò coù quy moâ söû duïng ñaát töø 10 ha trôû leân ñeå phaùt
        giaûi phaùp hieäu quaû ñeå thò tröôøng coù thanh khoaûn cao.                trieån caùc khu nhaø ôû xaõ hoäi taäp trung...
        ÔÛ Myõ coù nôï bình thöôøng, nôï toát, nhöng nôï toát khoâng  * Moät thò tröôøng mua baùn nôï nhö oâng noùi coù           H.V
        nhieàu laém, chæ khoaûng 4% treân toång quy moâ nôï. Tuy  duøng tieàn ngaân saùch?
        nhieân, chöùng khoaùn hoùa laïi raát nhieàu, khoaûng 20%.                  VINACONEX BAÙN 51% COÅ PHAÀN TAÏI
                               - Trong vieäc mua baùn nôï xaáu, Haøn Quoác ñaõ phaûi  NÖÔÙC SOÂNG ÑAØ CHO REE VAØ VINGROUP
                              boû ra 50% ngaân saùch nhaø nöôùc vaø tyû leä thu hoài laø 50%.
         Toång dö nôï cuûa neàn kinh teá khoaûng 6 trieäu tyû ñoàng  Trung Quoác cuõng phaûi chi ngaân saùch nhaø nöôùc ñeå xöû  Phieân baùn ñaáu giaù 25,5
        tính ñeán thaùng 6, vaø ñeán cuoái naêm 2017 seõ leân tôùi  lyù nôï xaáu. Nghò quyeát 42/2017 cuûa Quoác hoäi khoâng  trieäu coå phaàn, töông ñöông
        khoaûng 6,5 trieäu tyû ñoàng. Trong ñoù, khoaûng 35% laø nôï  cho söû duïng ngaân saùch nhaø nöôùc, ñieàu naøy ñaõ laøm thò  51% voán ñieàu leä cuûa Coâng ty
        caù nhaân vaø hoä gia ñình, khoaûng 65% (khoaûng 4 trieäu  tröôøng mua baùn nôï bò caûn trôû nhaát ñònh.  CP Nöôùc saïch Vinaconex (Viwa-
        tyû ñoàng) laø nôï lieân quan ñeán ngaân haøng cho vay. Hieän                supco, chuû ñaàu tö döï aùn nöôùc
        nay dö nôï hoaëc giaù trò voán hoùa thò tröôøng traùi phieáu  * Caùm ôn oâng!       saïch Soâng Ñaø, coâng ty con cuûa
        cuûa Vieät Nam khoaûng 27% GDP, trong ñoù nôï chính                     Toång coâng ty Vinaconex) hoâm
        phuû khoaûng 23 - 24% vaø nôï doanh nghieäp 2%.            Song Anh thöïc hieän ñaàu tuaàn coù söï tham gia cuûa
                                                      hai nhaø ñaàu tö ñaùp öùng ñieàu
                                                      kieän cuûa Vinaconex laø Coâng ty CP Cô ñieän laïnh (REE) vaø
      ÑAÙNH GIAÙ TOAØN DIEÄN CAÙC DÖÏ AÙN BOT    döïng - vaän haønh - chuyeån giao) do Boä Giao thoâng - Vaän  Coâng ty CP Ñaàu tö vaø phaùt trieån Sinh Thaùi, coâng ty con do
                                                      Taäp ñoaøn Vingroup (VIC) sôû höõu 100% voán. Theo keát quaû
        Sau nhöõng luøm xuøm keùo daøi taïi traïm thu phí BOT Cai  taûi quaûn lyù. Ñaùng chuù yù coù 8 traïm thu phí BOT ñaët ôû vò trí  ñaáu giaù, hai nhaø ñaàu tö naøy ñaõ mua heát 25,5 trieäu coå phaàn
      Laäy (tænh Tieàn Giang), ñaàu tuaàn naøy,Thuû töôùng Nguyeãn  baát hôïp lyù. Ñöôïc bieát, traïm thu phí Cai Laäy hoaït ñoäng  maø Vinaconex chaøo baùn, vôùi möùc giaù khôûi ñieåm laø 39.904
      Xuaân Phuùc ñaõ chuû trì cuoäc hoïp veà coâng trình BOT Cai Laäy  ngaøy 1/8, nhöng sau ñoù nhieàu taøi xeá ñaõ söû duïng tieàn leû  ñoàng/coå phaàn. Vôùi thöông vuï naøy, Vinaconex thu veà 1.017
      vôùi söï tham gia cuûa caùc beân lieân quan, goàm laõnh ñaïo Boä  mua veù ñeå phaûn ñoái traïm ñaët sai vò trí.  tyû ñoàng. Tröôùc ñoù, coâng ty Sinh Thaùi naém 34% coå phaàn cuûa
      Giao thoâng - Vaän taûi vaø UBND tænh Tieàn Giang. Tröôùc ñoù,              K.T Viwasupco vaø sau giao dòch naøy, coâng ty Sinh Thaùi naém
      vaøo ngaøy 1/12, taïi phieân hoïp Chính phuû thöôøng kyø thaùng                giöõ khoaûng 50,4% coå phaàn, trong khi REE naém giöõ 34,7%
      11, Thuû töôùng Nguyeãn Xuaân Phuùc ñaõ ñeà caäp ñeán caùc döï                 coå phaàn cuûa Viwasupco. Caû REE laãn Vingroup cuõng ñoàng
      aùn BOT, moät trong nhöõng vaán ñeà noùng boûng hieän nay                   thôøi chaáp thuaän ñieàu kieän cuûa Vinaconex laø ñeå Viwasupco
      vaø yeâu caàu Boä Giao thoâng - Vaän taûi coù baùo caùo toång hôïp,              kyù hôïp ñoàng giao Vinaconex thi coâng toaøn boä phaàn xaây
      trình Thöôøng tröïc Chính phuû, ñaëc bieät laø veà BOT Cai Laäy                döïng “Döï aùn Ñaàu tö heä thoáng caáp nöôùc chuoãi ñoâ thò Sôn
      ñeå ñaùnh giaù toaøn dieän. Thuû töôùng neâu roõ khoâng ñeå keùo                Taây - Hoøa Laïc - Xuaân Mai - Mieâu Moân - Haø Noäi - Haø Ñoâng
      daøi tình traïng naøy. Theo thoáng keâ, caû nöôùc hieän coù 54 döï               giai ñoaïn 2”, töùc Döï aùn nöôùc Soâng Ñaø giai ñoaïn 2.
      aùn haï taàng ñöôïc trieån khai theo phöông thöùc BOT (xaây                                       N.T

                                                              Soá 468 BOÄ MÔÙI (718)   6 - 12/12/2017
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12