Page 8 - DNSG Tu?n Sô 468 (6-12.12.2017)
P. 8

8   CHUYEÄN LAØM AÊN


        Nhu caàu tieâu duøng thòt
        heo an toaøn, thòt heo coù

        truy xuaát nguoàn goác ñang
        taêng cao vaø ñoù cuõng laø
        neàn taûng ñeå caùc doanh
        nghieäp ñaàu tö maïnh vaøo
        chaên nuoâi, saûn xuaát.

        Thõt heo an toaân
        ngaây caâng huát khaách         MINH HAØO                                             Vissan ñang xaây döïng moâ hình cöûa haøng baùn sæ thòt heo maûng - AÛnh: X.Thaûo

          aùc chuyeân gia cho raèng, ngoaøi nhu  cuûa Vissan laø 2018 seõ môû 5 cöûa haøng baùn sæ  VietGAP. Theo oâng Nguyeãn Ngoïc An, hieän  Taêng ñaàu tö
          caàu tieâu thuï trong nöôùc, moät trong  caïnh caùc chôï truyeàn thoáng. Nguoàn haøng  nay, löôïng caàu veà thöïc phaåm töôi soáng
        Cnhöõng lyù do thu huùt doanh nghieäp  cung caáp cho cöûa haøng cam keát thu mua  an toaøn raát lôùn. Vissan moãi ngaøy baùn ra  Môùi ñaây, Toå chöùc Chöùng nhaän Quoác
        ñaàu tö maïnh vaøo lónh vöïc cung caáp thòt heo  töø caùc trang traïi nuoâi heo VietGAP vaø ñöôïc  khoaûng 1.000 con heo VietGAP nhöng chæ  teá Control Union ñaõ trao giaáy chöùng nhaän
        an toaøn laø tieàm naêng xuaát khaåu. baûo quaûn ôû nhieät ñoä 0 - 4 ñoä C. chieám 10% löôïng thòt heo tieâu thuï taïi thò  GlobalGAP cho Coâng ty CP Anova Farm
                            Cung öùng thòt saïch cho thò tröôøng
            Tìm thò phaàn môùi      khoâng chæ coù Vissan maø coøn nhieàu doanh  tröôøng TP.HCM. Beân caïnh mua leû thì nhu  (thaønh vieân cuûa Taäp ñoaøn Anova). Ñaây
                                                               laø trang traïi nuoâi heo thòt ñaàu tieân ñaït
                                             caàu mua sæ trong khu vöïc noäi thaønh raát cao
         Ngaøy 28/11, Coâng ty TNHH MTV Vieät  nghieäp khaùc. Töø thaùng 10/2015, Coâng ty  vì hieän nay haàu heát caùc chôï baùn leû ñeàu laáy  chöùng nhaän naøy, môû ra tieâu chuaån môùi
        Nam Kyõ ngheä suùc saûn (Vissan) ñaõ khai  TNHH Dòch vuï An Haï ñaõ môû hai saïp baùn thòt  haøng töø hai chôï ñaàu moái Hoùc Moân vaø Bình  cho ngaønh chaên nuoâi Vieät Nam. Theo
        tröông cöûa haøng baùn sæ thòt heo maûnh  heo saïch ñaàu tieân theo tieâu chuaån “thöïc  Ñieàn, maø hai chôï naøy thì khaù xa. Ñoù laø chöa  ñaïi dieän Coâng ty Anova Farm, trong giai
        ñaàu tieân taïi TP.HCM. Cöûa haøng ñaët caïnh  haønh chaên nuoâi toát” (VietGAP) taïi chôï Hoøa  keå vieäc vaän chuyeån thòt töø caùc chôï ñaàu  ñoaïn 1, moãi naêm Coâng ty cung caáp ra thò
        chôï Baø Chieåu, môû cöûa xuyeân ñeâm ñeå cung  Bình (quaän5, TP.HCM). Ñeán giöõa naêm 2016,  moái ñeán caùc chôï leû khoù ñaûm baûo veä sinh  tröôøng hôn 5.000 heo haäu bò, hôn 55.000
        caáp cho tieåu thöông kinh doanh taïi caùc  An Haï ñaõ môû 9 cöûa haøng vôùi saûn löôïng tieâu  thöïc phaåm, trong khi ñoù Vissan söû duïng  con heo thòt. Coâng ty seõ môû theâm trang
        chôï truyeàn thoáng, nhaø haøng, khaùch saïn,  thuï moãi ngaøy gaàn 3 taán thòt heo theo tieâu  xe chuyeân duøng, thòt heo maûnh ñöôïc treo  traïi ñeå höôùng ñeán vieäc xuaát khaåu. Vôùi ñaàu
        tröôøng hoïc. OÂng Nguyeãn Ngoïc An - Toång  chuaån VietGAP. Ñeå ñöa thòt saïch ñeán gaàn  treân xe vôùi nhieät ñoä töø 0 ñeán 4 ñoä C. Vôùi  tö kheùp kín töø con gioáng ñeán thöùc aên chaên
        giaùm ñoác Vissan cho bieát, sau thôøi gian  hôn vôùi ngöôøi tieâu duøng, naêm ngoaùi, Toång  moâ hình baùn leû thòt heo giaù sæ, Vissan seõ  nuoâi cuõng nhö heä thoáng quaûn lyù hieän ñaïi,
        nghieân cöùu, Coâng ty nhaän thaáy chôï ñaàu  coâng ty Noâng nghieäp Saøi Goøn (Sagri) ñaõ ra  taêng ñöôïc thò phaàn. “Chuùng toâi muoán ñöa  Coâng ty töï tin saûn xuaát ra thòt heo vôùi giaù
        moái cung caáp thòt heo naèm khaù xa caùc chôï  maét thòt heo thaûo moäc taïi TP.HCM. Giaù baùn  moâ hình cuûa haøng baùn sæ thòt heo maûnh  thaønh caïnh tranh vaø xuaát khaåu.
        truyeàn thoáng, trong khi ñoù nhu caàu cuûa  thòt heo thaûo moäc cuûa Sagri cao hôn 20%  ñeán caùc thaønh phoá lôùn. Nhöng ñeå ñaûm  Tröôùc ñoù, Taäp ñoaøn Thuûy saûn Huøng
        ngöôøi baùn buoân vaø ngöôøi tieâu duøng ngaøy  so vôùi thò tröôøng nhöng vaãn tieâu thuï maïnh.  baûo veä sinh an toaøn thöïc phaåm, ngoaøi  Vöông ñaõ ñaàu tö 2.000 tyû ñoàng ñeå phaùt
        caøng cao neân quyeát ñònh môû chuoãi cöûa  Töø giöõa naêm 2016, 100% thòt heo  chaên nuoâi, gieát moå, vaän chuyeån ñaûm baûo  trieån heä thoáng chaên nuoâi kheùp kín, töø con
        haøng baùn sæ thòt heo. Trong thôøi gian ñaàu,  cuûa Vissan baùn taïi 309 ñieåm ôû sieâu thò,  tieâu chuaån thì khaâu ñoùng goùi laø raát quan  gioáng ñeán tieâu thuï saûn phaåm. Theo keá
        moãi ngaøy cöûa haøng cung caáp 50 con heo  146 ñieåm ôû caùc chôï truyeàn thoáng vaø caùc  troïng vaø ñang ñöôïc Coâng ty nghieân cöùu”  hoaïch, ñeán naêm 2018, Huøng Vöông seõ coù
        vaø seõ taêng leân tuøy theo nhu caàu. Muïc tieâu  cöûa haøng rieâng ôû TP.HCM ñeàu ñaït chuaån  - oâng Nguyeãn Ngoïc An cho bieát.  100.000 con heo gioáng boá meï, 3 trieäu con
         SONG ANH              THANH TOAÙN KHOÂNG DUØNG TIEÀN MAËT
        daân trí ngaøy moät naâng cao. Thò tröôøng baùn Coân nhiïìu raâo caãn
           ieät Nam ñang coù nhieàu cô hoäi ñeå
           phaùt trieån dòch vuï thanh toaùn di
        Vñoäng bôûi thò tröôøng môû vaø trình ñoä
        leû cuûa Vieät Nam coù möùc taêng tröôûng maïnh,
        naèm trong top 3 ñieåm ñeán taïi chaâu AÙ ñöôïc  Thò tröôøng dòch vuï thanh toaùn treân smartphone ôû Vieät Nam ñaõ soâi ñoäng
        caùc nhaø ñaàu tö quan taâm. Soá lieäu töø Toång  vaøo nöûa cuoái naêm nay, nhöng ñeå ñeán gaàn hôn muïc tieâu thanh toaùn khoâng
        cuïc Thoáng keâ cho thaáy, naêm 2016, doanh
        thu baùn leû haøng hoùa öôùc tính ñaït 2.670.500  duøng tieàn maët, phaûi thaùo boû nhöõng nuùt thaét.
        tyû ñoàng, töông ñöông khoaûng 118 tyû ñoâ la
        Myõ, taêng 10,2% so vôùi naêm 2015. döïng moät heä sinh thaùi thanh toaùn di ñoäng  vaäy, ñeå aùp quy ñònh phaùp luaät hieän haønh  Theá giôùi (WB) cho thaáy, soá löôïng giao dòch
         Trong khi ñoù, theo baùo caùo thò tröôøng  taïi Vieät Nam.       lieân quan vaøo dòch vuï cuûa Samsung Pay laø  phi tieàn maët bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa Vieät
        Mobile Vieät Nam thaùng 4/2017 cuûa Appota  Trong boái caûnh Chính phuû ñang raát coi  khoâng deã daøng.   Nam chæ laø 4,9%, thaáp hôn nhieàu so vôùi Thaùi
        - nhaø cung caáp caùc neàn taûng treân smart- troïng muïc tieâu thanh toaùn khoâng tieàn maët  “Moïi phaùt trieån veà maët coâng ngheä luoân  Lan ôû möùc 59,7 hoaëc Malaysia möùc 89, hay
        phone, ñeán naêm 2016, caû nöôùc coù 72% daân  vaøo naêm 2020, Samsung Pay laø ñôn vò tieân  lieân quan veà maët phaùp lyù” - oâng Ko nhaän  Trung Quoác laø 26,1%.
        soá duøng smartphone (tyû leä naøy cuûa naêm  phong cung caáp dòch vuï môùi naøy treân dieän  ñònh. Theo oâng Ko, phaùt trieån Samsung Pay  Vieät Nam vaãn coøn nhieàu raøo caûn ñoái vôùi
        2013 laø 20%). Tính ñeán heát thaùng 6/2017,  roäng cho caùc ngaân haøng thöông maïi taïi  cuõng gioáng nhö nhöõng phaùt trieån coâng  muïc tieâu thanh toaùn khoâng tieàn maët. Moät
        Vieät Nam coù khoaûng 48 trieäu thueâ bao di  Vieät Nam. OÂng Thomas Ko cho bieát, ñieàu  ngheä khaùc, Samsung phaûi chaáp nhaän ruûi ro.  khaûo saùt cuûa WB cho thaáy coù 65% soá ngöôøi
        ñoäng baêng roäng goàm caû 3G vaø 4G. quan troïng trong thanh toaùn di ñoäng laø  Nhöng vôùi kinh nghieäm ñaõ trieån khai taïi 18  lôùn göûi, nhaän tieàn ngoaøi heä thoáng chính
         Theû ngaân haøng vaø smartphone ngaøy  “ñoä phuû”, cho neân vieäc thay ñoåi haønh vi  quoác gia, Samsung ñi töøng böôùc, phoái hôïp  thöùc hoaëc traû tieàn hoïc phí, tieàn hoùa ñôn
        caøng trôû neân phoå bieán taïi Vieät Nam. Theo  ngöôøi duøng laø raát quan troïng.  vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc cuûa Vieät Nam  baèng tieàn maët. Moät vaøi raøo caûn quan troïng
        Ngaân haøng Nhaø nöôùc, tính ñeán heát quyù  Duø vaäy, kinh doanh moät lónh vöïc môùi  thaùo gôõ nhöõng vöôùng maéc lieân quan ñeán  laø 6,2 trieäu ngöôøi lôùn khoâng tieáp caän ñöôïc
        II/2017, ñaõ coù hôn 110 trieäu theû ngaân  khoâng phaûi khi naøo cuõng thuaän lôïi. Theo  thanh toaùn di ñoäng.  dòch vuï taøi chính, 2,2 trieäu ngöôøi cho raèng
        haøng ñöôïc phaùt haønh taïi Vieät Nam, döï  Phoù toång giaùm ñoác Samsung Global,  Vieät Nam coù hôn 50% daân soá thuoäc ñoä  quaù ñaét ñeå söû duïng, 2,3 trieäu ngöôøi thaáy
        baùo seõ tieáp tuïc taêng ñeán 150 trieäu theû  Samsung cuõng gaëp nhieàu luùng tuùng khi  tuoåi lao ñoäng vôùi thu nhaäp ñaàu ngöôøi ôû  khoù khaên veà maët giaáy tôø khi môû taøi khoaûn
        trong naêm 2018.           baét ñaàu trieån khai Samsung Pay taïi Vieät  möùc trung bình. Trong soá ñoù, hieän chæ coù  vaø 1,1 trieäu ngöôøi khoâng coù nieàm tin vaøo heä
         Alipay cuûa Taäp ñoaøn Alibaba (Trung  Nam. Phaùp luaät Vieät Nam chæ môùi coù  gaàn 40% daân soá tieáp caän caùc dòch vuï taøi  thoáng taøi chính.
        Quoác) ñaõ tham gia dòch vuï thanh toaùn di  nhöõng quy ñònh cuï theå cho caùc ñôn vò laøm  chính vaø phaàn lôùn laø ngöôøi thaønh thò. Moãi  Theo TS. Caán Vaên Löïc - Kinh teá tröôûng
        ñoäng taïi thò tröôøng Vieät Nam. OÂng Thomas  trung gian thanh toaùn. Baûn thaân Samsung  ngöôøi daân thaønh thò ñang cuøng luùc sôû höõu  Ngaân haøng BIDV, Nhaø nöôùc vaãn phaûi coù keá
        Ko, Phoù toång giaùm ñoác Samsung Global  Pay khoâng phaûi laø ñôn vò laøm trung gian  nhieàu theû ngaân haøng neân soá löôïng theû  hoaïch cuï theå vaø söï tham gia cuûa caùc boä,
        chia seû, khoâng ngaïi Alipay hay caùc ñoái thuû  maø laø ñôn vò cung caáp caùc neàn taûng, öùng  chieám tyû leä raát cao so vôùi khu vöïc noâng  ngaønh lieân quan, caùc ñònh cheá taøi chính,
        khaùc, thaäm chí saün saøng “baét tay” ñeå taïo  duïng cuõng nhö giaûi phaùp thanh toaùn. Do  thoân. Tuy nhieân, thoáng keâ cuûa Ngaân haøng  caùc coâng ty Fintech ñeå thay ñoåi thoùi quen

        Soá 468 BOÄ MÔÙI (718)   6 - 12/12/2017
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13