Page 9 - DNSG Tu?n Sô 468 (6-12.12.2017)
P. 9

9
    heo thöông phaåm. Khoâng ñöùng ngoaøi   Vieät Nam ñang
    cuoäc, Masan Consumer cuõng ñaàu tö
    vuøng chaên nuoâi, nhaø maùy cheá bieán thöùc  phuï thuoäc nhieàu
    aên chaên nuoâi ñoàng thôøi vôùi vieäc sôû höõu  vaøo nhaäp khaåu
    coå phaàn taïi Vissan ñeå tham gia vaøo thò
    tröôøng thòt heo saïch taïi TP.HCM.    nguyeân lieäu haûi
     Cuõng trong cuoäc ñua naøy, Vissan trieån  saûn ñeå cheá bieán
    khai cuïm coâng nghieäp cheá bieán thöïc
    phaåm kheùp kín töø khaâu gieát moå, pha loùc  xuaát khaåu vôùi
    thòt töôi ñeán cheá bieán vaø caùc nhaø maùy phuï  kim ngaïch haèng
    trôï (ñoùng goùi, cheá bieán gia vò) vôùi voán ñaàu
    tö 150 trieäu USD. OÂng Nguyeãn Ngoïc An  naêm treân döôùi 1
    cho bieát, vaøo ñaàu naêm 2018, Coâng ty seõ  tyû USD, döï baùo
    khôûi coâng xaây döïng cuïm coâng nghieäp  ñeán naêm 2020
    naøy, döï kieán ñeán cuoái naêm 2018 seõ ñöa
    vaøo gieát moå vaø cuoái naêm 2019 seõ hoaøn  seõ ñaït möùc 2,2
    chænh nhaø maùy, keå caû saûn xuaát thöïc phaåm  tyû USD.
    cheá bieán. Vaø beân caïnh thòt heo theo tieâu
    chuaån VietGAP, hieän taïi, Vissan ñang                                             Caûng caù Taéc Caäu, Kieân Giang
    chuaån bò ñeå ñöa ra thò tröôøng thòt heo  XuaáT khaåu haûi saûn
    khoâng khaùng sinh, ñöôïc baùn taïi moät heä
    thoáng rieâng ñeå ngöôøi tieâu duøng deã daøng
    nhaän bieát.               Raâng buöåc ngaây caâng chùåt
     Theo Toång cuïc Thoáng keâ, moãi naêm
    Vieät Nam cung caáp hôn 4 trieäu taán thòt
    heo hôi. Töø naêm 2011 - 2016, soá löôïng   An Phöông
    heo nuoâi taêng trung bình 3%/naêm. Rieâng
    trong naêm 2016, saûn löôïng ñaøn heo ñaït  haäp khaåu nguyeân lieäu haûi saûn coù  EU laø thò tröôøng xuaát khaåu thuûy saûn  cuûa EU ñaõ thoâng tin cuï theå soá hieäu, haønh
    khoaûng 54,5 trieäu con. Theo soá lieäu cuûa  theå coù theâm ruûi ro khi maø Lieân  lôùn thöù hai cuûa Vieät Nam, ñem laïi kim  trình cuûa con taøu naøy vaø cho bieát caùc nöôùc
    Coâng ty Nghieân cöùu thò tröôøng Ipsos Busi- Nminh Chaâu AÂu vöøa ruùt “theû vaøng”  ngaïch töø 300 - 400 trieäu USD/naêm. Ñieàu  trong khu vöïc ñaõ töø choái cho caäp caûng
    ness Consulting (IBC) coâng boá hoài thaùng  do nhieàu taøu caù Vieät Nam vaø taøu nöôùc  ñaùng lo nöõa laø moät khi bò “theû vaøng” vì  nhöng ñaùng buoàn laø cô quan chöùc traùch
    8, saûn löôïng thòt heo cuûa Vieät Nam naêm  ngoaøi baùn caù cho Vieät Nam töø nguoàn ñaùnh  IUU khoâng chæ aûnh höôûng ñeán vieäc xuaát  Vieät Nam vaãn phôùt lôø thoâng baùo treân. Duø
    2017 öôùc ñaït 2,75 trieäu taán, ñöùng thöù 6  baét baát hôïp phaùp, khoâng coù baùo caùo vaø  khaåu sang thò tröôøng EU maø coøn coù nguy  khoâng tieâu thuï soá haûi saûn baát hôïp phaùp
    treân theá giôùi, sau Trung Quoác, EU, Myõ,  khoâng ñöôïc quaûn lyù (Ilegal, Unreported  cô aûnh höôûng ñeán thò tröôøng Myõ vaø moät  treân con taøu naøy nhöng vieäc cho pheùp noù
    Brazil vaø Nga.             and Unregulated fishing - IUU).   soá thò tröôøng khaùc. Vaø taát nhieân seõ aûnh  caäp caûng, EU seõ quy Vieät Nam laø ñoàng loõa,
     Taïi dieãn ñaøn Xuùc tieán xuaát khaåu thòt  heä luïy töø “theû vaøng”  höôûng ñeán caùc thò tröôøng tieàm naêng. chaáp nhaän khai thaùc baát hôïp phaùp, tieáp
    heo hoài cuoái thaùng 10, oâng Gabor Fluit -                  Baø Miriam Garcia Ferrer - Tham taùn  tay tieâu thuï haûi saûn vi phaïm IUU.
    Toång giaùm ñoác Taäp ñoaøn De Heus Chaâu AÙ  OÂng Nguyeãn Hoaøi Nam - Phoù toång thö  thöù nhaát Thöông maïi vaø Kinh teá - Phaùi  Theo moät soá doanh nghieäp, thôøi gian
    cho raèng, Vieät Nam coù nhieàu cô hoäi xuaát  kyù Hieäp hoäi Cheá bieán vaø Xuaát khaåu thuûy  ñoaøn Lieân minh Chaâu AÂu taïi Vieät Nam  qua coù tình traïng nhieàu taøu container caäp
    khaåu thòt heo sang Trung Quoác, Nhaät Baûn,  saûn Vieät Nam (VASEP) cho bieát, raát nhieàu  khaúng ñònh, vôùi vieäc bò EU giô “theû vaøng”,  caûng Haûi Phoøng roài chuyeån taûi haøng hoùa
    Haøn Quoác vì caùc nöôùc naøy gaàn Vieät Nam  doanh nghieäp xuaát khaåu haûi saûn nhôø vaøo  neáu thôøi gian tôùi Vieät Nam khoâng ñaùp  qua bieân giôùi Trung Quoác nhaèm höôûng öu
    vaø nhu caàu ñang ñöùng haøng top treân theá  nhaäp khaåu nguyeân lieäu. Ñôn cöû, coù nhöõng  öùng ñöôïc caùc tieâu chuaån quoác teá, nhöõng  ñaõi hoaøn thueá giaù trò gia taêng vaø traùnh vi
    giôùi. Nhöng ñeå xuaát haøng vaøo caùc quoác  doanh nghieäp xuaát khaåu caù ngöø tröôùc ñaây  quy ñònh cuûa EU veà IUU, thì coøn coù nguy  phaïm IUU neáu trong nhöõng thuøng haøng
    gia naøy, Vieät Nam caàn ñaåy maïnh xuùc tieán,  doanh soá chæ quanh möùc 5 trieäu USD/naêm  cô gaây aûnh höôûng lôùn ñeán thôøi gian kyù  aáy coù haûi saûn ñaùnh baét baát hôïp phaùp, thaäm
    kyù keát caùc hieäp ñònh song phöông, xaây  khi chæ söû duïng nguyeân lieäu trong nöôùc,  Hieäp ñònh Thöông maïi töï do Vieät Nam -  chí laø ñaùnh baét taïi caùc khu baûo toàn heä sinh
    döïng cô sôû an toaøn dòch beänh...   nhöng nhôø nhaäp khaåu theâm nguyeân lieäu  EU (EVFTA) vì raát khoù ñeå Nghò vieän Chaâu  thaùi bieån. Neáu Vieät Nam khoâng coù quy ñònh
                        töø caùc nöôùc khaùc ñaõ ñöa doanh thu leân  AÂu pheâ chuaån FTA aáy neáu maët haøng haûi  quaûn lyù nhöõng con taøu chuyeån taûi kieåu nhö
                        ñeán 150 trieäu USD/naêm, qua ñoù môû roäng  saûn Vieät Nam vi phaïm quy ñònh veà choáng  treân thì raát deã daãn ñeán nguy cô bò vaï laây, bò
                        theâm nhieàu nhaø maùy.       ñaùnh baét baát hôïp phaùp.     phaït theû ñoû, bò caám xuaát khaåu haûi saûn do
   chi tieâu baèng tieàn maët cuûa ngöôøi daân.  Cuõng theo oâng Nguyeãn Hoaøi Nam, hieän  Thaùi Lan laø moät minh chöùng cho vaán  khoâng kieåm soaùt hoaëc ñeå nhöõng con taøu
   Caùc hình thöùc thanh toaùn khoâng tieàn maët  coù hôn 300 doanh nghieäp hoaït ñoäng trong  ñeà treân, khi töø thaùng 4/2015 bò EU giô “theû  vi phaïm quy ñònh veà choáng khai thaùc baát
   hieän vaãn coøn nhieàu ñieåm haïn cheá, nhöng  lónh vöïc haûi saûn phuï thuoäc töø 20 - 90%  vaøng” IUU, duø nöôùc naøy ñaõ coù caùc bieän  hôïp phaùp caäp caûng.
   vieäc ñaàu tieân phaûi laøm laø naâng cao söï hieåu  nguoàn nguyeân lieäu nhaäp khaåu, nhôø theá maø  phaùp nhö söûa ñoåi luaät, truy xuaát nguoàn goác  Cuïc Thuù y - Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt
   bieát cuûa ngöôøi daân veà caùc phöông thöùc  duy trì saûn xuaát, kinh doanh oån ñònh vaø taïo  ñaùp öùng quy ñònh choáng khai thaùc haûi saûn  trieån noâng thoân ñang hoaøn thieän Döï thaûo
   thanh toaùn môùi.            ra nhieàu vieäc laøm cho caùc ñòa phöông.  baát hôïp phaùp, nhöng EU vaãn chöa ñaùnh  Thoâng tö Söûa ñoåi, boå sung Thoâng tö soá
     Samsung Pay chæ laø dòch vuï coäng    “Xu höôùng nhaäp khaåu nguyeân lieäu  giaù coù söï tieán trieån. Haäu quaû laø FTA Thaùi Lan  26/2016/TT-BNNPTNT quy ñònh veà kieåm
   theâm cho caùc traûi nghieäm treân ñieän  thuûy saûn ñeå saûn xuaát, kinh doanh ngaøy  - EU vaãn bò treo chöa bieát ñeán bao giôø. dòch ñoäng vaät, saûn phaåm thuûy saûn. Theo
   thoaïi di ñoäng cuûa Samsung. Do ñoù,  caøng taêng laø phöông aùn toái öu ñeå giöõ  Töï thaùo gôõ raøng buoäc döï thaûo naøy, trong hoà sô ñaêng kyù kieåm
   nhöõng ruûi ro veà phaùp lyù neáu coù xaûy ra  chaân khaùch haøng. Giaù trò nhaäp khaåu             dòch caùc loâ haøng haûi saûn nhaäp khaåu vaøo
   cuõng khoâng aûnh höôûng nhieàu ñeán taäp  nguyeân lieäu haûi saûn ñaõ taêng töø 541,1 trieäu  Môùi ñaây, oâng Vuõ Vaên Taùm - Thöù tröôûng  Vieät Nam phaûi coù chöùng nhaän ñaùnh baét
   ñoaøn naøy. Nhöng theo nghieân cöùu cuûa  USD trong naêm 2011 leân 1,1 tyû USD naêm  Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân  (Catch Certificate), goïi taét laø C/C. Nhöng
   McKinsey Global Institute, vieäc tích hôïp  2016. Döï baùo ngaønh thuûy saûn ñaït kim  khaúng ñònh, Chính phuû raát quan taâm khaéc  theo caùc doanh nghieäp thuûy saûn, ñaây
   kyõ thuaät soá vaøo heä thoáng taøi chính coù  ngaïch xuaát khaåu 8,4 tyû USD trong naêm  phuïc, xöû lyù tình traïng taøu caùc tænh - thaønh  laø ñieàu raát khoù vì maát nhieàu thôøi gian, ít
   theå taêng 6%, hoaëc 3.700 tyû USD vaøo neàn  2017, trong ñoù tyû leä ñoùng goùp cuûa nguoàn  ñaùnh baét haûi saûn thuoäc vuøng bieån nöôùc  nhaát laø hai thaùng ñeå coù theå coù loaïi giaáy
   kinh teá toaøn caàu vaøo naêm 2025. Vieät Nam  nguyeân lieäu nhaäp khaåu seõ ôû möùc treân  khaùc. “Trong thôøi gian tôùi, phaán ñaáu 100%  tôø naøy. Trong khi quy ñònh cuûa EU chæ yeâu
   laø moät trong 25 quoác gia maø WB öu tieân  25%” - oâng Nam cho bieát.   soá taøu caù ñaùnh baét xa bôø cuûa caû nöôùc seõ  caàu doanh nghieäp noäp C/C khi nhaäp haøng
   trong noã löïc giuùp nhieàu ngöôøi tieáp caän  Vaäy nhöng vaøo cuoái thaùng 10/2017,  ñöôïc laép thieát bò giaùm saùt haønh trình, keát  vaøo EU chöù khoâng caàn noäp vaøo thôøi ñieåm
   heä thoáng taøi chính chính thöùc, bao goàm  EU ñaõ caûnh baùo “theû vaøng” ñoái vôùi haûi saûn  noái 24/7. Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån  nhaäp haøng vaøo Vieät Nam.
   nhöõng dòch vuï tieát kieäm, thanh toaùn, tín  xuaát khaåu cuûa Vieät Nam vì nhöõng noã löïc  noâng thoân ñang xaây döïng ñeà aùn khai thaùc  Döï thaûo Luaät Thuûy saûn (söûa ñoåi) vöøa
   duïng vaø baûo hieåm.          chöa ñuû ñeå choáng khai thaùc vaø nhaäp haûi  haûi saûn vieãn döông, kyù keát hôïp taùc vôùi caùc  ñöôïc kyø hoïp thöù tö Quoác hoäi Khoùa XIV
     Moät ñieåm tích cöïc laø ngöôøi Vieät theå  saûn baát hôïp phaùp.    nöôùc nhaèm toå chöùc khai thaùc hôïp phaùp,  thoâng qua, trong ñoù coù nhieàu quy ñònh
   hieän thaùi ñoä côûi môû vôùi caùc phöông thöùc  Theo baø Nguyeãn Thò Thu Saéc - Chuû tòch  ñoàng thôøi thieát laäp ñöôøng daây noùng ñeå  ñöôïc ñaùnh giaù laø mang tính ñoät phaù ñeå
   thanh toaùn môùi. Theo baùo caùo cuûa toå  UÛy ban Haûi saûn VASEP, khi bò EU giô “theû  ngaên chaën haønh vi ñaùnh baét haûi saûn baát  choáng naïn khai thaùc haûi saûn baát hôïp
   chöùc Visa, coù 9 treân 10 ngöôøi tieâu duøng  vaøng” thì 100% container haûi saûn xuaát  hôïp phaùp.     phaùp, khoâng coù baùo caùo vaø khoâng ñöôïc
   saün saøng thöû caùc phöông thöùc thanh toaùn  khaåu cuûa Vieät Nam seõ bò giöõ laïi taïi caùc  Tuy nhieân vieäc coù giaùm saùt ñöôïc caùc  quaûn lyù, quy ñònh veà hoaït ñoäng cuûa taøu
   môùi, vôùi 88% noùi raèng hoï raát coù theå seõ söû  caûng nhaäp khaåu ñeå kieåm tra nguoàn goác  taøu ñaùnh baét haûi saûn xa bôø hay khoâng ñoøi  caù Vieät Nam ngoaøi vuøng bieån Vieät Nam
   duïng smartphone ñeå thanh toaùn, 83%  nguyeân lieäu, maát nhieàu thôøi gian, thaäm  hoûi söï hôïp taùc cuûa caû ngö daân. ñeå ngaên chaën vieäc khai thaùc haûi saûn ôû caùc
   soá ngöôøi cho bieát hoï seõ choïn thanh toaùn  chí caû thaùng. Rieâng phí kieåm tra ñaõ toán  Theo baø Miriam Garcia Ferrer, ngaøy  vuøng bieån cuûa nöôùc khaùc, quy ñònh cuï theå
   khoâng tieáp xuùc (neáu coù) thay cho tieàn  khoaûng 500 baûng/container cuøng vôùi phí  8/11 vöøa qua, Toång cuïc Ngheà caù EU ñaõ  veà caùc haønh vi khai thaùc thuûy saûn baát hôïp
   maët. Theo ñoù, ñieän thoaïi thoâng minh vaãn  löu giöõ ôû caûng vaø heä luïy vôùi khaùch haøng  göûi thoâng baùo tôùi Toång cuïc Thuûy saûn Vieät  phaùp. Hy voïng luaät naøy ñöôïc thöïc thi trieät
   seõ laø coâng cuï hoã trôï tích cöïc ngöôøi duøng  ñoái taùc. Ñoù laø chöa keå nguy cô haøng bò  Nam yeâu caàu khoâng cho moät chieác taøu  ñeå thì tình traïng vi phaïm IUU seõ chaám döùt
   Vieät Nam tieáp caän caùc giaûi phaùp thanh  traû veà raát cao, khi ñoù chi phí taêng theâm töø  khai thaùc haûi saûn baát hôïp phaùp caäp baát  vaø nhö vaäy haûi saûn Vieät Nam caøng roäng
   toaùn khoâng duøng tieàn maët.      5.000 - 10.000euro/container.    cöù caûng naøo cuûa Vieät Nam. Cô quan treân  ñöôøng ra theá giôùi.
                                                              Soá 468 BOÄ MÔÙI (718)   6 - 12/12/2017
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14