Page 1 - DNSG Tu?n S? 470(20-26.12.2017)
P. 1

SOÁ 470 (20 - 26.12.2017)























































































                                                               OÂNG DMITRY MOSOLOV
                                                         TOÅNG GIAÙM ÑOÁC HOME CREDIT VIETNAM:
                                                            Quyïët liïåt höî trúå

                                                                traãi nghiïåm


                                                           cuãa khaách haâng

      Cú
      Cú
      Cú höåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâhöåi tûâ
      Cú
      Cú
      Cú
      Cú
      Cú
      Cú                                                      CEO COÂNG TY CP ONG MAÄT TP.HCM:
      Cú
      Cú
      Cú
      Cú
      Cú
      Cú
      Cú
                                                                           27-E
                                                                 OÂNG ÑAËNG BAÙ LONG
      cöí phê
      cöí phê
      cöí phê
      cöí phê
      cöí phê
      cöí phê
      cöí phê                                             “Töi choån chiïën lûúåc
      cöí phê
      cöí phê
      cöí phêìn hoáaìn hoáaìn hoáaìn hoáaìn hoáaìn hoáaìn hoáaìn hoáaìn hoáaìn hoáaìn hoáa
      cöí phê
                                                     àöåt phaá vïì chêët lûúång”
       10 - 11                                                                18-19
         HAØNG TEÁT
         Tùng                       Àïí khaách haâng                 Têy Nguyïn
         nguöìn cung,                   khöng coân                    muâa Giaáng
         tùng khuyïën maäi 8               chõu thiïåt   14               sinh    26
   1   2   3   4   5   6